Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka nowoczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CS1-3-SN-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuka nowoczesna
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Założeniem zajęć jest wprowadzenie studentów w główne tendencje i zjawiska artystyczne XX i pierwszych dekad XXI w. Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posiadać podstawową znajomość najważniejszych wydarzeń historycznych omawianego czasu.

Skrócony opis:

Zarys dziejów sztuki europejskiej i amerykańskiej XX i pocz. XXI wieku. Celem zajęć jest przedstawienie wybranych zagadnień kultury artystycznej tego czasu na tle współczesnych tendencji w humanistyce.

Pełny opis:

Chronologiczna prezentacja rozwoju sztuki (kolejne dekady) od 1990 do 2020 r. przedstawiona w szerokim kontekście polityczno-kulturowym

Efekty uczenia się:

K_ W05,

K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U13,

K_K02,K_K03, K_K04, K_K05, K_K08, K_K10,

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- teorie i metodologie dyscyplin, które zajmują się studiami nad kulturą

Umiejętności: absolwent potrafi

-interpretować dzieło sztuki wizualnej, także w kontekście innych źródeł z danej epoki

- zdobyć umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie i rozwiązywanie problemów badawczych w zakresie kulturoznawstwa; potrafi w tym celu przeprowadzić podstawowe analizy z wykorzystywaniem interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych

- uczestniczyć w dyskusji na tematy kulturoznawcze, w tym przedstawiać logiczną argumentację i wyciągać krytyczne wnioski

- zaprezentować wyniki samodzielnej analizy prostego problemu badawczego w formie pisemnej i ustnej

- przygotować prezentację pisemną oraz ustną z uwzględnieniem różnych potrzeb potencjalnych odbiorów, posługując się podstawowymi narzędziami cyfrowymi oraz przydatnymi do tych celów zasobami Internetu.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- uświadomienia sobie dynamicznego rozwoju kultury i pojawiania się nowych metod i paradygmatów badawczych

- pracy w grupie zarówno jako jej moderator, jak i wykonawca powierzonego zadania

- realizowania planu pracy własnej, będącej wkładem w dane zajęcia, zgodnie z wytycznymi prowadzącego

-

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna na zakończenie semestru, na dowolnie wybrany temat, skonsultowany z prowadzącą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Poprzęcka
Prowadzący grup: Maria Poprzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)