Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do problematyki zwierzęcej w filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AZm-L1-7-WPZF
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do problematyki zwierzęcej w filozofii
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Antropozoologia, międzydziedzinowe studia przyrod.-hum.-społ., 01.10.2022
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią przegląd najważniejszych sposobów ujmowania problemu zwierząt i relacji zwierzę-człowiek w myśli filozoficznej, zwłaszcza zaliczanej do nurtu tzw. animal studies.

Wykłady oraz teksty analizowane wspólnie podczas konwersatorium skupiać się będą na problematyce ontologicznej („czym jest zwierzę?”) i etycznej („jak powinniśmy postępować wobec zwierząt?”), ale nie zabraknie również pytań politycznych („jak stworzyć wspólnotę, w której będzie miejsce dla zwierząt?”) oraz epistemologicznych („co możemy wiedzieć o zwierzętach i skąd możemy to wiedzieć?”).

Pełny opis:

Wykład ma na celu pokazanie szerokiej panoramy zagadnień związanych z tym, w jaki sposób zwierzęta były ujmowane w myśli filozoficznej w przeszłości i współcześnie. Jednocześnie, wykład stanowić ma wstęp do filozofii, a zatem zawierał będzie informacje o najważniejszych nurtach, podejściach, postaciach i dziełach, podane przez pryzmat problemu zwierzęcości.

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów pierwszego roku z najważniejszymi podejściami filozoficznymi w obrębie animal studies. Teksty zostały dobrane w taki sposób, żeby przedstawić i skonfrontować ze sobą sposoby myślenia o zwierzętach wywodzące się zarówno z tradycji anglosaskiej, jak i filozofii „kontynentalnej”. Spotkania poświęcone będą wspólnej analizie wybranych tekstów filozoficznych z dziedziny animal studies, z którymi studenci będą się zapoznawać samodzielnie przed zajęciami.

Podczas drugiego semestru uczestnicy będą przygotowywać prace pisemne, w których spróbują zbadać praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Przygotowaniu prac poświęcone będą trzy osobne spotkania, na których studenci będą mieli okazję dyskutować o zaproponowanych przez siebie tematach oraz poznać najważniejsze zagadnienia dotyczące formalnego przygotowania pracy naukowej (poszukiwanie bibliografii, tworzenie przypisów, formułowanie pytań badawczych etc).

Literatura:

Szczegółowa literatura przedmiotu zostanie podana przez prowadzącego zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Odniesienie do efektów kształcenia programu studiów:

Wiedza:

Zna podstawy filozofii środowiskowej, filozofii umysłu, filozofii nauki i etyki

Wykazuje się znajomością postaw etycznych i kulturowych wobec zwierząt w historii cywilizacji ze szczególnym uwzględnieniem współcześnie zachodzących przemian

Rozumie przyrodnicze, ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne uwarunkowania relacji między ludźmi a zwierzętami

Zna podstawową terminologię i metodologię nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych

Orientuje się w zasobach sztuki, literatury, języka i filozofii w zakresie refleksji nad zwierzętami i zwierzęcością

Umiejętności:

Potrafi, z perspektywy różnych dyscyplin, analizować podstawowe zjawiska dotyczące relacji człowiek-zwierzę

Potrafi diagnozować główne spory ideologiczne wokół statusu zwierząt i ich wykorzystania przez człowieka na przestrzeni dziejów

Potrafi - w kontekście społecznym i etycznym - analizować i interpretować dzieła artystyczne oraz zjawiska i procesy kulturowe dotyczące zwierząt

Potrafi aktualizować i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności

Kompetencje społeczne:

Jest gotów do merytorycznego argumentowania w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów

Jest gotów do postępowania zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów, z poszanowaniem zdrowia własnego i innych oraz własności intelektualnej

Jest gotów do wykorzystywania umiejętności myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów kulturowych

KW_03, KW_07, KW_08, KW_10, KW_13

KU_01, KU_02, KU_05, KU_08

KK_02, KK_04, KK_08

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdziany cząstkowe / Praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skonieczny
Prowadzący grup: Krzysztof Skonieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)