Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki średniowiecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CS1-2-HSS-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki średniowiecznej
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Kurs dla studentów II roku kierunku „Cywilizacja Śródziemnomorska” oraz studentów innych wydziałów, zainteresowanych sztuką średniowieczną. Obejmuje historię architektury i plastyki średniowiecznej w powiązaniach z historią, teologią i liturgią.

Pełny opis:

Zakres tematów omawianych na poszczególnych zajęciach znajduje się części opisowej w aktualnym cyklu dydaktycznym:

Literatura:

Szczegółowa literatura przedmiotu zostanie podana przez prowadzącego zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie

K_W01 rodzaje oraz specyfikę przedmiotowej i metodologicznej dyscyplin, które dotyczą studiów nad historią sztuki, zwłaszcza średniowiecznej (preromańskiej, romańskiej i gotyckiej)

K_W05 teorie i metodologie dyscyplin, które zajmują się studiami nad sztuką średniowieczną

K_W06 powiązania między dyscyplinami humanistycznymi oraz specyficzne zależności między poszczególnymi dyscyplinami, które dotyczą studiów nad historią sztuki średniowiecznej; nabył podstawy podejścia interdyscyplinarnego w studiach kulturoznawczych

K_W07 zagadnienia dotyczące antycznych wzorców sztuki średniowiecznej oraz recepcji sztuki średniowiecznej w kulturze nowożytnej i współczesnej

K_W09 najważniejsze środowiska artystyczne w średniowiecznej Europie

K_W10 najważniejsze średniowieczne teksty o estetyce

K_W11 współczesne kierunki rozwoju badań nad sztuką średniowieczną

K_W14 podstawowe metody interpretacji dzieła sztuki średniowiecznej, przede wszystkim metodę ikonologiczną, w tym analizy ikonograficznej oraz analizy stylistycznej

K_W19 zależności między rozwojem sztuki średniowiecznej a przemianami społecznymi

Umiejętności:

Student potrafi

K_U01 wyszukiwać oraz interpretować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł, przede wszystkim średniowiecznych

K_U03 opracować i przedstawić recepcję dzieła sztuki średniowiecznej w epokach późniejszych

K_U04 interpretować dzieło sztuki średniowiecznej, także w kontekście innych źródeł z danej epoki

K_U05 zdobyć umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie i rozwiązywanie problemów badawczych w zakresie historii sztuki średniowiecznej; potrafi w tym celu przeprowadzić podstawowe analizy z wykorzystywaniem interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych

K_U07 uczestniczyć w dyskusji na tematy dotyczące historii sztuki średniowiecznej, w tym przedstawiać logiczną argumentację i wyciągać krytyczne wnioski

K_U08 zaprezentować wyniki samodzielnej analizy prostego problemu badawczego w formie pisemnej i ustnej

K_U11 samodzielnie wyodrębnić podstawowe tezy wysłuchanej prezentacji / przeczytanego tekstu

K_U13 przygotować prezentację pisemną oraz ustną z uwzględnieniem różnych potrzeb potencjalnych odbiorów, posługując się podstawowymi narzędziami cyfrowymi oraz przydatnymi do tych celów zasobami internetu.

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do

K_K04- realizowania planu pracy własnej, będącej wkładem w dane zajęcia, zgodnie z wytycznymi prowadzącego

K_K05- uświadomienia sobie znaczenia dziedzictwa sztuki średniowiecznej w kulturze Europy

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa

zagadnienia dotyczące recepcji antyku

najważniejszych twórców kultury europejskiej

klasycznych autorów filozoficznych oraz ich idee

podstawowe metody interpretacji tekstu literackiego i tekstualnego źródła historycznego

podstawowe metody interpretacji dzieła sztuki wizualnej, w tym analizy ikonograficznej i stylistycznej

Umiejętności: absolwent potrafi

interpretować dzieło sztuki wizualnej, także w kontekście innych źródeł z danej epoki

zdobyć umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie i rozwiązywanie problemów badawczych w zakresie kulturoznawstwa; potrafi w tym celu przeprowadzić podstawowe analizy z wykorzystywaniem interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych

zaprezentować wyniki samodzielnej analizy prostego problemu badawczego w formie pisemnej i ustnej

samodzielnie wyodrębnić podstawowe tezy wysłuchanej prezentacji / przeczytanego tekstu w języku polskim oraz w wybranym języku Śródziemnomorza

przygotować prezentację pisemną oraz ustną z uwzględnieniem różnych potrzeb potencjalnych odbiorów, posługując się podstawowymi narzędziami cyfrowymi oraz przydatnymi do tych celów zasobami Internetu.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

pracy w grupie zarówno jako jej moderator, jak i wykonawca powierzonego zadania

realizowania planu pracy własnej, będącej wkładem w dane zajęcia, zgodnie z wytycznymi prowadzącego

uświadomienia sobie znaczenia dziedzictwa antyku w kulturze Europy

aktywnego uczestnictwa w dyskusji w języku polskim oraz wybranym języku Śródziemnomorza, szanując poglądy partnerów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Janocha
Prowadzący grup: Michał Janocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Janocha
Prowadzący grup: Michał Janocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)