Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropozoologia (2) międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne, program od 22/23 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Antropozoologia (2) międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne, program od 22/23
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
3700-AZm-L2-1-EB brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Kurs terenowy - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dlaczego niektóre zwierzęta są monogamiczne a inne poligamiczne? Co czyni z jednego organizmu łowcę, a z drugiego ofiarę? Dlaczego niektóre zwierzęta łączą się w grupy, podczas gdy inne prowadzą samotnicze życie? Czy możemy mówić o kulturze zwierząt? Przedmiotem kursu są ewolucyjne i ekologiczne procesy, które stanowią podstawę zachowań zwierząt. W czasie zajęć terenowych studenci realizują krótkie projekty badawcze dotyczące powyższych zagadnień.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L2-7-OZBK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesne zagrożenia dla bogactwa gatunkowego zwierząt. Klasyfikacja i monitoring zagrożeń. Zwierzęta wymarłe. Podstawy biologii konserwatorskiej. Genetyka konserwatorska. Proponowane metody ochrony ex situ i in situ.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L2-4-PDOZZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny konwersatorium obejmuje podstawy teoretyczne oraz praktykę działania polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych zajmujących się zwierzętami. Umożliwia zdobycie aktualnej wiedzy o zróżnicowaniu organizacji pod względem statusu prawnego, struktury organizacyjnej, podstaw etycznych, celów działania, przyjętej strategii i retoryki. Poszczególne zagadnienia dotyczące organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz zwierząt, jako formy aktywizmu i istotnego elementu ruchu społecznego, omówione są zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Konwersatorium daje również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami fundacji i stowarzyszeń oraz jest okazją do zachęty do uczestnictwa w wybranych działaniach na rzecz zwierząt.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L2-8-PN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą omówieniu podstawowych zagadnień z neurobiologii zwierząt bezkręgowych i kręgowych. Poruszane tematy koncentrować się będą wokół następujących zagadnień:

1) fizykochemiczne podstawy działania układu nerwowego

2) budowa układu nerwowego

3) ewolucja układu nerwowego

4) przetwarzanie i integracja informacji w układzie nerwowym

5) metody badania układu nerwowego

6) zegar i rytmy biologiczne

7) komunikacja wokalna u zwierząt kręgowych

8) neuroendokrynoimmunologia

Strona przedmiotu
3700-AZm-L2-6-PPZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fundamentem zajęć jest darwinowska idea gradualizmu, tj. ciągłości rozwoju filogenetycznego. Omawiane są procesy poznawcze zwierząt od percepcji i orientacji w środowisku po kategoryzację i tworzenie pojęć, z uwzględnieniem adaptacyjnego znaczenia tych procesów i drzewa filogenetycznego. Analizowane są argumenty przemawiające za istnieniem u zwierząt świadomości.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L2-11-POZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie z problemami ochrony i dobrostanu zwierząt, możliwości egzekwowania prawa, wskazówki dotyczące interweniowania w sytuacjach niewłaściwego traktowania zwierząt, najważniejsze zmiany, które dokonały się w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie w kwestii prawnej ochrony zwierząt, perspektywy zmiany prawa na korzyść zwierząt.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L2-9-PRYM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The class will focus on the Order of Primates, including our own species, their evolution, their behavioral ecology, and conservation status. Students will learn drivers of extinction risk and which are the possible solutions

Strona przedmiotu
3700-AZm-L2-5-TPSZZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu zostają omówione teoretycznie podstawowe techniki psychometryczne stosowane w selekcji i ocenie zachowań zwierząt.

Ćwiczenia przygotowują do praktycznego zastosowania wybranych technik poprzez:

Zapoznanie studentów z przykładowymi testami i kwestionariuszami.

Wybór testu odpowiedniego do badania wybranej zmiennej, przeprowadzenie badania oraz analiza wyników i sporządzenie raportu.

Adaptacja wybranego skali pomiarowej lub testu.

Zdefiniowanie celu pomiaru i opracowanie przykładowych pozycji testowych.

Tworzenie skali do pomiaru wybranej zmiennej. Opracowanie pozycji testowych, badanie pilotażowe, szacowanie rzetelności i trafności testu, opracowanie standardów użycia stworzonego narzędzia.

Sporządzenie raportu z badania i zaprezentowanie uzyskanych wyników.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L2-13-WBA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów od strony teoretycznej z podstawami warsztatu naukowego antropozoologa w zakresie nauk przyrodniczych, społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zoopsychologii i humanistycznych, z uwzględnieniem badań historycznych, historyczno-artystycznych, literaturoznawczych i kulturoznawczych. Podczas zajęć zostanie także omówiona etyka i rzetelność pracy naukowej.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L2-10-WA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium koncentruje się na analizie retoryki debaty na temat wprowadzenia nowej epoki geologicznej – antropocenu (epoki człowieka). Dlaczego zmiana klimatyczna określana jest jako największe wyzwanie egzystencjalne i polityczne XXI stulecia? Jakie są konsekwencje utraty bioróżnorodności i środowiskowego kryzysu planetarnego, z którym mamy do czynienia? Czy rzeczywiście tkwimy w marazmie? Co interesującego dokonuje się we współczesnych naukach przyrodniczych, takich jak klimatologia, geologia i nauka o systemie Ziemi? Konwersatorium jest filozoficznym wprowadzeniem do fascynującej problematyki jednej z najważniejszych debat XXI stulecia

Strona przedmiotu
3700-AZm-L2-12-WZTW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot podejmuje tematykę dotyczącą wykorzystania zwierząt w szeroko rozumianej praktyce terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Omawia rodzaje i funkcje jakie mogą pełnić tego rodzaju działania oraz kwestie dotyczące granic ich stosowania. Tematyka osadzona jest w szerszym kontekście tzw. human-animal interactions, obejmuje zarówno historię działań związanych z wykorzystaniem zwierząt w czynnościach "około terapeutycznych", rolę zwierząt, jak i problematykę dobrostanu zwierząt wykorzystywanych do tych celów. Omówione zostaną sposoby wykorzystania gatunków najczęściej używanych do celów terapeutycznych.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L2-2-ZL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są analizie postaci zwierzęcych bohaterów w tekstach literackich na przykładzie wybranych dzieł. W trakcie analiz typu studium przypadku (case study) studenci zapoznają się z różnymi sposobami konstruowania zwierzęcych postaci i ich miejsca w utworach literackich. Analizie poddane zostaną środki za pomocą, których pisarze przedstawiają zwierzęta, podejmują próby oddania zwierzęcej perspektywy i zwierzęcego doświadczenia oraz pozycji i roli zwierząt w utworach literackich.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L2-3-ZSKW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat ikonografii zwierzęcej w sztukach wizualnych od czasów prehistorycznych do przełomu XIX i XX w., z uwzględnieniem związków sztuki z rozwojem nauk przyrodniczych, a także nauka analizy artystycznych wizerunków zwierząt z perspektywy antropozoologii i animal studies.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)