Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe semestru I w CKNJOiEE UW - studia II stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW)

Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe semestru I w CKNJOiEE UW - studia II stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
4100-IMGBNEJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium glottodydaktyka – badania nad edukacją językową jest zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w badaniach edukacyjnych, ze szczególnym uwzgędnieniem badań nad przyswajaniem języka obcego w warunkach szkolnych oraz przygotowanie studentów do opracowania i przeprowadzenia autorskich projektów badawczych.

Strona przedmiotu
4100-IMJDN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium omawia zagadnienia z zakresu językoznawstwa opisowego, językoznawstwa kontrastywnego oraz pragmatyki języka w kontekście nauczania języka obcego.

Strona przedmiotu
4100-IMKIUN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego doskonalenia umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz mediacji i negocjacji. Będziemy zajmować się poszerzaniem takich zdolności i zachowań jak: budowanie autorytetu, asertywność, pewność siebie, umiejętność rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, obrona przed manipulacją, perswazja, empatia i zrozumienie, umiejętność negocjacji. Warsztatowa forma zajęć ma na celu wyćwiczenie umiejętności zastosowania nabytej wiedzy zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Strona przedmiotu
4100-IMKIHUSADNJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs oferuje pogłębioną wiedzę o kulturze i społeczeństwie USA w czasach współczesnych. Skupia się kulturotwórczych wydarzeniach i zjawiskach oraz prezentuje kluczowe zagadnienia kultury dla przybliżenia rozmaitych aspektów tożsamości amerykańskiej, które mają zastosowanie do nauczania języka angielskiego. Analiza kulturowa prowadzi do praktycznego zastosowania treści przedmiotowych do nauczania języka angielskiego na III etapie edukacyjnym oraz w kształceniu dorosłych.

Strona przedmiotu
4100-IMKIHWBDNJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z głównymi aspektami kultury i historii Anglii/Wielkiej Brytanii. Podniesienie świadomości językowej i kompetencji interkulturowej studentów poprzez zwrócenie ich uwagi na teksty dotyczące wybranych elementów kultury i historii Anglii, a także wielokulturowości na obszarze Wysp Brytyjskich. Wskazanie dostępnych źródeł informacji i sposobów pogłębienia własnej wiedzy w zakresie kultury i historii Anglii oraz propozycje, jak można wprowadzać elementy kulturowe i historii obszaru w kontekście nauczania języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej.

Strona przedmiotu
4100-IMNJAKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w języku angielskim w celu zrozumienia i krytycznej analizy tekstów akademickich oraz szeregu podejść do projektowania badań. Będą również rozwijać umiejętności przedstawiania swoich pomysłów w formie wizualnej, ustnej i pisemnej na poziomie akademickim odpowiednim dla studiów magisterskich.

Strona przedmiotu
4100-IMNJASP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu studenci zostaną wprowadzeni w podstawową wiedzę na temat rozwoju i różnych kontekstów ESP. Dokładniej, skupią się na języku angielskim i jego praktycznym zastosowaniu w świecie współczesnej edukacji. Będą również mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności receptywnych i produktywnych na poziomie akademickim odpowiednim dla studiów magisterskich.

Strona przedmiotu
4100-IMNJFKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowej studentów w zakresie dyskursu akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem pisania prac, wygłaszania referatów i udziału w dyskusjach o charakterze naukowym. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku specjalności.

Ponadto zajęcia kładą nacisk na rozwijanie autonomii studenta, a także rozwijanie umiejętności obserwacji i oceny procesu nauczania i uczenia się języka obcego.

Strona przedmiotu
4100-IMNJFSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć omawiane są zagadnienia związane z glottodydaktyką specjalistyczną i jej założeniami przy planowaniu i opracowywaniu kursów języka francuskiego specjalistycznego dla określonych specjalności zawodowych.

Strona przedmiotu
4100-IMNJNKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowej studentów w zakresie dyskursu akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem pisania prac naukowych, wygłaszania referatów i udziału w dyskusjach naukowych. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku specjalności.

Ponadto zajęcia kładą nacisk na rozwijanie autonomii studenta, a także rozwijanie umiejętności obserwacji i oceny procesu nauczania i uczenia się języka obcego.

Strona przedmiotu
4100-IMNJNSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykorzystane metody:

-Lernen durch Lehren,

-gry i symulacje,

-studium przypadku,

-praca projektowa.

Ewaluacja nabytych kompetencji poprzez: wykorzystanie oceny diagnostycznej na początku kursu (zdalnie), oceny kształtującej podczas kursu (zdalnie i stacjonarnie) oraz oceny globalnej na zakończenie kursu/semestru (stacjonarnie).

Analiza potrzeb wykazuje konieczność uwzględnienia w kursie następujących intencji komunikacyjnych/gatunków tekstu:

-rozmowa telefoniczna,

-rozmowa kwalifikacyjna,

-prezentacja,

-dyskusja,

-instruktaż,

-umowa,

-wypowiedzenie umowy,

-opis grafiki,

-organigram,

-instrukcja obsługi,

-sprawozdanie,

-protokół,

-referat,

-zamówienie,

-życiorys.

Wymienione działania komunikacyjne i gatunki tekstu odnoszą się do następujących kręgów tematycznych:

-budowa,

-usługi opiekuńcze,

-gastronomia,

-fryzjerstwo/kosmetyka,

-handel,

-medycyna,

-edukacja,

-biuro,

-turystyka/hotelarstwo,

-logistyka/spedycja.

