Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona wód podziemnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-OWP-CW
Kod Erasmus / ISCED: 07.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona wód podziemnych
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu - podstaw hydrogeologii i hydrologii.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Systemowe i prawne podstawy ochrony zasobów i stanu jakościowego wód podziemnych. Procesy i warunki kształtujące przebieg migracji zanieczyszczeń́ (średnia rzeczywista prędkość ruchu wody w warstwie wodonośnej, parametry dyspersji, dyfuzji, sorpcji oraz rozpadu i biodegradacji substancji migrującej). Ogniska zanieczyszczeń́. Hydrodynamiczne, hydrochemiczne zjawiska, towarzyszące intensywnemu poborowi i drenażowi wód podziemnych oraz migracji zanieczyszczeń. Projektowanie stref ochronnych ujęć́ i zbiorników wód podziemnych. Projektowanie sieci monitoringu wód podziemnych.

Pełny opis:

Ćwiczenia dotyczą następujących zagadnień:

• hydrogeologiczne warunki migracji zanieczyszczeń

• ocena migracji zanieczyszczeń w strefie niepełnego nasycenia

• określenie czasu migracji zanieczyszczeń w strefie pełnego nasycenia

• oddziaływanie ośrodka skalnego na przepływ zanieczyszczeń w warstwie wodonośnej (określenie średniej rzeczywistej prędkości ruchu wody w warstwie wodonośnej, parametrów dyspersji, parametrów przepływu dyfuzyjnego, parametrów sorpcji oraz rozpadu lub biodegradacji substancji migrującej)

• superpozycja procesów fizycznych – model przenoszenia adwekcyjno-dyspersyjnego.

• projekt stref ochronnych ujęć i zbiorników wód podziemnych – podstawy prawne i metody wyznaczania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi numerycznych.

• zasady projektowania i prowadzenia monitoringu wód podziemnych, zasięg, zakres i częstotliwość badań w punktach obserwacyjnych sieci monitoringowej.

Literatura:

Domenico P.A., Schwartz F.W., 1990 - Physical and chemical hydrogeology

John Wiley & Sons USA Fetter C.W., 1994 - Applied hydrogeology. Prentice Hall. Inc. A Simon & Schuster Company Englewood Cliffs, New Jersey USA

Dowgiałło J., Kleczkowski A. S., Macioszczyk T., Różkowski A. (red.), 2002. Słownik hydrogeologiczny. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa

Kleczkowski A. S. 1984 Ochrona wód podziemnych (red). Wydawnictwa Geologiczne Warszawa

Kulma R. 1995 Podstawy obliczeń filtracji wód podziemnych. AGH Kraków

Macioszczyk A. (red.), 2006. Podstawy hydrogeologii stosowanej. PWN. Warszawa

Macioszczyk T., Rodzoch A., Frączek E. 1997 Projektowanie stref ochronnych źródeł i ujęć wód podziemnych. Poradnik metodyczny. MOŚZNiL Warszawa

Macioszczyk T. 1999 Czas przesączania pionowego wody jako wskaźnik stopnia ekranowania warstw wodonośnych. Przegląd geologiczny [47]: 731-736

Małecki J. J., Nawalany M., Witczak S., Gruszczyński T., 2006 Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska. Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (ćwiczeń́) student:

• potrafi obliczyć czas migracji zanieczyszczeń w strefie aeracji i saturacji,

• potrafi wyznaczyć i zastosować wartość średniej rzeczywistej prędkości ruchu wody w warstwie wodonośnej, parametrów dyspersji, parametrów przepływu dyfuzyjnego, parametrów sorpcji oraz rozpadu lub biodegradacji substancji migrującej,

• rozumie i potrafi zastosować w praktyce model przenoszenia adwekcyjno-dyspersyjnego.

• potrafi wyznaczyć obliczeniowo i graficznie zasięg stref ochronnych ujęć wód podziemnych,

• potrafi zaprojektować sieć monitoringu wód podziemnych, wyznaczyć zasięg, zakres i częstotliwość badań w punktach obserwacyjnych sieci monitoringowej.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania na zaliczenie:

- znajomość materiału przedstawionego na zajęciach,

- wykonanie zadanych prac w wyznaczonym terminie,

- poprawa niezaliczonych prac w wyznaczonym terminie.

Dopuszczalne są trzy nieobecności usprawiedliwione.

Sposób zaliczenia zajęć:

Poprawne wykonanie opracowań obliczeniowo-graficznych ocenianych punktowo (skala: 0-5 pkt. za pojedyncze opracowanie, minimum zaliczeniowe dla opracowania >1 pkt. ).

Pisemne kolokwium z całości materiału ćwiczeniowego oceniane punktowo. Przedmiot zaliczany na ocenę po uzyskaniu powyżej 50% sumy punktów z opracowań i kolokwium.

Zaliczenie poprawkowe w formie pisemnej w przypadku nieuzyskania wymaganej ilości punktów w pierwszym terminie.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Małecki
Prowadzący grup: Katarzyna Sawicka, Marzena Szostakiewicz-Hołownia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)