Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropozoologia (1) międzydziedzinowe studia przyrod.-hum.-społ., 01.10.2022 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Antropozoologia (1) międzydziedzinowe studia przyrod.-hum.-społ., 01.10.2022
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
3700-AZm-L1-14-BKMUZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą przyczyn i przebiegu procesu udomowienia oraz jego konsekwencji dla zwierząt i ludzi, dla ich wzajemnych relacji, środowiska oraz dziejów cywilizacji i miejsca w niej zwierząt.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L1-10-EK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmie poziomy organizacji świata żywego, od osobnika po krajobraz. Będą weń wplecione wątki ekologii ewolucyjnej oraz biologii konserwatorskiej (od roli człowieka w biosferze poprzez współczesną skalę antropopresji, degradację zasobów biosfery i próby jej przeciwdziałania).

Ćwiczenia dotyczyć będą ważnych problemów współczesnej ekologii z elementami ochrony przyrody/środowiska.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L1-2-ET brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Kurs terenowy - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące zachowań zwierząt kręgowych i bezkręgowych w powiązaniu z innymi elementami ich biologii. Obejmuje też poznanie podstawowych metod badania behawioru zwierząt oraz przeprowadzenie i omówienie wyników obserwacji w laboratorium i w terenie. Omówione zostaną również zagadnienia związane z systematyką i ewolucją narządów u zwierząt kręgowych, jak również związki zoologii z ekologią, etologią i zoogeografią.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L1-3-EWZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są przeglądem najważniejszych teorii i postaw etycznych wobec zwierząt. Studenci nauczą się rozróżniać różne nurty etyczne i sposoby argumentacji związane m. in. z prawami zwierząt, wartością ich życia, ich podmiotowością, dobrostanem i ochroną. Zapoznają się także z liniami krytyki poszczególnych teorii etycznych i będą podejmować próby osobistego ustosunkowania się do nich. Nauczą się również prowadzić dyskusję, w której potrafią bronić swojego stanowiska wobec zwierząt posiłkując się argumentami z różnych teorii etycznych i z wykorzystaniem swojej wiedzy z innych obszarów.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L1-5-MOAZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z metod opisu i analizy zachowania mają na celu zapoznanie studentów z metodami obserwacji zachowania zwierząt i metodologią analizy uzyskanego podczas badania obserwacyjnego materiału. Zajęcia obejmą zagadnienia takie jak: zasady planowania obserwacji, szczegółowe techniki analizy zachowania, w tym metody próbkowania, doboru zmiennych i ich typów i tworzenia etogramów. Zagadnienia prezentowane na wykładzie ilustrowane będą materiałem filmowym.

Strona przedmiotu
3700-OWI-AL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu ochrony własności intelektualnej. Zostaną również przedstawione studentom podstawowe regulacje prawa własności intelektualnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które są zawarte głównie w dwóch aktach prawnych: w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L1-6-PAKU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony będzie omówieniu miejsca człowieka w ożywionym świecie i próbie znalezienia najważniejszych podobieństw i różnic między człowiekiem a innymi zwierzętami oraz podobieństwom i różnicom kulturowym istniejącym w obrębie naszego gatunku. Przewidziana jest również część historyczna, w której pokażemy, jak naukowcy postrzegali nasze miejsce w świecie ożywionym, jak się zmieniało w czasie i dlaczego. Omówione zostaną również najważniejsze współczesne stanowiska w badaniach zróżnicowania kulturowego gatunku ludzkiego oraz współczesne koncepcje dotyczące naszej ewolucji, podkreślająca zarówno wiedzę, co do której mamy już pewien konsensus, jak i koncepcje bardziej kontrowersyjne.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L1-8-PFZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą omówieniu podstawowych zagadnień z fizjologii zwierząt bezkręgowych i kręgowych. Poruszane tematy koncentrować się będą wokół siedmiu podstawowych zagadnień:

1) historia badań fizjologicznych

2) układy komunikacji wewnątrz organizmu

3) układy utrzymujące życie

4) ruch

5) układy komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym

6) rozród

7) stres

Strona przedmiotu
3700-AZm-L1-9-PGOB brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstaw współczesnej genetyki z naciskiem na zagadnienia istotne dla genetyki zwierząt.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L1-11-PP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady pogrupowane są w czterech głównych kategoriach tematycznych: klasyczna etologia zwierząt, część systematyczna (porównawcza), współczesna psychologia ewolucyjna oraz główne problemy adaptacyjne człowieka. Celem wykładów jest dostarczenie podstaw wiedzy z zakresu pogranicza psychologii i ewolucjonizmu oraz wyposażenie studentów w zdolność krytycznej analizy propozycji teoretycznych.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L1-12-SCZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przedstawiają kluczowe zagadnienia związane z relacjami człowiek-zwierzę, widziane z perspektywy nauk społecznych. Do omawianych zagadnień należą m.in. (wszech)obecność zwierząt w ludzkim życiu, funkcje pełnione przez zwierzęta, ich zróżnicowany status w społeczeństwie (bycie: symbolem, pożywieniem, szkodnikiem, członkiem rodziny, przedstawicielem chronionego gatunkiem itd.), jak również różnice kulturowe w percepcji poszczególnych gatunków.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L1-7-WPZF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią przegląd najważniejszych sposobów ujmowania problemu zwierząt i relacji zwierzę-człowiek w myśli filozoficznej, zwłaszcza zaliczanej do nurtu tzw. animal studies.

Wykłady oraz teksty analizowane wspólnie podczas konwersatorium skupiać się będą na problematyce ontologicznej („czym jest zwierzę?”) i etycznej („jak powinniśmy postępować wobec zwierząt?”), ale nie zabraknie również pytań politycznych („jak stworzyć wspólnotę, w której będzie miejsce dla zwierząt?”) oraz epistemologicznych („co możemy wiedzieć o zwierzętach i skąd możemy to wiedzieć?”).

Strona przedmiotu
3700-AZm-L1-4-WP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom pierwszego roku podstawowych informacji z zakresu historii psychologii i przedmiotu zainteresowań tej nauki. Akcentowane będą teoretyczne podstawy łączące psychologię człowieka i psychologię zwierząt oraz strukturalne i funkcjonalne związki między zachowaniami oraz procesami psychicznymi u zwierząt i ludzi.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L1-13-WKDC brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach omówione zostają wybrane najważniejsze zagadnienia z dziejów cywilizacji dotyczące zwierząt i relacji między ludźmi a zwierzętami. Studenci zapoznają się z badaniami historycznymi uwzględniającymi zwierzęta i metodami pisania historii zwierząt. Omówione zostają podstawowe sposoby wykorzystywania zwierząt przez ludzi na różnych etapach rozwoju cywilizacji od czasów prehistorycznych po współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zwierząt w rolnictwie i przemyśle spożywczym.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L1-1-ZEEZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej dla antropozoologii wiedzy o większych grupach zwierząt (Metazoa), przede wszystkim tych, które na pewno są lub przynajmniej mogą okazać się podmiotami doznająco-poznającymi, a więc kręgowcach, a także głowonogach i niektórych stawonogach. Obok zredukowanych do minimum diagnoz morfo-funkcjonalnych akcentowane są: organizacja ośrodkowego układu nerwowego, zachowania (szczególnie społeczne) i zdolności poznawcze (kognitywne) poszczególnych grup. Wykład ten powinien dostarczyć ś ewolucyjnego układu odniesienia dla fizjologii, neurobiologii, etologii, kognitywistyki i innych.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)