Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia pracy 2103-ORP-L-D1SOPR
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://classroom.google.com/u/0/c/NDkwMzkwNjYwNzkw
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Lektury obowiązkowe

1. Zajęcia organizacyjne

2. Przedmiot badań socjologii pracy

• Januszek H., Sikora J. (2000) Socjologia pracy. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, r.1

• Phelps E. (2020) Praca za płacę. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, r. 1

• Schwartz B. (2018) Dlaczego pracujemy?. Warszawa: Relacja, r. 1

• http://ozkultura.pl/wpisy/273

3. Zawód w ujęciu socjologii

• Budnik M. (2019) Socjologia pracy w zarysie. Warszawa: Difin, r. 3

• CBOS (2019), Komunikat z badań nr 157/2019 Które zawody poważamy?

4. Motywacja do pracy

• Budnik M. (2019) Socjologia pracy w zarysie. Warszawa: Difin, 206-212

• Januszek H., Sikora J. (2000) Socjologia pracy. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, r. 4.4.

• Świątek-Barylska (2016) Relacje w organizacji: podręcznik menedżera. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, r. 3

5. Dematerializacja i dekoncentracja pracy

• Jarczewska-Gerc E., Filiciak M., Brach B. (2021) Modele pracy w nowej (nie)normalności. Co już wiemy o pracy poza biurem? Warszawa: CD Project

6. Czas (w) pracy – work life balance

• Budnik M. (2019) Socjologia pracy w zarysie. Warszawa: Difin, r. 8.4

• Buckingham M., Goodall A. (2020) Dziewięć kłamstw o pracy : niekonwencjonalny poradnik dla krytycznie myślącego lidera. Warszawa : MT Biznes

• Kulesza M., Ozorowski M., Szurzykiewicz J. (2019) Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem rodzinnym i zawodowym. Warszawa: EDU Research Polska Sp. z o.o., s. 12-30, 57-64

7. Pokolenia na rynku pracy?

• Muster M (2022) Bezrobotni z pokolenia Baby Boomers i pokolenia Z : różnice generacyjne a gotowość do funkcjonowania w realiach zmieniającego się rynku pracy - na przykładzie Rudy Śląskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

• Sidor-Rządkowska M. (2020) Kształtowanie przestrzeni pracy. Praca w biurze, praca zdalna, coworking. Warszawa: Difin, s. 29-37

• Rudolph C. i inni (2021) Generations and Generational Differences: Debunking Myths in Organizational Science and Practice and Paving. New Paths Forward, Journal of Business and Psychology. 36:945–967

8. Prekariat

• Standing G. (2012) Prekariat: nowa niebezpieczna klasa, tłumaczenie polskie Zespół Praktyki Teoretycznej

• Kessler S. (2019) Fuchy, dzieła, zlecenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

9. Praca a płeć

• Gulczyński M. (2021) Przemilczane nierówności. O problemach mężczyzn w Polsce. Kraków: Klub Jagielloński, s. 26-34; 66-67

• Perez C. (2020) Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn. Kraków: Karakter, cz. II (zwłaszcza r. 3 i 4)

10. Zachowania patologiczne w miejscu pracy

• Kowalewski K. Moczydłowska M. (2020) Patologie i dysfunkcje w organizacji. Warszawa: Difin

• Spadło Ż (2022) Jak oszukujemy w pracy? Badanie Polaków 2022, LiveCareer

11. Przyszłość pracy

• Śledziewska K., Włoch R. (2020) Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r.1, 5

12. Kolokwium, podsumowanie zajęć, ocena prac zespołowych

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu studenci/studentki będą:

-potrafili zdefiniować podstawowe kategorie teoretyczne socjologii pracy (np. praca, zawód, prekariat, kultura organizacyjna);

- potrafili omówić najważniejsze teorie socjologii pracy (np. dotyczące przemian rynku pracy, kierowania organizacją, znaczenia płci, socjologicznych konsekwencji rewolucji przemysłowych);

- posiadali wiedzę oraz umieli wskazać i krytycznie omówić procesy socjologiczne zachodzące na współczesnym rynku pracy;

Zajęcia posłużą realizacji następujących efektów uczenia się określonych w programie studiów:

Wiedza: student/ka zna i rozumie:

* specyfikę nauk o polityce i administracji na tle innych nauk oraz miejsce

nauk o pracy w obrębie nauk społecznych.

* więzi społeczne budowane w kontekście wykonywanej pracy, a także

powstające na ich fundamencie normy i reguły życia społecznego.

Umiejętności: student/ka potrafi:

* publicznie prezentować prowadzone przez siebie badania, analizy i

prognozy odnoszące się do wiedzy związanej z naukami o pracy oraz

brać udział w debacie na te tematy.

Kompetencje społeczne: student/ka jest gotów/a do:

* praktycznego posługiwania się wiedzą w działalności zawodowej;

dostrzegania znaczenia wiedzy z obszaru nauk społecznych, nauk o

pracy i in. w codziennym funkcjonowaniu.

* krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uwzględniania opinii ekspertów

w określaniu priorytetów w realizacji konkretnych zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

1. Test końcowy – test jednokrotnego wyboru (1/3 całkowitej liczby punktów).

2. Grupowa praca semestralna, polegająca na przygotowaniu przewodnika po współczesnym rynku pracy w wersji on-line (2/3 całkowitej liczby punktów).

3. Do każdych zajęć wymagane jest przygotowanie – krytyczna lektura tekstów obowiązkowych, które będą podstawą do dyskusji na ćwiczeniach.

4. Do uzyskania zaliczenia konieczne jest zgromadzenie minimum 1/2 całkowitej liczny punktów.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Przedmiot badań socjologii pracy

3. Zawód w ujęciu socjologii

4. Motywacja do pracy

5. Dematerializacja i dekoncentracja pracy

6. Czas (w) pracy

7. Pokolenia na rynku pracy?

8. Prekariat

9. Praca a płeć

10. Zachowania patologiczne w miejscu pracy

11. Przyszłość pracy

12. Kolokwium 2, podsumowanie zajęć, ocena prac zespołowych

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, metoda problemowa, analiza literatury przedmiotu, zadania indywidualne i grupowe, w tym z zastosowaniem takich narzędzi jak Mentimeter i Jamboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 05
Justyna Łukaszewska-Bezulska 36/ szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 05
Justyna Łukaszewska-Bezulska 33/ szczegóły
3 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 05
Justyna Łukaszewska-Bezulska 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)