Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do polityki społecznej [2103-L-D1WDPS] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wprowadzenie do polityki społecznej [2103-L-D1WDPS]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 222
Gmach Audytoryjny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Justyna Łukaszewska-Bezulska
Strona domowa grupy: https://classroom.google.com/c/NjE2NzAyOTk3MDA3
Literatura:

• B. Rysz-Kowalczyk, Teoria kwestii i problemów społecznych [w:] G. Firlit Fesnak, J. Męcina (red.) Polityka społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

• J. Danecki, Kwestie społeczne – istota, źródła, zarys diagnozy [w:] A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski, Polityka Społeczna. Materiały do studiowania, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1998

• J. Danecki, B. Szatur-Jaworska, Potrzeby człowieka [w:] Leksykon Polityki Społecznej, red. naukowa B. Rysz-Kowalczyk, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2001

• R. Szarfenberg, Potrzeby, tekst zostanie udostępniony przez prowadzącą zajęcia

• J. Supińska, Wartości i zasady polityki społecznej, [w:] G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.) Polityka społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

• J. Supińska, Debaty o polityce społecznej, Warszawa: Aspra-Jr, 2013, rozdział 1. Aksjologiczny wymiar polityki społecznej

• R. Szarfenberg, hasło Sprawiedliwość społeczna [w:] T. Pilch (red.) Encyklopedia Pedagogiki XXI w., tekst zostanie udostępniony przez prowadzącą zajęcia

• M. Theiss, Governance i instytucje dialogu obywatelskiego - remedium na kryzys czy dowód kryzysu w polityce społecznej?, [w:] M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie, Aspra-Jr, Warszawa 2009

• J. Krzyszkowski, J. Przywojska, Uspołecznienie zarządzania publicznego w lokalnej polityce społecznej i pomocy społecznej, [w:] Wrocławskie Studia Politologiczne, 15/2013

• C. Żołędowski, Przemiany ludnościowe w Polsce. Zadania dla polityki społecznej [w:] G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.) Polityka społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

• G. Firlit-Fesnak, Rodziny polskie i polityka rodzinna – stan i kierunki przemian [w:] G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.) Polityka społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

• W. Kozek, Bezrobocie jako zjawisko społeczne, [w:] M. Marody (red.) Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wydanie nowe, Warszawa, 2009

• Ł. Posłuszny, M. Karolak, P. Kubicki, Stąpając po niepewnym gruncie. Prekaryjność i bezrobocie w pamiętnikach bezrobotnych Polek i Polaków [w:] Studia Socjologiczne nr 1 (236), 223–256

• Wójtewicz, P. Kubicki, Niebezpieczne i niepewne życie - doświadczenia współczesnych bezrobotnych [w:] Studia Socjologiczne nr 1 (236), 195– 222

• R. Lister, Bieda, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2007, s. 69-94

• J. Łopato, Ubóstwo w Polsce – skala, dynamika, struktura [w:] R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne – perspektywa poznawcza, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010

• GUS, Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2022 r., Warszawa 2023

• J. Supińska, Miejsce polityki mieszkaniowej w polityce społecznej – miejsce polityki społecznej w polityce mieszkaniowej [w:] L. Frąckiewicz (red.), Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, Warszawa-Katowice: IPiSS, IGN, 2005

• Ł. Drozda, Dziury w ziemi: patodeweloperka w Polsce, Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2023

• F. Springer, 13 pięter, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2015, s. 227- 230 oraz 251-268

• M. Lesińska, M. Okólski, 25 wykładów o migracjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, r. 1, 9

• M. Okólski, The Migration Transition in Poland, Central and Eastern European Migration Review, Vol. 10, No. 2, 2021, s. 151-169

• Podcast Migrostacja, odcinek 1

• J. Godlewska, E. Jaroszewska, Edukacja, wiedza i umiejętności. Szkolnictwo, polityka edukacyjna i poradnictwo [w:] G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.) Polityka społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

• P. Marczewski, Epidemia nierówności w edukacji. Komentarz, Fundacja Batorego, Warszawa 2020

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Kwestie i problemy społeczne

