Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ideały miary i kategorii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M23ITM
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ideały miary i kategorii
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Wymagania (lista przedmiotów):

Teoria mnogości 1000-135TMN
Topologia I (potok 1) 1000-113bTP1a

Założenia (opisowo):

Wymagane jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotu fakultatywnego Teoria Mnogości i Topologia I. Do zrozumienia wykładu potrzebna będzie też znajomość podstawowych zagadnień i elementów teorii miary omawianych na kursie Analizy Matematycznej II.

Skrócony opis:

Tematem wykładu będą teoriomnogościowe własności ideałów zbiorów miary Lebesgue’a zero i zbiorów pierwszej kategorii Baire’a oraz związanych z tymi ideałami innych klas małych podzbiorów prostej rzeczywistej.

Pełny opis:

1. Prosta rzeczywista i pokrewne przestrzenie polskie, przestrzeń Cantora, przestrzeń Baire’a. Przypomnienie elementów deskryptywnej teorii mnogości: zbiory borelowskie i analityczne. Zbiory doskonałe, własność zbioru doskonałego dla klas podzbiorów przestrzeni polskich.

2. Ideały miary i kategorii jako ideały o bazie borelowskiej i własności c.c.c.. Algebry ilorazowe zbiorów borelowskich modulo ideał, tw. Sikorskiego. Zbiory o własności Baire’a jako “kategoryjny” odpowiednik zbiorów mierzalnych w sensie Lebesgue’a. Twierdzenie Kuratowskiego-Ulama jako odpowiednik twierdzenia Fubiniego. Ortogonalność ideałów miary i kategorii. Dualność Erdősa-Sierpińskiego (przy założeniu CH) ideałów miary i kategorii, nieistnienie addytywnej funkcji Erdősa-Sierpińskiego.

3. Twierdzenia i konstrukcje dotyczące zbiorów niemierzalnych w sensie Lebesgue’a lub bez własności Baire’a, np. Twierdzenie Czterech Polaków. Zbiory niemierzalne (Lebesgue’owsko/Baire’owsko) mające postać sumy algebraicznej zbiorów mierzalnych lub z ideału.

4. Współczynniki kardynalne ideałów miary i kategorii i nierówności między nimi (m.in. tw. Rothbergera), diagram Cichonia.

5. Zbiory uniwersalnie miary zero (UMZ), zawsze pierwszej kategorii (AFC) i uniwersalnie pierwszej kategorii (UFC) i ich własności Istnienie nieprzeliczalnych zbiorów o powyższych własnościach.

6. Zbiory silnie miary zero (SN/SMZ), definicja metryczna i charakteryzacja Galvina-Mycielskiego-Solovaya. Kategoryjne odpowiedniki: zbiory silnie pierwszej kategorii (SM/SFC) i bardzo pierwszej kategorii (VM/VFC); inkluzje pomiędzy tymi klasami, a odpowiednimi klasami zbiorów uniwersalnie miary zero i uniwersalnie pierwszej kategorii. Zbiory o własności Rothbergera i inne klasy małych zbiorów. Zbiór Łuzina i zbiór Sierpińskiego, ich przynależność do odpowiednich klas. Informacje o Hipotezie Borela i Dualnej Hipotezie Borela.

Literatura:

Prace źródłowe oraz wybrane tematy z:

J. C. Oxtoby - Measure and Category (2nd Edition), Springer Verlag.

Alexander S. Kechris - Classical Descriptive Set Theory, Springer Verlag.

T. Bartoszyński, H. Judah - Set Theory. On the structure of the real line. A.K. Peters Ltd.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zakończony egzaminem ustnym. Wymagana będzie obecność na ćwiczeniach, a aktywność na nich może być wzięta pod uwagę przy wystawieniu ostatecznej oceny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kysiak
Prowadzący grup: Marcin Kysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)