Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PSM Marketing Produktów Farmaceutycznych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Zarządzania)

Jednostka: Wydział Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: PSM Marketing Produktów Farmaceutycznych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023
2600-PSMmpfBKL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zrozumienie procesów badania i rozwoju w przemy-śle farmaceutycznym, prześledzenie etapów powsta-wania produktów leczniczych, wyjaśnienie podsta-wowej terminologii związanej z badaniami klinicz-nymi

Strona przedmiotu
2600-PSMmpfBMF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-PSMmpfBZEF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ma podstawową wiedzę o dokumentach finansowych i ich strukturze (bilans, rachunek wyni-ków, rachunek przepływów finansowych) – wiedza

Zna i rozumie wpływ specyfiki branżowej (farmaceutyczna) na strukturę dokumentów finanso-wych – wiedza

Zna procedury budżetowania – wiedza

Ma wiedzę o strukturze budżetu działu marketingu i sprzedaży - wiedza

Posiada umiejętność przygotowania procedury budżetu dla działu sprzedaży – umiejętność

Potrafi zastosować podstawowe metody i procedury służące do oceny pozycji finansowej przedsiębiorstwa - umiejętność

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym rolę lidera grupy (studium przypadku) - kompetencje społeczne

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (studium przypadku, dyskusja w trackie zajęć) - kompetencje społeczne

Strona przedmiotu
2600-PSMmpfEM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma ukazać możliwości osiągania celów marketin-gowych, poprzez wykorzystanie kanałów marketingu cyfro-wego.

Kurs ma przedstawić praktyczne sposoby definiowania celów, nawiązywania relacji z dostawcami usług reklamo-wych oraz kontrolowania i optymalizacji działań.

Strona przedmiotu
2600-PSMmpfEWB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-PSMmpfF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza z zakresu: podstaw farmakoekonomiki i oceny nielekowych technologii medycznych; podziału kosztów i oceny efektów zdrowotnych dla potrzeb prowadzenia badań, typów analiz, wytycznych metodologicznych, pomiaru jakości życia i użyteczności, modelowania. Praktyczne umiejętności w zakresie planowania analiz oaz oceny gotowych opracowań.

Strona przedmiotu
2600-PSMmpfGSSRF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Warsztaty - 3 godzin
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne przećwiczenie wiedzy o segmentacji rynku farmaceutycznego.

Strona przedmiotu
2600-PSMmpfIFM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Informacja farmaceutyczno-medyczna używana przy tworzeniu materiałów promocyjnych i w pracy PM. Pojęcia i użyteczne bazy danych informacji farmaceutyczno-medycznej. Zasady udzielania informacji farmaceutyczno-medycznej przez pra-cownika firmy

Strona przedmiotu
2600-PSMmpfITP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Warsztaty - 2 godzin
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-PSMmpfMF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących merchandising-u w aptekach; zasady, planowanie ekspozycji, gorące strefy sprzedażowe, priorytety sprzedażowe, aranżacja wnętrza apteki, zasady wyboru produktów, neuromarketing.

Strona przedmiotu
2600-PSMmpfN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat procesu, w jakim przebiegają negocjacje, determinant tego procesu oraz podstawowych zasad i technik negocjacji.

Strona przedmiotu
2600-PSMmpfPM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-PSMmpfPF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy farmakologii: wyjaśnienie podstawo-wych pojęć, definicji i zjawisk. Wykorzystanie praktyczne wiedzy w procesie tworzenia materia-łów promocyjnych

Strona przedmiotu
2600-PSMmpfPMF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1.Zasady i instrumenty działalności marketingowej przedsiębiorstwa

•zasady koncepcji marketingowej

•inne koncepcje prowadzenia działalności gospodarczej (produkcyjna, produktowa, sprzedażowa, marketingu społecznego)