3. Potrzeby

4. Wartości w polityce społecznej – sprawiedliwość społeczna

5. Governance w polityce społecznej

6. Kolokwium połówkowe

7. Kwestia demograficzna

8. Społeczne aspekty bezrobocia

9. Ubóstwo i nierówności jako problemy społeczne

10. Kwestia mieszkaniowa

11.Problemy społeczne w sferze migracji międzynarodowych

12. Edukacja i kapitał ludzki

13. Kolokwium końcowe

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, debata oksfordzka, praca w zespole zadaniowym

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia:

1. bieżąca aktywność na zajęciach – maksymalnie 4 punkty;

2. pisemne kolokwium połówkowe oraz kolokwium końcowe;

Zaliczenie ćwiczeń warunkowane jest pozytywną oceną z każdego kolokwium. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu połówkowego oraz końcowego jest zdobycie za każdy z nich minimalnie 4 punktów. Za oba kolokwia można zdobyć maksymalnie 16 punktów.

3. Zaliczenie ćwiczeń otrzymują studenci/studentki, którzy/które łącznie uzyskali/ły co najmniej 12 punktów. Maksymalnie można uzyskać 20 punktów.

4. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Od 3 do 5 nieobecności wymaga ustnego zaliczenia zajęć na dyżurze. W przypadku więcej niż 5 nieobecności student/ka nie będzie klasyfikowany/a i nie uzyska zaliczenia.

Nadliczbowe nieobecności oraz nieprzygotowanie do zajęć student/ka zobowiązany/a jest zaliczyć najpóźniej do 2 tygodni od ich zaistnienia.

5. Do każdych zajęć wymagane jest przygotowanie – krytyczna lektura tekstów obowiązkowych, które będą podstawą do dyskusji na ćwiczeniach. W przypadku stwierdzonego przez prowadzącą nieprzygotowania, wymagane jest zaliczenie danego tematu podczas dyżuru.

Po ukończeniu przedmiotu studenci/tki będą:

- znali podstawowe kategorie teoretyczne polityki społecznej;

- potrafili omówić omówić najważniejsze teorie polityki społecznej;

- umieli scharakteryzować najważniejsze kwestie i problemy społeczne oraz zaproponować i krytycznie ocenić sposoby ich rozwiązania/przeciwdziałania;

- potrafili wskazać konsekwencje działań podejmowanych przez różnych aktorów polityki społecznej;

Przedmiot realizuje następujące efekty uczenia się:

Wiedza: student/ka zna i rozumie :

• terminologię nauki o polityce społecznej i ma wiedzę o miejscu nauki o polityce społecznej w systemie nauk, jak również zna i rozumie podstawowe metody i techniki prowadzenia badań w obszarze polityki społecznej - K_W01

• rodzaje, przejawy, struktury i dynamikę problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związki między nimi i ich strukturalne uwarunkowania w kontekście polityki społecznej - K_W02 potrzeby człowieka i jego psychologiczne podstawy funkcjonowania w świecie społecznym w kontekście polityki społecznej - K_W04

• system instytucji polityki społecznej w ujęciu krajowym i na szczeblu Unii Europejskiej, w tym prawno-administracyjne podstawy i zakres przedmiotowy działania krajowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej oraz zasady finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej - K_W09

Umiejętności: student/ka potrafi:

• interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne oraz umie wskazać ich gospodarcze i społeczno-demograficzne uwarunkowania w kontekście polityki społecznej - K_U01

• krytycznie analizować programy społeczne i działania polityki społecznej w różnych skalach i dziedzinach, w tym wskazać interesy i systemy wartości w programie społecznym oraz wyjaśnić ich związek z konkretnymi rozwiązaniami - K_U02

• publicznie prezentować prowadzone przez siebie badania, analizy i prognozy w obszarze polityki społecznej, a także uczestniczyć w debacie na temat zagadnień z obszaru polityki społecznej - K_U07

Kompetencje społeczne: student/ka jest gotów/a do:

• krytycznej oceny posiadanej przez siebie wiedzy i zewnętrznych komunikatów z obszaru polityki społecznej, a także uznania znaczenia dowodów naukowych dla polityki społecznej jako działalności praktycznej - K_K01

Uwagi: (tylko po angielsku)

not applicable

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)