Strona przedmiotu
4100-IMPKKDANG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyki pedagogiczne - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktyki pedagogiczne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela na III etapie edukacyjnym.

Absolwenci studiów poprzez realizację praktyk zawodowych są przygotowani zarówno w zakresie nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), jak i realizowania zadań wychowawczych i opiekuńczych. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, samodzielne prowadzenie zajęć, planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów).

Praktyki przebiegają oraz są rozliczane według szczegółowego regulaminu przedstawionego przez opiekuna praktyk i dostępnego na platformie Kampus na początku trwania danego semestru.

Strona przedmiotu
4100-IMPSYCHK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie zagadnień z obszaru psychologii kształcenia i edukacji obejmujących wybrane aspekty procesu nabywania wiedzy z perspektywy nadawcy i odbiorcy treści i przebiegu procesu kształcenia.

Omówione zostaną główne nurty myślenia psychologicznego opisujące podstawy procesu wychowawczego, edukacyjnego i kształcenia, integrując wiedzę z takich obszarów koncepcyjnych, jak: stosowana psychologia wychowawcza, psychologia uczenia i uczenia się, psychologia społeczna – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wpływu społecznego. Tematyka kursu uwzględnia również praktyczne narzędzia psychologiczne, jakimi może dysponować nauczyciel nie-psycholog, wykorzystując je do pracy ukierunkowanej na kształcenie nie tylko wiedzy swoich uczniów ale także postaw swoich wychowanków.

Strona przedmiotu
4100-IMSEMDYP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium magisterskiego jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu zaplanowanie i zrealizowanie autorskiego projektu badawczego z zakresu przyswajania języka obcego i dydaktyki języków obcych oraz przedstawienia go w formie pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
4100-IMSOWPD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej uczestnictwa obywateli w życiu państwa. Treści przedmiotu obejmują: problematykę kultury politycznej społeczeństwa, aktywności obywatelskiej, organizacji pozarządowych – ich tworzenia, zasad i zakresu działania, budowania relacji partnerskich między państwem a społeczeństwem. Studenci otrzymują wiedzę zarówno o charakterze teoretycznym (przegląd światowych i polskich koncepcji społeczeństwa obywatelskiego), jak i praktycznym (praktyka funkcjonowania różnego rodzaju organizacji społeczno-politycznych).

Strona przedmiotu
4100-IMSPIOPCORP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej funkcjonowania obywatel w państwie prawa, jego prawa i obowiązki, ale również prawa i obowiązki państwa wobec obywatel. Ponadto student pozna system prawa, sposoby jego tworzenia i działania, ale także to, w jaki sposób prawo jest stosowane i przestrzegane, a także czym jest sprawiedliwość i rządy prawa. Istotna część zajęć zostanie poświęcona zagadnieniom ochrony praw podstawowych (praw człowieka) w prawie międzynarodowym i prawie krajowym. Omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące określonych prawa i wolności człowieka (np. prawo do życia czy zakaz dyskryminacji).

Strona przedmiotu
4100-IMBHPZPP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem szkolenia z zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej nauczyciela jest nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznego udzielania pomocy w najczęstszych zdarzeniach w życiu codziennym oraz w pracy pedagogicznej. Zajęcia skierowane są do osób nieposiadających wykształcenia medycznego. Przygotowywane z uwzględnieniem specyfiki pracy i zagrożeń nauczyciela lub opiekuna grupy dzieci oraz osób dorosłych.

Strona przedmiotu
4100-IMZKJFRA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom niezbędnej wiedzy na temat teorii, metod i sposobów realizacji kształcenia językowego opartego na integracji treści językowych i kulturowych już posiadanych z nowymi, nabywanymi w trakcie nauki w systemie formalnym, w szkole lub na uczelni, w systemie nieformalnym i pozaformalnym. Studenci zapoznają się z metodami i materiałami dydaktycznymi stosowanymi obecnie w innych kontekstach edukacyjnych, w różnych krajach, przeprowadzą ich krytyczną analizę w celu przygotowania własnych materiałów dostosowanych do polskiego kontekstu i do docelowej grupy wiekowej (uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych). Zajęcia uświadomią studentom skuteczność zintegrowanego podejścia do kształcenia językowego przy uczeniu się kolejnych języków. Uświadomią im również, że doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka ojczystego ma duży wpływ na skuteczność uczenia się języków obcych.

Strona przedmiotu
4100-IMZKJNIEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom niezbędnej wiedzy na temat teorii, metod i sposobów realizacji kształcenia językowego opartego na integracji treści językowych i kulturowych już posiadanych z nowymi, nabywanymi w trakcie nauki zarówno w systemie formalnym, tj. w szkole lub na uczelni, jak i w systemie nieformalnym i pozaformalnym. Studenci zapoznają się z metodami i materiałami dydaktycznymi stosowanymi obecnie w innych kontekstach edukacyjnych, w różnych krajach, przeprowadzą ich krytyczną analizę w celu przygotowania własnych materiałów dostosowanych do polskiego kontekstu i do docelowej grupy wiekowej (uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych). Zajęcia uświadomią studentom skuteczność zintegrowanego podejścia do kształcenia językowego przy uczeniu się kolejnych języków. Uświadomią im również, że doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka ojczystego ma duży wpływ na skuteczność uczenia się języków obcych.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)