Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, Studia miejskie, stacjonarte - sem. 1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, Studia miejskie, stacjonarte - sem. 1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
1900-SM-1-24
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia wybrane elementy ekonomiki miast wyjaśniające procesy powstawania i rozwoju miast oraz użytkowania ziemi w mieście, a także najważniejsze przemiany technologiczne wpływające na funkcjonowanie miast. Pierwsza część wykładu poświęcona będzie wpływowi przemian technologicznych, w ujęciu historycznym i wynikających z rozwoju gospodarki informacyjnej na mobilność ludzi, funkcjonowanie ośrodków miejskich, a także zarządzenie miastem. W drugim bloku poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące bazy ekonomicznej, korzyści aglomeracji, renty gruntowej oraz struktury przestrzennej miasta, które stanowią efekt działania sił rynkowych.

Strona przedmiotu
1900-SM-1-21
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje podstawowe zagadnienia związane z powstaniem i rozwojem form życia miejskiego na ziemiach polskich od początków XIII do końca XIX w.

Strona przedmiotu
1900-SM-1-32
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs służy zapoznaniu studentów z klasycznymi teoriami z zakresu studiów miejskich, pokazującymi rozwój namysłu nad miastem – jako fizyczną tkanką i rzeczywistością ludzką równocześnie – na świecie, jak i w Polsce. Kurs stanowi uzupełnienie do wykładu pod samym tytułem. Bezpośrednim celem zajęć jest dyskusja nad wybranymi publikacjami. Prowadzone będą w trybie konwersatoryjnym, przez który należy rozumieć, po pierwsze – przy rygorach systematycznej lektury (!) – swobodę krytyki i wymiany opinii, po drugie zaś – spontaniczne ćwiczenie umiejętności „myślenia teoriami”, tzn. przenoszenia nieraz ogólnych czy abstrakcyjnych idei na grunt własnych doświadczeń empirycznych i poszukiwań intelektualnych.

Strona przedmiotu
1900-SM-1-31
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Miasto jako racjonalizująca praktyka dyskursywna – europejskie utopie renesansowe.

2. Ekologia społeczna szkoły chicagowskiej.

3. Procesy selekcji i segregacji w ujęciu ekologicznym i kulturalistycznym.

4. Czas, przestrzeń i heterogenizacja.

5. Główni aktorzy – dynamika zmian.

6. Stosunki władzy: miasto, państwo, rynek w świetle klasycznych teorii miejskich.

7. Miasto przemysłowe a kultura indywidualizmu – zmienne paradygmaty badawcze.

8. Miasto w systemie, system w mieście.

9. Urbanizacja, globalizacja a struktury społeczne

10. Semantyki miejskie w badaniach antropologicznych i kulturoznawczych.

11. Miasto w perspektywie fenomenologicznej.

Strona przedmiotu
1900-SM-1-1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Egzamin - 120 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Egzamin - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-SM-1-23
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesne miasta są samorządnymi wspólnotami politycznymi, a dużą część reguł polityki miejskiej wyznacza konstrukcja systemu samorządowego i zakres decentralizacji. Celem kursu jest omówienie najważniejszych uwarunkowań instytucjonalnych, w jakich funkcjonują samorządy miejskie w Polsce i w wybranych krajach Europy. Konwersatorium zapozna studentów z podstawowymi pojęciami i teoriami używanymi w badaniach polityki miejskiej i ekonomii politycznej samorządów miejskich.

Strona przedmiotu
1900-SM-1-25
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Miasta są obecnie najszybciej rozwijającymi obszarami osadnictwa. Jak każde inne miejsce życia człowieka powinno zapewniać warunki do bezpiecznego i zdrowego bytowania. W historii lokalizacji miast ważną rolę spełniała dostępność do wody. Konwersatorium ma za zadanie pokazać jakie są metody szacowania zasobów wodnych, określania poziomu ryzyka powodziowego, adaptacji do powodzi miejskich w obliczu zmian klimatu.

