Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy Informacji Geograficznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-GIS-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0618) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy Informacji Geograficznej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Strona przedmiotu: http://hetman.wgsr.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
gospodarka przestrzenna
informatyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Obsługa komputera, znajomość systemów operacyjnych i oprogramowania: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, grafiki użytkowej. Podstawy wiedzy kartograficznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych w Systemach Informacji Geograficznej oraz ich udostępniania. Studenci zapoznają się ze specyfiką zapisu danych przestrzennych w postaci modelu wektorowego i rastrowego.

Pełny opis:

1.Terminologia, historia rozwoju GIS.

2. Modele danych przestrzennych. Źródła danych przestrzennych o środowisku, techniki tworzenia map cyfrowych.

3. Metody przetwarzania i analizy danych przestrzennych.

4. Wizualizacja w systemach GIS.

5. Przegląd zastosowań GIS w badaniach środowiska. przyrodniczego i ochronie środowiska, modelowanie w GIS.

6. Organizacja infrastruktury danych przestrzennych, zasoby geoinformacyjne o środowisku, obszary zastosowań GIS w Polsce i na świecie.

7. WebGIS, GIS jako technologia informacyjna.

8. Omówienie komercyjnego i wolnego oprogramowania systemów geoinformacyjnych.

Literatura:

Literatura (wybrane zagadnienia)

Gotlib D. Iwaniak A., Olszewski R., GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 r.

Jezioro P., Kozak J., Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej. IGiGP UJ, Kraków 2004.

Longley P. A. et al, GIS – teoria i praktyka. Wydawnictwo Nauk. PWN, Warszawa, 2006.

Magnuszewski A., GIS w geografii fizycznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Urbański J., GIS w badaniach przyrodniczych. Wyd. Uniw. Gdańskiego, 2008.

Urbański J., Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe PWN., Warszawa 1997.

Werner P., Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych, Warszawa 2004.

Widacki W., Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej, IG Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1997.

Artykuły specjalistyczne i inne materiały dobierane na bieżąco.

Efekty uczenia się:

W efekcie zajęć student powinien wykazywać się znajomością wybranych metod pozyskiwania, analizy, wizualizacji i udostępniania danych przestrzennych. Ponadto powinien posiadać praktyczne umiejętności pracy w wybranych systemach GIS, a dodatkowo rozumieć potrzebę rozwijania umiejętności praktycznych w sytuacji dalszego rozwoju Systemów Informacji Geograficznej oraz możliwości ich zastosowań.

Efekty kierunkowe: K_W04, K_W10, K_U03, K_U06

Znajomość metod pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych przestrzennych. Znajomość źródeł danych przestrzennych, organizacji infrastruktury danych przestrzennych i specyfiki zastosowań GIS w nauce i gospodarce. Posiadanie wiedzy z zakresu webGIS oraz oprogramowania (komercyjnego i wolnego) GIS.

Znajomość metod pozyskiwania, i analizy, wizualizacji i udostępniania danych przestrzennych przy pomocy wolnego i komercyjnego oprogramowania GIS. Umiejętność pracy w aplikacjach webGIS,korzystanie z sieciowych zasobów WMS i WFS, analiza organizacji i funkcjonalności wybranych SDI.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się testem w formie elektronicznej/tradycyjnej.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Werner
Prowadzący grup: Piotr Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)