Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia wychowawcza stosowana (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Psychologii)

Jednostka: Wydział Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Psychologia wychowawcza stosowana
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
2500-PL-PS-SP305-15 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z zagadnieniami teoretycznymi, dotyczącymi trudności w nauce oraz z wypracowanymi metodami diagnostyki i terapii.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-14 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-19 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony będzie poznaniu wybranych modeli nauczania i wynikającej z nich roli nauczyciela i jego zadań w procesie dydaktycznym. Postaramy się poddać różnorodne idee nauczania krytycznej analizie z perspektywy wiedzy psychologicznej oraz zidentyfikować obszary współpracy nauczyciela i psychologa w celu wspierania procesu dydaktycznego w placówkach edukacyjnych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w sposób praktyczny uczą postępowania diagnostyczno-konsultacyjnego wobec dzieci w różnym wieku, które wymagają opieki psychologicznej (ze szczególnym uwzględnieniem problemów rodzinnych i wychowawczych). Dzieci te rekrutują się z placówek współpracujących z Wydziałem (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum) i są typowane przez pedagoga szkolnego). Postępowanie obejmuje kontakt z dzieckiem i jego matką, zastosowanie swobodnych narzędzi diagnostycznych (rozmowa wstępna, rysunek, test projekcyjny, wywiad), zaplanowanie i przeprowadzenie postępowania korekcyjnego, sformułowanie zaleceń dalszej pracy (w ramach innych zajęć lub stażu, albo we współpracy z pedagogiem szkolnym). Ponadto przewiduje się sprawdzenie umiejętności interpretacji wyników postępowania diagnostycznego (prace pisemne na każde zajęcia). Drugi semestr stanowi kontynuację pierwszego.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-20 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia, w formie ćwiczeń, uczą postępowania diagnostyczno-konsultacyjnego w przypadku problemów lub trudności osobistych dzieci, z perspektywy psychologa pracującego w placówce oświatowej (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum). Postępowanie diagnostyczne obejmuje kontakt z dzieckiem i jego rodzicami, zastosowanie swobodnych narzędzi diagnostycznych (rozmowa wstępna, rysunek, test projekcyjny, wywiad) oraz innych technik, w celu zaplanowania postępowania korekcyjnego (terapeutycznego). Ponadto przewiduje się sprawdzenie samodzielnie zdobytej wiedzy teoretycznej na temat głównych szkól terapeutycznych (kolokwium z literatury) oraz umiejętności interpretacji wyników badań (prace pisemne). Drugi semestr stanowi kontynuację pierwszego.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-08 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest:

• zapoznanie studentów z zasadami i technikami pracy z małą grupą metodami aktywnymi;

• przekazanie wiedzy nt. projektowania zajęć;

• zapoznanie ze specyfiką pracy w grupach dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców;

• rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć metodami aktywnymi;

• nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas prowadzenia zajęć dla uczniów w różnym wieku, dla nauczycieli i dla rodziców;

• zdobycie doświadczeń w roli trenera.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-05 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-07 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie się przez studentów z powszechnie występującymi trudnościami, jakich doświadczają dzieci zmagające się z wyzwaniami i zadaniami na różnych etapach rozwoju oraz ich rodzice. Na podstawie studiów przypadków dokładniej analizowane są wybrane problemy dzieci i młodzieży (ich przejawy, przyczyny, metody rozpoznawania, interwencji oraz zapobiegania). Zadania praktyczne są okazją do rozwijania umiejętności praktycznych studentów.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-21 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w problematykę psychologii wychowania i psychologii wychowawczej jako nauki teoretycznej i stosowanej.

Zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące ujęcia socjalizacji i wychowania w psychologii, pedagogice i socjologii oraz dyskusja zależności pomiędzy nimi na gruncie wybranych koncepcji. Następnie zostaną omówione najnowsze ujęcia procesu wychowania i socjalizacji, rodzaje metod wychowawczych i mechanizmy psychologiczne odpowiedzialne za efekty wychowawcze.

Końcowe wykłady będą dotyczyły problematyki najważniejszych środowisk wychowawczych (rodzina, szkoła i klasa szkolna).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-12 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podejmowanie tego typu działań wymaga od psychologa:

- wiedzy na temat rozwoju w okresie dorastania;

- znajomości teorii i koncepcji kryzysów rozwojowych i zaburzeń zachowania w adolescencji;

- wiedzy o oddziaływaniach i programach profilaktycznych i interwencyjnych;

oraz

- umiejętności kreowania wzorców rozwoju promujących zdrowie psychiczne;

- umiejętności wspomagania rozwoju;

- umiejętności diagnozy czynników istotnych dla powstawania zaburzeń zachowania i czynników chroniących przed nimi;

- umiejętności identyfikacji grup ryzyka i doboru odbiorców oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych;

- umiejętności planowania, realizowania oraz ewaluacji programów profilaktycznych;

- umiejętności planowania, realizowania i ewaluacji programów wczesnej interwencji.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-09 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia liczą 45h (30h w semestrze zimowym i 15 w letnim). W ramach zajęć studenci zdiagnozują sytuację pod kątem w szkole, a następnie zaplanują i przeprowadzą interwencję w tym zakresie. Zajęcia będą więc podzielone na cztery etapy:

1) Nabywanie umiejętności związanych z diagnozą konfliktów i technik rozwiązywania konfliktów.

2) Diagnoza sytuacji konfliktowej w konkretnej szkole.

3) Opracowanie planu interwencji

4) Przeprowadzenie interwencji.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP5-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest poświęcony omówieniu specjalnych potrzeb rozwojowych w kontekście edukacyjnym w zakresie ich identyfikacji i sposobów ich zaspokajania. Podczas zajęć przedstawione zostaną zarówno zakresy definicyjne pojęć (specjalne potrzeby rozwojowe, specjalne potrzeby edukacyjne, specyficzne potrzeby edukacyjne) jak i interwencje w poszczególnych przypadkach. Uczestnicy kursu zapoznają się z specjalnymi potrzebami, których podłożem mogą być zarówno deficyty (niedobory), jak i talenty (nadmiary), których wystąpienie może utrudniać proces realizacji zadań rozwojowych osadzonych w obszarze edukacji. Omówione zostaną oddziaływania zindywidualizowane i interwencje środowiskowe, których skuteczność została potwierdzona badaniami. Kurs koncentruje się na rozwijaniu umiejętności identyfikowania, planowania i wdrażania strategii włączających przeznaczonych dla osób o rozwoju atypowym, a także osób towarzyszących im w procesie edukacji.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-10 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci zapoznają się z zasadami i wybranymi formami pracy z rodzinami w ujęciu teorii systemowej. Omówione zostaną wybrane techniki pracy z systemem rodzinnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konfliktowe, trudne sytuacje oraz problemy wychowawcze. Uczestnicy zajęć zdobędą także umiejętności z zakresu diagnozy rodziny, stawiania hipotez dotyczących mechanizmów funkcjonowania systemów rodzinnych oraz formułowania zaleceń (propozycji dla rodzin).

Zajęcia trwają dwa semestry.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-11 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci zapoznają się z zasadami i wybranymi formami pracy z rodzinami w ujęciu teorii systemowej. Omówione zostaną wybrane techniki pracy z systemem rodzinnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konfliktowe, trudne sytuacje oraz problemy wychowawcze. Uczestnicy zajęć zdobędą także umiejętności z zakresu diagnozy rodziny, stawiania hipotez dotyczących mechanizmów funkcjonowania systemów rodzinnych oraz formułowania zaleceń (propozycji dla rodzin).

Zajęcia trwają dwa semestry.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4922c32fb (2024-03-04)