Strona przedmiotu
1900-SM-1-4
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-SM-1-22
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie stanowił przegląd i omówienie m.in. następujących zjawisk we współczesnych miastach : struktura więzi społecznych w środowisku zurbanizowanym, jej uwarunkowania i wpływ na procesy miejskie, zależności pomiędzy tą strukturą a kapitałem społecznym i jego wpływem na rozwój miasta, procesy utraty legitymizacji władzy i dyskursy roszczeniowe, migracje wewnętrzne i zewnętrze, procesy demograficzne, starzenie się społeczeństwa, formy zamieszkiwania, relacja między działalnością instytucji kultury a rozwojem miasta, sposoby wykorzystania dziedzictwa kulturowego i kapitału kulturowego jego mieszkańców jako czynników rozwoju miasta oraz o wpływ działań rozwojowych podejmowanych przez miasto na zmiany w różnych obszarach i aspektach kultury.

Strona przedmiotu
1900-SM-1-3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Egzamin - 120 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Egzamin - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-SM-1-2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Egzamin - 120 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Egzamin - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-SM-1-13
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu autorskie wprowadzenie w najnowsze metody trans- i interdyscyplinarnych badań humanistycznych z obszaru tzw. zwrotu przestrzennego oraz geografii człowieka (humanistycznej). Omówione zostaną najnowsze metody związane z zastosowaniem idei laboratorium humanistycznego, humanistyki zaangażowanej, krytycznej i afirmatywnej (etnografia wielostanowiskowa i wizualna, historia mówiona, memory studies, gender studies, new childhood studies, soundscape/soundstudies, geokrytyka, ekokrytyka), jak również nawiązujące do geosemiotyki, geografii czasu, geobiografii oraz percepcji przestrzeni – wykorzystywane w badaniach miasta.

Strona przedmiotu
1900-SM-1-11
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań ilościowych w studiach miejskich. Zajęcia mają charakter podstawowy, są przeznaczone dla osób, które nie mają wcześniejszego doświadczenia z metodami ilościowymi lub mają niewielkie doświadczenie w tym zakresie lub potrzebują powtórki.

Strona przedmiotu
1900-SM-1-12
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami badań jakościowych w naukach społecznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na badania terenowe.

Strona przedmiotu
1900-SM-1-14
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest poznanie teoretycznych i praktycznych założeń wykorzystania narzędzi geoinformatycznych w pozyskiwaniu, analizie i wizualizacji cyfrowych danych przestrzennych w skali miasta.

Strona przedmiotu
1900-SM-1-34
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi w badaniach z zakresu studiów miejskich w XXI wieku. Punktem wyjścia zajęć będzie lektura wybranych tekstów z zakresu współczesnych studiów miejskich, które następnie będą analizowane i dyskutowane na zajęciach. Tematycznie zajęcia będą stanowić uzupełnienie prowadzonego równolegle wykładu „Współczesne teorie w studiach miejskich”.

Strona przedmiotu
1900-SM-1-33
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jakie znaczenie dla tego czym jest miasto i miejskość ma przeniesienie się epicentrum światowej urbanizacji z Zachodu do miast Globalnego Południa? Czy żyjemy na planecie slumsów, jak twierdzi M. Davis, a może w jednym wielkim przedmieściu, jak uważa R. Keil? Dlaczego kryzys z 2008 roku rozpoczął się od krachu na rynku nieruchomości? Wykład będzie stanowił „wycieczkę” po najważniejszych współczesnych megamiastach, od Los Angeles i Nowego Jorku, przez Bogotę, Sao Paulo, Lagos, Kiszasę, Warszawę, Tallin, Teheran, Pekin, Jakartę aż po Tokio. Każde z nich ujawnia któryś z wielu aspektów zjawiska planetarnej urbanizacji, analizowany przez takich badaczy jak M. Davis, J. Hoston, D. Harvey, F. De Boeck, Maliq Simone, N. Brenner, R. Keil, czy R. Koolhaas.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)