Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka przestrzenią podziemną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-GPP Kod Erasmus / ISCED: 07.302 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Gospodarka przestrzenią podziemną
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Metody planowania i podejmowania decyzji o sposobach eksploatacji kopalin zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Techniczne możliwości transformacji obiektów pogórniczych w obiekty turystyczne, laboratoria naukowe, elementy dziedzictwa kulturowego, muzea lub podziemne magazyny surowców.

Pełny opis:

Wykłady poświęcone są:

- zagrożeniom inżynierskim oraz współczesnym rozwiązaniom technicznym służącym ich minimalizacji w cyklach zagospodarowania górniczego i budowlanego przestrzeni podziemnej i naziemnej,

- problemom likwidacji i wykorzystania przestrzeni pogórniczych oraz zmianom sposobu ich użytkowania, modernizacji i rewitalizacji,

- pozytywnym i negatywnym skutkom zagospodarowania górniczego i budowlanego przestrzeni geologicznej, podatności geologicznej środowiska na deteriorację,

- technicznym warunkom modernizacji inżynierskich obiektów naziemnych i podziemnych w obiekty kulturowe lub turystyczne.

Ćwiczenia mają za zadanie przedstawić m. in.

- prognozowanie i minimalizację długotrwałego oddziaływania człowieka na środowisko w procesie pozyskiwania surowców oraz ochrony i rewitalizacji terenów poprzemysłowych i znaczenia kulturowego polskiego po-górniczego dziedzictwa narodowego.

Literatura:

J. Pinińska. Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał tomy: 1, 3, 5, 7, 9. Wyd. IHiGI.

Ruch górotworu i powierzchni w otoczeniu zabytkowych kopalń soli. 2004. Red. G. Kortas. Wyd. IGSMiE. PAN. Kraków.

Krajobrazy przemysłowe i poeksploatacyjne. 2007.Red. U. Myga-Piątek. Prace komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. nr 6. Sosnowiec.

Historia i współczesność górnictwa na terenie Lubelszczyzny. 2005. Red. Z. Krzowski. Wyd. Politechniki Lubelskiej. Lublin.

Rogoż M., Posyłek E. 2000. Problemy hydrogeologiczne w polskich kopalniach węgla kamiennego. Wyd. GIG, Katowice. (Hydrogeological problems of the Polish coal mines. Publ. Mining Institute GIG).

Geotechniczne warunki podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych. M. Mazurkiewicz; Z. Piotrowski; K.Poborska-Młynarska. 2003. Szkoła Gospodarki Odpadami. Kraków.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student (wykład, ćwiczenia):

- posiada wiadomości służące podejmowaniu optymalnych decyzji o celowym udostępnianiu złóż kopalin, ich eksploatacji oraz likwidacji wydobycia na tle wymogów zrównoważonego rozwoju. Wkomponowywanie obiektów górniczych w projekty zagospodarowania przestrzennego, w tym do celów utylizacji odpadów i wód kopalnianych, podziemnego magazynowania odpadów i surowców oraz ocena technicznych możliwości przekształcenia obiektów górniczych w obiekty kulturowe i turystyczne;

- potrafi wymienić i zinterpretować metod laboratoryjnego ustalania podstawowych właściwości fizycznych skał;

- zna i rozpoznaje czynniki naturalnego i antropogenicznego wietrzenia wpływające na deteriorację (starzenie) kamiennych elementów w obiektach zabytkowych i współczesnych.

Metody i kryteria oceniania:

- wykonanie prezentacji na wybrany temat związany z problematyką przedmiotu.

- Kolokwium pisemne/ustne: przy użyciu narzędzi Google MEET; Classroom.

Student odpowiada na 8 do 10 pytań problemowych. Pytania obejmują bezpośrednio tematykę przedstawioną na ćwiczeniach i wykładach oraz mogą mieć charakter syntez wymagających kojarzenia kilka zagadnień.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Bobrowska
Prowadzący grup: Alicja Bobrowska, Andrzej Domonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Bobrowska
Prowadzący grup: Alicja Bobrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.