Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język wymysiöeryś (wilamowski) – poziom początkujący

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-JW-QF
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język wymysiöeryś (wilamowski) – poziom początkujący
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów II stopnia r.akad. 2023/24 semestr zimowy
Przedmioty do wyboru (fakultatywne) dla studentów II stopnia Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Mile widziana znajomość innego języka germańskiego czy zainteresowanie językami

Skrócony opis:

Kurs obejmuje systematyczną naukę języka wymysiöeryś (wilamowskiego). To poważnie zagrożony język germański, który jest używany jedynie w mieście Wilamowice. Do drugiej wojny światowej był on podstawowym narzędziem komunikacji mieszkańców miasteczka. W okresie stalinowskim jego użycie było zabronione, czego konsekwencją był drastyczny spadek liczby użytkowników. W ostatnich latach dzięki działaniom lokalnej społeczności, wspartym przez Wydział „Artes Liberales” sytuacja socjolingwistyczna języka wymysiöeryś poprawia się.

Celem zajęć jest opanowanie języka wilamowskiego w stopniu Komunikatywnym oraz poznanie historii jego użytkowników.

Pełny opis:

Kurs obejmuje praktyczną naukę języka wymysiöeryś (wilamowskiego).

Język ten jest ginącym językiem germańskim, używanym jedynie w mieście Wilamowice. Do drugiej wojny światowej był on podstawowym narzędziem komunikacji mieszkańców miasteczka. W okresie stalinowskim jego użycie było zabronione, czego konsekwencją był drastyczny spadek liczby użytkowników. W ostatnich latach dzięki działaniom lokalnej społeczności, wspartym przez Wydział „Artes Liberales” sytuacja socjolingwistyczna języka wymysiöeryś poprawia się.

Język wilamowski wytworzył dwa dialekty, podczas zajęć studenci poznają głównie język standardowy, a także elementy wilamowskiej dialektologii. Najlepsi studenci będą mieli możliwość uczestnictwa w projektach badawczych dotyczących języka i kultury Wilamowian.

Celem zajęć jest opanowanie języka wilamowskiego w stopniu komunikatywnym. Osiągnięciu tego celu służyć będą następujące aktywności i pomoce naukowe:

• ćwiczenie rozumienia ze słuchu

• utrwalanie słownictwa

• filmy edukacyjne

• transkrypcje nagrań

• gry edukacyjne

W trakcie zajęć przedstawione zostaną następujące zagadnienia gramatyczne:

• podstawy fonologii i ortografii

• rzeczownik

• zaimki (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące)

• liczebniki

• czasownik

• czasy (czas teraźniejszy, przeszły, przyszły dokonany)

• czasowniki modalne i nieregularne

• tryb przypuszczający

• tryb rozkazujący

• zdrobnienia

Literatura:

• Chromik Bartłomiej, What Herder could have learned in Wilamowice, 2013, http://www.revitalization.al.uw.edu.pl/eng/Wymysorys?view=35

• fum Dökter Tiöma, Wymysiöejer ibnana, Wymysoü 2014

• fum Dökter Tiöma, Wymysiöejer kistiöeryjgyśihta, Wymysoü 2014.

• fum Dökter Tiöma, Wymysiöejer wjytynibnana, Wymysoü 2014

• Kleczkowski Adam, Dialekt Wilamowic w zachodniej Galicji. Składnia (szyk wyrazów). Gebethner i Wolff, Poznań, 1921.

• Majerska Justyna 2014, Wymysiöejer fibl, Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”, Warszawa 2014.

• Majerska Justyna, Słownik obrazkowy języka wilamowskiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”, Warszawa, 2015.

• Mojmir Hermann, Wörterbuch der deutschen Mundart von Wilamowice [Słownik niemieckiego dialektu z Wilamowic]. Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 1930-1936.

• Ritchie Carlo, Some Considerations on the Origins of Wymysorys, The University of Sydney, Sydney, 2012.

• Ritchie Carlo, Ynzer boümmüter, Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”, Warszawa 2014.

• Wicherkiewicz Tomasz, Pochodzenie języka wilamowskiego – poglądy i badania, 2013

http://www.revitalization.al.uw.edu.pl/eng/Wilamowicean?view=8

• Wicherkiewicz, Tomasz, Bartłomiej Chromik i Marek Dolatowski, Wilamowski, [w:] Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej. Baza dokumentacji zagrożonych języków, 2013. http://inne-jezyki.amu.edu.pl

• Żak Andrzej, Wpływ języka polskiego na zagrożony wymarciem wilamowski etnolekt wymysiöeryś, 2013 http://inne-jezyki.amu.edu.pl/Frontend/LanguageSource/Details/969

• Film „Dante z Wilamowic”, reż. D. Latour

• Słownik elektroniczny języka wilamowskiego

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

• zdobędzie podstawową znajomość języka wilamowskiego (konwencje pisowni, fonologia, gramatyka i podstawy słownictwa),

• zdobędzie podstawową wiedzę o rodzajach oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej dyscypliny związanej z kulturą wilamowską

• zdobędzie uporządkowaną wiedzę na temat kultury i języka Wilamowic.

• pozna zagadnienia związane z przekazem międzykulturowym i zmianami zachodzącymi w języku pod wpływem intensywnego kontaktu z innym językiem na przykładzie wilamowskiego, polskiego i austriackiej odmiany języka niemieckiego

• ma świadomość znaczenia kompleksowej natury języka w badaniach filologicznych i kulturoznawczych

w zakresie umiejętności:

• komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w typowych sytuacjach życiowych

• potrafi przedstawić w formie ustnej i pisemnej fakty i opinie, uzasadniając w prosty sposób podejmowane decyzje

• potrafi uczestniczyć w dyskusji na tematy kulturo- i językoznawcze, w tym przedstawiać logiczną argumentację i wyciągać krytyczne wnioski

• potrafi transkrybować nagrania prostych wypowiedzi

w zakresie kompetencji społecznych:

• pozna podstawowe zasady pracy i metodologię rewitalizacji zagrożonego języka

• rozwinie świadomość znaczenia kompleksowej natury języka w badaniach filologicznych i kulturoznawczych

• zrozumie potrzebę i zasady pracy zespołowej w grupie interdyscyplinarnej

• zrozumie wagę zachowania bogactwa, integralności oraz świadomości dziedzictwa językowego świata

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega regularne, aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz

stopień przygotowywania się do zajęć weryfikowany podczas kolokwiów

odbywających się podczas semestru oraz domowych prac pisemnych.

Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Ocenie podlega regularne, aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz stopień przygotowywania się do zajęć weryfikowany podczas kolokwiów odbywających się podczas semestru oraz domowych prac pisemnych. Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tymoteusz Król
Prowadzący grup: Tymoteusz Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)