Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Theories and Practices of Culture (Teorie i praktyki kultury)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SB068
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Theories and Practices of Culture (Teorie i praktyki kultury)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs proponuje przegląd kluczowych tekstów z zakresu kulturoznawstwa i antropologii kulturowej, zarówno pozycji klasycznych, jak i współczesnych, naświetlających różnorodne sposoby w jakie teorie kultury mogą stanowić narzędzie analityczne do podejmowania krytycznych rozważań nad kwestiami rasy, klasy, płci i seksualności w kulturze amerykańskiej. Celem zajęć jest zapoznanie studentek i studentów z podstawowymi ideami, koncepcjami i ramami metodologicznymi oraz ich umiejscowieniem w historii rozwoju teorii kultury, które mogą być wykorzystane do analizy różnych zjawisk we współczesnym społeczeństwie amerykańskim. W trakcie zajęć studenci i studentki zapoznają się zarówno z tradycyjnymi ujęciami problematyki kulturowej i dawnymi paradygmatami badania kultury, jak również omówią przykłady najnowszych zastosowań metodologii kulturoznawczej w badaniach amerykanistycznych.

Pełny opis:

W ramach kursu przyjrzymy się wybranym teoretycznym konceptualizacjom pojęcia kultury, skupiając się na dokładnym omówieniu złożonych przemian historycznych i politycznych zachodzących w dyscyplinie szeroko rozumianego kulturoznawstwa. W pierwszej części kursu poddamy dokładnej analizie kluczowe ujęcia teoretyczne i podejścia metodologiczne do badania zjawisk kultury, omówimy ich historyczne znaczenie oraz ograniczenia, a także przyjrzymy się wybranym tekstom krytycznie, wspólnie zastanawiając się nad ich użytecznością w badaniach realiów dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Oprócz wprowadzenia studentów i studentki w podstawowe teorie antropologii kulturowej, kulturoznawstwa i pokrewnych dyscyplin, podczas kursu będziemy również śledzić i reagować na debaty zawiązujące się między krytykami tych tekstów. Zwrócimy szczególną uwagę na kwestię genealogii idei, aby prześledzić rozwój wpływowych koncepcji i metod badania rzeczywistości kulturowej. Będziemy przyglądać się różnorodnym sposobom wykorzystania „wiedzy użytecznej politycznie” do pogłębienia naszego rozumienia takich kategorii jak władza, hegemonia, opór i bunt. Szczególny nacisk zostanie położony na związek pomiędzy teorią a jej zastosowaniem – w drugiej części kursu skupimy się zatem na „kulturze jako praxis”. Poprzez analizę wybranych studiów przypadku zastanowimy się, jak praktykę badania kultury rozumieją badacze współczesnej kultury amerykańskiej postrzegający ją jako przestrzeń walki politycznej i społecznej.

Literatura:

Baldwin, John R., Sandra L. Faulkner, Michael L. Hecht, and Sheryl L. Lindsley, eds. Redefining Culture: Perspectives Across the Disciplines. Mahwah, N.J: Routledge, 2005.

Campbell, Neil C., and Alasdair Kean. American Cultural Studies: An Introduction to American Culture. New York: Routledge, 2005.

Engelke, Matthew. How to Think Like an Anthropologist. Princeton Oxford: Princeton University Press, 2019.

Eriksen, Thomas Hylland, and Finn Sivert Nielsen. A History of Anthropology. London ; Sterling, Va: Pluto Press, 2001.

Geertz, Clifford. Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973.

Hall, Stuart, Andrew Lowe, Paul Willis, and Dorothy Hobson, eds. Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-79. Routledge, 2015.

Lewin, Ellen, ed. Feminist Anthropology: A Reader. Malden, MA ; Oxford: Wiley-Blackwell, 2006.

McRobbie, Angela. The Uses of Cultural Studies: A Textbook. London ; Thousand Oaks, Calif: SAGE, 2005.

Moore, Jerry D. Visions of Culture: An Introduction to Anthropological Theories and Theorists. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2018.

Obeyesekere, Gananath. The Apotheosis of Captain Cook: European Mythmaking in the Pacific. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1997.

Rapport, Nigel. Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts. London ; New York, NY: Routledge, 2014.

Rowe, John Carlos, ed. A Concise Companion to American Studies. Malden, Mass. Weinheim: Wiley-Blackwell, 2010.

Smith, Paul, ed. The Renewal of Cultural Studies. Temple University Press, 2011.

Storey, John. Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. London ; New York: Routledge, 2018.

Wake, Paul, and Simon Malpas, eds. The Routledge Companion to Critical and Cultural Theory. London ; New York: Routledge, 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po ukończeniu kursu:

- Studenci posiadają wiedzę na temat kluczowych teorii kultury i ich zastosowania do badań kultury amerykańskiej

- Studenci znają terminologię, metody, narzędzia, wybrane tradycje oraz kierunki rozwoju właściwe dla kulturoznawstwa i antropologii kultury do badań zjawisk kulturowych i społecznych w Stanach Zjednoczonych

- Studenci rozumieją złożoność badań nad kulturą Stanów Zjednoczonych i są świadomi zmian zachodzących w obrębie teorii kultury

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu kursu:

- Studenci potrafią posługiwać się podstawowymi narzędziami z zakresu teorii i metodologii właściwych dla kulturoznawstwa i antropologii kultury w celu czytania, rozumienia i interpretacji tekstów w tej dziedzinie

- Studenci potrafią analizować zjawiska kulturowe z wykorzystaniem różnych podejść teoretycznych

- Studenci potrafią wyciągać wnioski i formułować opinie na temat kluczowych debat w obrębie kulturoznawstwa

- Studenci krytycznie podchodzą do klasycznych tekstów amerykańskiej antropologii kultury

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Po ukończeniu kursu:

- Studenci potrafią pracować w grupach, brać udział w dyskusjach i debatach akademickich

- Studenci potrafią zaplanować i napisać artykuł naukowy w oparciu o wiedzę teoretyczną i kulturową

- Studenci są otwarci na nowe zjawiska i idee w kulturze amerykańskiej i są gotowi kontynuować naukę i dbać o rozwijanie dorobku w dziedzinie studiów amerykanistycznych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (20 pkt)

Krótkie quizy na zajęciach (20 pkt)

Prezentacja pomysłu badawczego (20 pkt)

Krótki esej końcowy (40 pkt)

Aby zaliczyć kurs student/ka musi uzyskać min. 60 pkt.

Dozwolone są dwie nieobecności na zajęciach.

Oceny:

90-100: 5

85-89: 4+

78-84: 4

68-77: 3+

60-67: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jędrzej Burszta
Prowadzący grup: Jędrzej Burszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)