Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konflikty społeczne w przestrzeni miejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-KSPMz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konflikty społeczne w przestrzeni miejskiej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty fakultatywne zaoczne - I i II stopień
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoriami dotyczącymi konfliktów społecznych, które występują w przestrzeni zurbanizowanej. W trakcie kursu przedstawione zostaną przykłady takich zjawisk wraz ze sposobami ich skutecznego rozwiązywania.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoriami dotyczącymi konfliktów społecznych, które występują w przestrzeni zurbanizowanej. W trakcie kursu przedstawione zostaną przykłady takich zjawisk wraz ze sposobami ich skutecznego rozwiązywania. Podczas zajęć ich uczestnicy poznawać będą konflikty ze sfer ideologii, transportu, polityki mieszkaniowej, środowiska przyrodniczego, miejskich subkultur czy polityki miejskiej. Aktywność, praca w grupach i referaty prezentowane przez studentów pozwolą im uzyskać zwolnienie z końcowego zaliczenia pisemnego.

Liczba godzin pracy studentów:

Studia stacjonarne:

Godziny kontaktowe – 30 godzin

Konsultacje z prowadzącym – 15 godzin

Samodzielne przygotowanie do zajęć – 30 godzin

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin

Studia niestacjonarne:

Godziny kontaktowe – 15 godzin

Konsultacje z prowadzącym – 15 godzin

Samodzielne przygotowanie do zajęć – 40 godzin

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia – 20 godzin

Literatura:

1. Arrenstein S.R., Drabina partycypacji [w:] J. Erbel, P. Sadura (red.), Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.

2. Bartłomiejski R., Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście, Warszawa 2015, rozdz. 2. Konflikt ekologiczny jako konsekwencja rozwoju miasta.

3. Czubaj M., Drozda J., Myszkorowski J., Postfutbol. Antropologia piłki nożnej, Warszawa 2012, rozdz. 4. Ciało kibica.

4. Drozda Ł., Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy, Warszawa 2017, rozdz. 2. Teoria gentryfikacji.

5. Gądecki J., Za murami. Osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu, Wrocław 2009, rozdz. 4. Polskie osiedla w świetle krytycznej analizy dyskursu.

6. Izdebski H., Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni. Doktrynalne prawno-polityczne uwarunkowania urbanistyki i architektury, Warszawa 2013.

7. Jacobs J., Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Warszawa 2014, rozdz. 18. Pustoszyć miasta czy ograniczyć samochody.

8. Jałowiecki B., Łukowski W. (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Warszawa 2007, rozdz. Getto a nowoczesność.

9. Kongres Ruchów Miejskich, Tezy o mieście, http://synchronicity.beczmiana.pl/tezy-o-miescie/

10. Lefebvre H., Prawo do miasta, „Praktyka Teoretyczna” nr 5/2012, http:// www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr5_2012_Logika_sensu/14.Lefebvre. pdf

11. Montgomery Ch., Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta, Kraków 2015, rozdz. 4. Jak się tu znaleźliśmy.

12. Mouffe Ch., Paradoks demokracji, Wrocław 2005, rozdz. 4. Agonistyczny model demokracji.

13. Nawratek K., Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji, Warszawa 2012, rozdz. 2., Po co nam miejskie rewolucje?

14. Siemieniako B., Prywatyzując Polskę. Historia wielkiego przekrętu, Warszawa 2017, rozdz. 1. Nowocześni szabrownicy. Jak szybko i skuteczne zreprywatyzować kamienicę, rozdz. 3. Komuniści z zasadami, III RP z kartonu.

15. Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2008, rozdz. 11 Powstanie teorii konfliktu, rozdz. 13. Funkcjonalna teoria konfliktu – Coser.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę o właściwościach, funkcjach i użyteczności konfliktów społecznych.

- Ma wiedzę dotyczącą konfliktów charakterystycznych dla przestrzeni zurbanizowanej oraz zna ich przykłady.

- Zna socjologiczne podejścia teoretyczne i metody analizy konfliktów społecznych.

Umiejętności:

- Potrafi wykorzystywać posiadaną interdyscyplinarną wiedzę do rozwiązywania sytuacji konfliktowych w przestrzeni zurbanizowanej.

- Potrafi wykorzystywać posiadaną interdyscyplinarną wiedzę w przygotowaniu efektywnych konsultacji społecznych.

Kompetencje społeczne:

- Jest uwrażliwiony na sytuacje konfliktowe w przestrzeni zurbanizowanej.

- Jest zdolny rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

Projekt

Końcowe zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Drozda
Prowadzący grup: Łukasz Drozda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)