Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy Informacji Geograficznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-GIS-CW
Kod Erasmus / ISCED: 07.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0731) Architektura i urbanistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy Informacji Geograficznej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Strona przedmiotu: http://el.wgsr.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Umiejętność posługiwania się komputerem, podstawy wiedzy kartograficznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami pozyskiwania, przetwarzania, wizualizacji i udostępniania (webGIS) danych geograficznych w Systemach Informacji Geograficznej. Studenci zapoznają się ze specyfiką zapisu danych przestrzennych w postaci modelu wektorowego, rastrowego oraz grid. Ćwiczenia obejmują przykłady wykorzystania GIS w analizie środowiska przyrodniczego. Na zajęciach jest wykorzystywane programowanie open source oraz komercyjne oraz platforma e-learningowa.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: organizację danych w wektorowym modelu przestrzennym, nakładanie i formatowanie warstw mapy; rejestrację mapy, digitalizację, budowanie bazy danych i jej przeszukiwanie, kreowanie zapytań atrybutowych i przestrzennych, przykładowe transformacje i operacje na danych wektorowych, tworzenie map tematycznych, organizację danych w rastrowym modelu przestrzennym, przykładowe analizy danych rastrowych, tworzenie cyfrowego modelu terenu, tworzenie map charakterystyk morfometrycznych, wyznaczanie obszaru spełniającego zadane kryteria, zastosowanie metod interpolacji danych przestrzennych, tworzenie modeli 3D danych przestrzennych, elementy webGIS, korzystanie z sieciowych zasobów WMS i WFS, analizę organizacji i funkcjonalności wybranych SDI. Zakres oprogramowania: wybrane oprogramowanie open source i komercyjne. Wykorzystanie zasobów sieciowych.

Literatura:

Literatura (wybrane zagadnienia)

Gotlib D. Iwaniak A., Olszewski R., GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 r.

Jezioro P., Kozak J., Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej. IGiGP UJ, Kraków 2004.

Longley P. A. et al, GIS – teoria i praktyka. Wydawnictwo Nauk. PWN, Warszawa, 2006

Magnuszewski A., GIS w geografii fizycznej, Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 1999.

Urbański J., GIS w badaniach przyrodniczych. Wyd. Uniw. Gdańskiego, 2008.

Werner P., Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych. Warszawa 2004.

Artykuły specjalistyczne i inne materiały dobierane na bieżąco.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W efekcie zajęć student powinien znać wykorzystywane na zajęciach metody pozyskiwania, analizy, wizualizacji i udostępniania danych przestrzennych.

UMIEJĘTNOŚCI

Student powinien

- posiadać praktyczne umiejętności pracy w wybranych systemach GIS;

- posiadać umiejętności wyszukania i doboru metody analizy przestrzennej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Rozumie potrzebę poszerzania kompetencji zawodowych i stałej aktualizacji wiedzy geograficznej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Kolokwium: Forma: samodzielna praca przy komputerze.

2. Prace domowe: Forma: opracowanie map cyfrowych, samodzielne rozwiązanie zadań, pisemna wypowiedź..

3. Wymogi dodatkowe: obecność obowiązkowa.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Werner
Prowadzący grup: Paulina Pokojska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)