Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redakcja tekstów naukowych w języku hiszpańskim I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-RTNH1-31
Kod Erasmus / ISCED: 09.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Redakcja tekstów naukowych w języku hiszpańskim I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 3 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wsparcie Studentów w procesie redakcji pracy licencjackiej. Wsparcie to obejmuje: korektę językową, wdrażanie technik nadających jasność tezom, które mają zostać postawione w pracy, porządkowanie dyskursu, wprowadzanie strategii bycia "blisko" tekstu (close writing) oraz rozpoznawania jego wartości.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie wdrożyć Studentów w praktykę czytania tekstów naukowych, z zachowaniem precyzji rozumienia lecz także przy świadomości nieoznaczonego charakteru wiedzy. Podczas zajęć ustalimy w jaki sposób zachować w podejściu do tekstu jednocześnie postawę bezwarunkowej uważności przy jednoczesnym uniknięciu nadmiernego perfekcjonizmu. Ważnym elementem zajęć będzie poszukiwanie wartości pisania i czytania tekstów naukowych dla ich autorów i czytelników, poza ich wymiarem związanym z karierą akademicką. Zmierzymy się z pojęciami takimi jak: subiektywizm i obiektywizm, krytyka, błąd, oryginalność etc., poszukując efektywnej i przyjaznej formuły pisania.

Pełny opis:

W formule zajęć mieszczą się następujące czynności:

- wspólna lektura fragmentów artykułów oraz książek o charakterze naukowym, wybranych w oparciu o zainteresowania Studentów.

- ćwiczenie umiejętności logicznej rekonstrukcji treści tekstów.

- dostrzeganie w omawianych tekstach cech języka naukowego oraz badanie jego funkcji.

- tłumaczenie na język hiszpański tekstów naukowych w języku polskim i angielskim.

- ćwiczenia z zakresu nadawania spójności tekstowi naukowemu: poszukiwanie elementów łączących poszczególne zdania i akapity.

- zapoznawanie się z zasadami tworzenia zapisów bibliograficznych oraz formatowania pracy.

- parafrazowanie tekstów źródłowych.

- przedstawienie przez Prowadzącego oraz przez Studentów,w formie krótkich komunikatów, informacjami na temat ochrony własności intelektualnej.

- praca z tekstami akademickimi napisanymi przez Studentów.

- wspólne poszukiwanie dobrych praktyk badawczych i twórczych.

Literatura:

Zestaw tekstów dobrany zostanie do charakteru prac badawczych prowadzonych przez Studentów w celu napisania pracy licencjackiej. Tematyka lektur ustalona zostanie na pierwszych zajęciach w oparciu o rozmowę z ich uczestnikami.

Efekty uczenia się:

K_W03 podstawową terminologię w języku hiszpańskim stosowaną do prowadzenia oraz opisu wyników badań naukowych

K_U01 czytać ze zrozumieniem teksty, które mogą być podstawą do zredagowania pracy naukowej o stopniu złożoności właściwym pracy licencjackiej

K_U02 prowadzić dyskurs naukowy w języku hiszpańskim

K_U03 przeprowadzać analizę tekstów źródłowych w języku hiszpańskim w celu zredagowania pracy naukowej

K_U04 wybierać źródła odpowiednie do zredagowania w języku hiszpańskim tekstu o charakterze naukowym

K_U05 zredagować z języku hiszpańskim pracę naukową o stopniu złożoności właściwym pracy licencjackiej, z uwzględnieniem specyfiki terminologii przynależnej do danego obszaru badawczego

K_U07 posługiwać się terminologią z zakresu studiów hispanistycznych w sposób umożliwiający redakcję spójnego tekstu o charakterze naukowym

K_U08 posługiwać się językiem hiszpańskim w celu budowania klarownej linii argumentacji na wybrany temat o charakterze naukowym

K_K01 rozwijania argumentacji o charakterze naukowym w oparciu o możliwości jakie daje wybrana dziedzina badawcza oraz o rozeznanie wymagających korekty punktów wywodu

K_K02 zaplanowania procesu redakcji tekstu naukowego oraz jego realizacji w oparciu o wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej

K_K03 uczestnictwa w kulturze krajów hiszpańskojęzycznych poprzez działalność badawczą

K_K04 badania współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej oraz dokonywania zapisu prowadzonych dociekań

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie aktywności na zajęciach oraz wyniku egzaminu końcowego (pisemnego).

Egzamin będzie się składał z dwóch części:

1. korekty tekstu o charakterze akademickim

2. przedstawienia wybranego pojęcia istotnego w ramach prowadzonych badań. Ocena tej części egzaminu opierać się będzie na następujących kryteriach:

- odwaga w formułowaniu oryginalnych spostrzeżeń

- logika wywodu

- dbałość o estetykę tekstu

- poprawność językowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Luis Miletti
Prowadzący grup: Luis Miletti
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)