Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redakcja tekstów naukowych w języku hiszpańskim I 3305-RTNH1-31
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Zestaw tekstów dobrany zostanie do charakteru prac badawczych prowadzonych przez Studentów w celu napisania pracy licencjackiej. Tematyka lektur ustalona zostanie na pierwszych zajęciach w oparciu o rozmowę z ich uczestnikami.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

K_W01 w podstawowym stopniu powiązania hispanistyki z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych w tym z nauką o kulturze i religii krajów hiszpańskojęzycznych

K_W03 podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych;

K_W09 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

Student potrafi:

K_U01czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim;

K_U08 posługiwać się językiem hiszpańskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

K_U05 napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku hiszpańskim (semestralną, roczną, a także licencjacką) z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych;

Student jest gotów do:

K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności i rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie aktywności na zajęciach oraz pracy zaliczeniowej.

Praca dotyczyć będzie tematu przyszłej pracy licencjackiej. Ocena pracy opierać się będzie na następujących kryteriach:

- odwaga w formułowaniu oryginalnych spostrzeżeń

- logika wywodu

- dbałość o estetykę tekstu

- poprawność językowa

- poprawnie wykonana bibliografia

Zarówno w ramach aktywności jak i pracy semestralnej możliwe będzie przedstawienie fragmentu pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

1.Dbałość o logikę wypowiedzi.

2.Cechy języka naukowego i jego funkcje.

3.Tematy związane z pracami licencjackimi Studentów.

4. Jak zadbać o ciągłość wywodu?

5. Zasady tworzenia zapisów bibliograficznych oraz formatowania pracy.

6. Ochrona własności intelektualnej.

7. Idea błędu jako początku poznania.

8. Praktyki dobrego pisania.

9. Czy praca licencjacka jest pracą odtwórczą?

Metody dydaktyczne:

Zadaniami wykonywanymi podczas zajęć będą:

- wspólna lektura fragmentów artykułów oraz książek o charakterze naukowym;

- logiczna rekonstrukcja treści czytanych tekstów;

- logiczna konstrukcja własnych wypowiedzi;

- badanie w tekstach, pisanych i czytanych, cech i funkcji języka naukowego;

- tłumaczenie na język hiszpański tekstów naukowych w języku polskim i angielskim;

- parafrazowanie tekstów źródłowych;

- omawianie fragmentów prac licencjackich Studentów;

- dyskusja na tematy związane z treścią prac licencjackich, o ile będzie ona sprzyjała rozeznawaniu przez autora danej pracy intuicji, które pragnie w niej wyrazić;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 1.015
Luis Miletti 11/11 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 1.241
Luis Miletti 13/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)