Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok -przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2104-L-D4DESM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia ogólne demografii, analizę pojęć i teorii demograficznych, wpływ zdarzeń w stosunkach międzynarodowych na sytuację demograficzną świata oraz wpływ przemian demograficznych na świecie na sytuację poszczególnych państw, regionów oraz całego globu. Dodatkowo omawiane są rozwiązania prawne i instytucjonalne służące badaniu i regulowaniu problemów związanych z sytuacją demograficzną na świecie.

Strona przedmiotu
2104-L-D4MBSM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Nauka, wiedza, teoria i paradygmat

2. Siatka pojęciowa dyscypliny

3. Metodologia. Pojęcie metody i techniki badawczej; wielo- i interdyscyplinarność.

4. Ogólnologiczne metody poznania; metody empiryczne i teoretyczne; metody historyczne, metody socjologiczne; analiza systemowa; analiza strukturalno-funkcjonalna; analiza czynnikowa; analiza instytucjonalno-normatywna; analiza porównawcza; analiza prognostyczna; metody behawioralne i psychologiczne; case studies.

5. Definiowanie problemu badawczego. Konceptualizacja rozprawy. Hipotezy i pytania badawcze. Rola promotora i mistrza.

6. Kategoryzacja źródeł: dokumenty, monografie i opracowania, artykuły, studia i materiały, źródła czasopiśmiennicze i internetowe.

7. Próba pisarstwa naukowego: artykuł, recenzja.

Strona przedmiotu
2104-L-D4-MOPC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest okazję do poznania standardów praw człowieka, instytucji działających na rzecz ich ochrony oraz praktyki państw. Ramy dla poruszanych problemów będą stanowią następujące zagadnienia: ochrona praw człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych; ludobójstwo i masowe naruszenia praw człowieka; prawa człowieka w konfliktach zbrojnych; prawa grup szczególnie narażonych na naruszanie praw człowieka; system ochrony praw człowieka Rady Europy; ludzki wymiar w procesie KBWE/OBWE; kwestia ochrony praw człowieka w działalności Unii Europejskiej; pozaeuropejskie systemy międzynarodowej ochrony praw człowieka; rola organizacji pozarządowych. Prawa człowieka w polityce zagranicznej; nowe idee w dziedzinie międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Strona przedmiotu
2104-L-D4MPOGO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie, zakres przedmiotowy i podmiotowy. Teorie handlu zagranicznego: teorie kosztów bezwzględnych i względnych, teorie obfitości zasobów, teorie neotechnologiczne. Handel zagraniczny a gospodarka narodowa: wpływ na tworzenie i podział dochodu narodowego, współzależność handlu zagranicznego i wzrostu gospodarczego, mnożnik handlu zagranicznego. Pojęcie i istota terms of trade. Polityka handlowa państwa: uzasadnienie teoretyczne wolnego handlu i protekcjonizmu. Instrumenty polityki handlowej: cła, subsydia eksportowe, ograniczenia ilościowe, dobrowolne ograniczenia eksportu. Kurs walutowy i formy rozliczeń w handlu zagranicznym. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji: międzynarodowy Bilans płatniczy i jego struktura. Rola i znaczenie międzynarodowych organizacji gospodarczych.

Strona przedmiotu
2104-L-D4MSKA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przybliża studentom rolę kultury w stosunkach międzynarodowych. Pokazuje procesy dyfuzji w historii i obecnie. Formy dyfuzji. Przejawy dyfuzji. Czynniki rozwoju międzynarodowych stosunków kulturalnych. Przedstawia instytucjonalizację współpracy w skali dwustronnej i wielostronnej. Konwencje związane z kulturą. Działalność Rady Europy i UE w dziedzinie kultury. Inicjatywy współpracy. Polska w międzynarodowych stosunkach kulturalnych

Strona przedmiotu
2104-L-D4ORZA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zajęcia wprowadzające. Interdyscyplinarny charakter nauk o organizacji i zarządzaniu

2. Historyczne ujęcia organizacji i zarządzania

3. Współczesne kierunki badawcze nauk o organizacji i zarządzaniu. Metafory organizacji

4. Pojęcie organizacji. Organizacja a otoczenie. Cele i funkcje organizacji

5. Polityka organizacji. Strategie organizacyjne

6. Struktura organizacji

7. Porządek nieformalny w organizacji. Patologie organizacji i etyka oraz społeczna odpowiedzialność organizacji

8. Kultura organizacyjna

9. Komunikacja i decyzje w organizacji

10. Władza i przywództwo w organizacji

11. Konflikt i sprzeczność w organizacji. Zmiana organizacyjna i uczenie się organizacji

Strona przedmiotu
2104-L-D4PMPU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia ogólne prawa międzynarodowego (pojęcia podstawowe). Zarys historii prawa międzynarodowego. Źródła prawa międzynarodowego. Zagadnienie podmiotowości w prawie międzynarodowym. Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego. Uznanie w prawie międzynarodowym. Prawo traktatów. Zagadnienie sukcesji w prawie międzynarodowym. Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa państwa. Zagadnienie odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej osób fizycznych. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych : prawo dyplomatyczne i prawo konsularne. Terytorium w prawie międzynarodowym - zagadnienia ogólne. Zagadnienia międzynarodowego prawa morza. Prawo lotnicze i prawo kosmiczne. Ludność w prawie międzynarodowym. Zagadnienie ochrony grup ludzkich i praw człowieka. Organizacje międzynarodowe. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Załatwianie sporów międzynarodowych. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Użycie siły i prawo wojenne.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)