Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chrześcijaństwo wobec problematyki czasu (od starożytności do czasów nowożytnych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-CWPC-qKR
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chrześcijaństwo wobec problematyki czasu (od starożytności do czasów nowożytnych)
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów I stopnia r.akad. 2023/24 semestr zimowy
Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Kultury i religie" - I stopień Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Umiejętność czytania tekstów w języku angielskim, mile widziana znajomość innych języków, w tym języków starożytnych

Podstawowa wiedza z zakresu historii powszechnej i historii kultury


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest monograficzne ujęcie historycznych zagadnień dotykających związków między chrześcijaństwem a szeroko rozumianą chronologią. Kurs, mający formę hybrydową i łączący wykład monograficzny z konwersatorium, ma na celu zmapowanie kluczowych momentów w dziejach chrześcijaństwa, w których dochodziło do istotnych sporów dotyczących różnie pojmowanego czasu oraz wskazanie tego, w jaki sposób kontrowersje te przekładały się na poczucie tożsamości poszczególnych wspólnot chrześcijańskich i relacje pomiędzy nimi.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest monograficzne ujęcie historycznych zagadnień dotykających związków między chrześcijaństwem a szeroko rozumianą chronologią. Kurs, formę hybrydową i łączący wykład monograficzny z konwersatorium, ma na celu zmapowanie kluczowych momentów w dziejach chrześcijaństwa, w których dochodziło do istotnych sporów dotyczących różnie pojmowanego czasu oraz wskazanie tego, w jaki sposób kontrowersje te przekładały się na poczucie tożsamości poszczególnych wspólnot chrześcijańskich i relacje pomiędzy nimi.

W ramach kursu poruszone zostaną problemy związane z kształtowaniem się sposobu funkcjonowania Kościoła w starożytności i kontrowersji związanych z rytmem świąt począwszy od soboru nicejskiego w roku 325, poprzez zagadnienia związane ze średniowieczną komputystyką i podejmowanymi w okresie średniowiecza próbami reformy kalendarza, wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego i wynikające z tego faktu napięcia pomiędzy katolikami, protestantami i wyznawcami prawosławia, aż po podejmowane współcześnie próby załagodzenia różnic i ujednolicenia rachuby czasu. Tematyka chronologiczna zostanie przedstawiona w kontekście historii nauki, historii politycznej i społecznej oraz dziejów piśmiennictwa.

Kolejne spotkania będą składać się z prezentacji wprowadzających i nakreślających szerszy kontekst, po których będzie następować dyskusja wokół zadanych uprzednio krótkich fragmentów tekstów źródłowych.

Literatura:

Podstawowe opracowania (w całości lub we wskazanych fragmentach)

B. Blackburn, L. Holford-Strevens, The Oxford Companion to the Year: An Exploration of calendar customs and time-reckoning, Oxford: Oxford University Press, 1999

A. Borst, The Ordering of Time: From the Ancient Computus to the Modern Computer, London: Polity Press, 1993

P. Burke, Reflections on the Cultural History of Time, “Viator” 35 (2004), s. 1–10.

E. Carlebach, Palaces of Time: Jewish Calendar and Culture in Early Modern Europe, Cambridge, MA–London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011

Kalendarze, red. E. Gigilewicz, Lublin: TN KUL, 2003

J. Naumowicz, Geneza chrześcijańskiej rachuby lat. Historyczno-teologiczne podstawy systemu Dionizego Mniejszego, Kraków–Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów, 2000

J. Naumowicz, Prawdziwe początki Bożego Narodzenia, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2014

C.P.E. Nothaft, Dating the Passion: The Life of Jesus and the Emergence of Scientific Chronology (200–1600), Leiden–Boston: Brill, 2012

C.P.E. Nothaft, Medieval Latin Christian Texts on the Jewish Calendar, Leiden–Boston: Brill, 2014

H. Wąsowicz, Chronologia średniowieczna, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.

UWAGA: Lista tekstów źródłowych analizowanych w trakcie zajęć zostanie podana uczestnikom kursu w trakcie pierwszych zajęć

Efekty uczenia się:

-Uczestnik kursu ma wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w związku z ujmowaniem czasu w kulturze, w tym w jego aspekcie religijnym (K_W01)

-Uczestnik kursu zna, rozumie i umie stosować metody badawcze nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych w zakresie wiedzy na temat roli różnych sposobów ujmowania czasu w ramach chrześcijaństwa i innych religii

-Uczestnik zna, rozumie i umie stosować metody badawcze w zakresie wiedzy o roli chrześcijaństwa w kulturze (K_W05)

-Uczestnik kursu potrafi w szerokim zakresie selekcjonować oraz interpretować informacje pochodzące z różnych źródeł tekstowych, ikonograficznych, elektronicznych, a związanych z kulturowym wymiarem kategorii czasu jako istotnego elementu tradycji chrześcijaństwa i innych religii (K_U05)

- Uczestnik potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów, obrazów i zjawisk społecznych związanych z rozwojem chrześcijaństwa, stosując oryginalne podejście, oparte o najnowsze osiągnięcia nauk humanistycznych i społecznych (K_U02)

- Uczestnik potrafi samodzielnie, w sposób twórczy i pogłębiony zanalizować tekst pisemny i ustny o charakterze naukowym w języku polskim oraz w jednym z języków kongresowych na temat związany ze specjalnością (K_U09)

- Uczestnik rozumie dynamikę rozwoju naukowego, kulturowego i społecznego oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze (K_K03)

- Rozumie zasady tolerancji i różnic kulturowych w odniesieniu do różnych religii (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Składowe oceny:

(a) aktywność na zajęciach (wypowiedzi indywidualne, praca w grupach) (40%)

(b) prezentacja wylosowanego zagadnienia w trakcie egzaminu (60%)

Maksymalna ilość nieusprawiedliwionych nieobecności – 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Choptiany
Prowadzący grup: Michał Choptiany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Choptiany
Prowadzący grup: Michał Choptiany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)