Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Handel elektroniczny - wprowadzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M09OTA
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Handel elektroniczny - wprowadzenie
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (lista przedmiotów):

Obliczeniowa teoria wyboru społecznego 1000-2M09OTW

Skrócony opis:

Handel elektroniczny jest jednym z podstawowych zastosowań technologii internetowej. Tworzenie zaawanasowanych rozwiązań w tej dziedzinie wymaga nie tylko umiejętności informatycznych, ale także wiedzy z zakresu toerii gier, ekonomii i innych nauk społecznych.

Podczas zajęc przedstawiony zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące handlu elektronicznego, w tym: tworzenie optymalnych mechanizmów wyboru, projektowanie aukcji, aukcje kombinatoryczne, itp.

Wiele technik omawianych na wykładzie wykorzystywane jest przy tworzeniu usług i oprogramowania najwiekszych firm z branży IT, takich jak, na przykład, Google, Ebay czy Microsoft (Yahoo).

Pełny opis:

Handel elektroniczny jest jednym z podstawowych zastosowań technologii internetowej. Tworzenie zaawanasowanych rozwiązań w tej dziedzinie wymaga nie tylko umiejętności informatycznych, ale także wiedzy z zakresu toerii gier, ekonomii i innych nauk społecznych.

Podczas zajęc przedstawiony zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące handlu elektronicznego, w tym:

• Projektowanie mechanizmów – teoria projektowania mechanizmów (ang. mechanism design) jest jedną z najważniejszych kwestii w handlu elektornicznym. Mechanizmy aukcyjne i szerzej, mechanizmy dokonywania wyboru, powinny być stworzone w sposób gwarantujący zysk zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego.

• Teoria aukcji – istnieje kilka podstawowych typów aukcji. Podczas zajęć bardzo szczegółowo omówimy i porównamy wszystkie z nich;

• Teoria aukcji kombinatorycznych – podczas gdy większość aukcji prywatnych dotyczy sprzedaży pojedyńcznych dóbr, w sektorze businessowym niezwykle są tzw. aukcje kombinatoryczne, podczas których sprzedaje się całe podzbiory z określonej puli dóbr.

Podczas zajęć omówimy także dwa międzynarodowe konkursy związane z handlem elektronicznym:

• TAC – Trading Agent Competition – celem tego konkursu jest badanie zagadnień związanych z użyciem technologii wieloagentowych w handlu elektronicznym. Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć autonomicznego agenta, który jest w stanie osiągnąć jak najlepszy wynik dokonująć transakcji na z góry zadanym rynku elektronicznym;

• CAT Torunament – jest odwróceniem TAC, uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć rynek (poprzez zaproponowanie zasad wymiany, opłat, itp.) który przyciągnie jak największa liczbę sprzedających i kupujących.

Zajęcia powinny być interesujące dla osób, które chciałyby zobaczyć w jaki sposób ciekawe rozwiązania algorytmiczne i obliczeniowe przekuwane są na realne zastosowania biznesowe.

Literatura:

Literatura podstawowa: materiały przygotowane dla studentów w tym wybrane artykuły naukowe.

Literatura podstawowa:

"Preference Handling in Combinatorial Domains: From AI to Social Choice", Chevaleyre et al. 2008, AI Magazine

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna podstawowe kerunki badawcze w e-commerce, szczególnie te będące w obszarze zainteresowania największych firm z branży IT

2. Zna podstawowe pojecia i zagadnienia z zakresu teorii aukcji, szczególnie aukcji kombinatorycznych

3. Zna najważniejsze pojęcia, zagadnienia i rozwiązania z teorii projektowania mechanizmów dotyczące teorii aukcji

4. Zna podstawowe własności najważniejszych zastosowań teorii aukcji w realnych rozwiązaniach biznesowych, w tym w e-businessie, sztucznej inteligencji i systemach wieloagentowych.

Umiejętności

1. Potrafi rozpatrzeć obliczeniowe i kombinatoryczne własność aukcji, w tym aukcji kombinatorycznych

2. Potrafi formalnie opisać i wskazać optymalne zachowanie sprzedającego i licytujących w wybranych, funkcjonujących w rzeczywistości aukcji.

3. Potrafi udowodnić własności mechanizmu aukcyjnego

Kompetencje

1. Rozumie potrzebę przekuwania swojej wiedzy i umiejętności informatycznych i matematycznych na konkretne rozwiązania businessowe

2. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej

3. Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę. Kryteria oceniania:

1. Obecność - maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach

2. Co najmniej 2 prezentacje - 25% oceny końcowej z ćwiczeń za każdą prezentacje

3. Kartkówki - 45% oceny końcowej przy czym każda kartkówka to około 5% oceny

4. Aktywność na zajęciach - 5%

Zaliczenie wykładu/przedmiotu na ocenę ma formę egzaminu. Istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu dla tych, którzy będą zadowoleni z oceny z ćwiczeń i będą chcieli mieć taką ocenę końcową z przedmiotu. W przypadku podejścia do egzaminu, w tym do egzaminu zerowego, oceną końcową będzie ocena z egzaminy, nawet jeśli jest niższa od oceny z ćwiczeń).

Forma egzaminu: egzamin pisemny w domu, pytania otwarte, czas trwania 2h, po skończonym egzaminie zdjęcia rozwiązań natychmiast wysłane pocztą e-mail.

Egzamin zerowy: taka sama forma egzaminu jak powyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Michalak
Prowadzący grup: Tomasz Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)