Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologia historyczna (dla II r. kier. geologia stosowana)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OGHIC Kod Erasmus / ISCED: 07.302 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geologia historyczna (dla II r. kier. geologia stosowana)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GKG
Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość tabeli stratygraficznej, znajomość podstawowych cech morskich i lądowych środowisk sedymentacji. Ogólna znajomość paleogeografii Europy i Polski w fanerozoiku. Ogólna znajomość teorii geotektonicznych tłumaczących budowę i zjawiska zachodzące w skorupie ziemskiej.

Skrócony opis:

Semestralny wykład i stowarzyszone z nim ćwiczenia mają na celu przedstawienie geologicznej historii Ziemi, w tym dziejów samej planety i historii życia. Systematyczne omówienie historii Ziemi poprzedza wprowadzenie dotyczące zasad datowania skał i procesów oraz klasyfikacji stratygraficznej. Fanerozoiczna historia Ziemi na tle tektoniki płyt ukazuje dalsze przekształcenia paleogeografii światowej, prowincje facjalne i biogeograficzne, zdarzenia tektoniczne i ewolucję basenów sedymentacyjnych. Rozwój kontynentów ilustrują głównie przykłady z Europy i Ameryki Północnej. Historia życia przedstawia główne etapy ewolucji i ekspansji biologicznej, radiacje i kryzysy, zmiany paleogeografii oraz ich powiązanie z fizyczną dynamiką planety.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest praktyczne zaznajomienie uczestników zajęć z wybranymi aspektami (zwłaszcza metodologicznymi) dziejów Ziemi. Blok ćwiczeń wstępnych dotyczy metod klasyfikacji stratygraficznych (lito-, bio-, chronostratygrafia, geochronologia) oraz metod określania wieku względnego i bezwzględnego skał i procesów. Na zajęciach wstępnych wykonywane są także ćwiczenia graficzne poświęcone interpretacji wybranych parametrów środowiska (głębokość, zasolenie, temperatura, energia, natlenienie) oraz interpretacjom paleogeograficznym na podstawie danych biogeograficznych, klimatycznych, paleomagnetycznych i geotektonicznych. Pozostałe ćwiczenia skupiają się na systematycznym omówieniu wykształcenia systemów fanerozoiku i okazów paleontologicznych.

Literatura:

Orłowski S. i Szulczewski M. 1990. Geologia historyczna, część pierwsza. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Stanley S.M. 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student potrafi wymienić w porządku stratygraficznym główne etapy historii Ziemi z uwzględnieniem przemian paleogeograficznych, biotycznych i facjalnych. Na podstawie danych faktograficznych analizuje ewolucję środowisk facjalnych na tle przemian geotektonicznych i historii przemian biotycznych wybranych interwałów w dziejach Ziemi. Zna podstawowe skamieniałości charakterystyczne dla wszystkich systemów fanerozoiku. Zna teoretyczne podstawy oraz ma umiejętność interpretacji zjawisk orogenicznych na podstawie informacji analitycznych. Umie powiązać dane pochodzące z różnych dziedzin geologii w spójną całość umożliwiającą odtworzenie dziejów wybranych obszarów Europy w poszczególnych interwałach stratygraficznych.

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego

K_W13 - interpretuje międzynarodowy wymiar geologii stosowanej

K_U06 - wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Kolokwia pisemne po dwóch blokach ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie ocen pozytywnych z obu kolokwiów.

Poprawa kolokwiów pisemna na koniec semestru. Dopuszczalna liczba nieobecności - dwa.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łuczyński
Prowadzący grup: Bogusław Waksmundzki, Mikołaj Zapalski, Anna Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łuczyński
Prowadzący grup: Bogusław Waksmundzki, Mikołaj Zapalski, Anna Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.