•wdrożenie orientacji marketingowej do przedsiębiorstwa

2.Wybór rynku docelowego poprzez procedurę seg-mentacji rynku

•istota segmentacji rynku

•warunki efektywnej segmentacji

•analiza cech i preferencji potencjalnych nabywców

•identyfikacja kryteriów segmentacji

•przeprowadzenie segmentacji rynku

•ocena atrakcyjności poszczególnych segmentów rynku i wybór segmentów docelowych

•różnicowanie i pozycjonowanie oferty marketingowej

3.Decyzje produktowe - projektowanie atrybutów produktu

4.Decyzje dystrybucyjne - projektowanie kanałów dystrybucji

5.Istota promocji i jej podstawowe formy

6.Decyzje cenowe

Strona przedmiotu
2600-PSMmpfPPFRF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapewnienie słuchaczom odpowiedniego poziomu wiedzy merytorycznej na temat podstaw prawa farmaceutycznego, jak również umożliwienie nabycia praktycznej wiedzy związanej z faktycznym zastosowaniem omawianych fragmentów prawa w zakresie regulacji funkcjonowania rynku farmaceutycznego w Polsce. Ponadto, słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności, umożliwiające ustalenie źródeł regulacji w zakresie przepisów farmaceutycznych, ich specyfiki, sposobu funkcjonowania i ich miejsca w szeroko rozumianym systemie prawa, zasad interpretacji oraz ryzyk wynikających z poszczególnych działań lub zaniechań w pracy farmaceutów. Ponadto słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu planowanych zmiany w treści przepisów prawa farmaceutycznego oraz najistotniejszych stanowisk doktryny i orzeczeń z zakresu przepisów farmaceutycznych obowiązujących w Polsce.

Strona przedmiotu
2600-PSMmpfPLP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko pojętej Polityki Lekowej Państwa, której składowe stanowią następujące zagadnienia:

- rejestracja i obrót produktami leczniczymi

- refundacja

- podział i definicja produktów leczniczych i pochodnych oraz rozróżnienie systemowe

- organy nadzorujące i wykonujące Politykę Lekową Państwa

- rynek leków w Polsce

Zakres zagadnień zawiera podstawowe informacje przydatne dla specjalistów z zakresu obsługi ochrony zdrowia (specjaliści z firm medycznych, własciciele aptek, pracownicy podmiotów będących bezpośrednio zaangażowanych w opiekę zdrowotną)

Strona przedmiotu
2600-PSMmpfPIWP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zasadami i technikami prezentacji mających na celu przekonywanie kogokolwiek do czegokolwiek oraz kreowanie pozytywnego wizerunku własnego i wizerunku firmy w oczach odbiorcy. Zasady te służą temu, aby przyciągnąć uwagę odbiorców, wzbudzić w nich zainteresowanie i zrobić jak najlepsze wrażenie służące przekonaniu do prezentowanych treści.

Bardzo ważne jest dostosowanie różnych technik prezenta-cyjnych do określonych odbiorców, w tym przede wszystkim do klientów, ale także do dziennikarzy, partnerów bizneso-wych, dystrybutorów, tak, aby osiągać bardzo ważne cele wizerunkowo-handlowe prowadzonych prezentacji.

Strona przedmiotu
2600-PSMmpfPIZD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie kluczowych decyzji związanych z projektowaniem i zarządzaniem system dystrybucji na rynku produktów farmaceutycznych w Polsce.

Strona przedmiotu
2600-PSMmpfPRWPF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-PSMmpfSCNRF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie kluczowych decyzji związanych z decyzjami cenowymi na rynku produktów farmaceutycznych w Polsce.

Strona przedmiotu
2600-PSMmpfZdW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-PSMmpfZDSF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-PSMmpfZKA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie słuchaczom zagadnień związanych z zarządzaniem magazynem i kategoriami w aptece.

Rola Category Manegmentu w zarządzaniu sprzeda-żą w aptece.

Strona przedmiotu
2600-PSMmpfZM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-PSMmpfZPRF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-PSMmpfZKM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1.Proces zintegrowanej komunikacji marketingo-wa

2.Funkcje i podziały promocji

3.Możliwości głównych form promocji

4.Wyłanianie i współpraca z agencjami promo-cyjnymi

5.Briefy promocyjne

6.Wynagradzanie agencji

7.Struktura wieloinstrumentalnej kampanii pro-mocyjnej

8.Planowanie i realizacja kampanii

9.Badania promocyjne

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)