Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geologii)

Jednostka: Wydział Geologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
1100-GEOL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z fizyki dla geologów

Strona przedmiotu
1300-OGD1W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie zastosowania geodezji w geologii ze szczególnym uwzględnieniem informacji o odwzorowaniach kartograficznych, układach współrzędnych, metodach pomiarów geodezyjnych oraz współcześnie wykorzystywanych instrumentach geodezyjnych. Omówione będą również podstawy fotogrametrii naziemnej i lotniczej wraz z zagadnieniami nawigacji satelitarnej (GNSS).

W ramach ćwiczeń wykonywane będą zadania z zakresu geodezji i kartografii, w których wykorzystywana będzie wiedza dotycząca zasad tworzenia map, systemów oraz układów odniesienia wraz z wykorzystaniem informacji o układach współrzędnych stosowanych w Polsce. W ramach zajęć przewiduje się również prezentację instrumentów geodezyjnych oraz wykonanie podstawowych pomiarów terenowych przy pomocy teodolitu, niwelatora oraz odbiornika GPS.

Strona przedmiotu
1300-OGHIC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Semestralny wykład i stowarzyszone z nim ćwiczenia mają na celu przedstawienie geologicznej historii Ziemi, w tym dziejów samej planety i historii życia. Systematyczne omówienie historii Ziemi poprzedza wprowadzenie dotyczące zasad datowania skał i procesów oraz klasyfikacji stratygraficznej. Fanerozoiczna historia Ziemi na tle tektoniki płyt ukazuje dalsze przekształcenia paleogeografii światowej, prowincje facjalne i biogeograficzne, zdarzenia tektoniczne i ewolucję basenów sedymentacyjnych. Rozwój kontynentów ilustrują głównie przykłady z Europy i Ameryki Północnej. Historia życia przedstawia główne etapy ewolucji i ekspansji biologicznej, radiacje i kryzysy, zmiany paleogeografii oraz ich powiązanie z fizyczną dynamiką planety.

Strona przedmiotu
1300-OGHIW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Semestralny wykład i stowarzyszone z nim ćwiczenia mają na celu przedstawienie geologicznej historii Ziemi, w tym dziejów samej planety i historii życia. Systematyczne omówienie historii Ziemi poprzedza wprowadzenie dotyczące zasad datowania skał i procesów oraz klasyfikacji stratygraficznej. Fanerozoiczna historia Ziemi na tle tektoniki płyt ukazuje dalsze przekształcenia paleogeografii światowej, prowincje facjalne i biogeograficzne, zdarzenia tektoniczne i ewolucję basenów sedymentacyjnych. Rozwój kontynentów ilustrują głównie przykłady z Europy i Ameryki Północnej. Historia życia przedstawia główne etapy ewolucji i ekspansji biologicznej, radiacje i kryzysy, zmiany paleogeografii oraz ich powiązanie z fizyczną dynamiką planety.

Strona przedmiotu
1300-OGS2ZC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geologię strukturalną można określić jako naukę o strukturach deformacyjnych, ich geometrii i procesach ich powstawania. Umiejętności nabyte w ramach przedmiotu pozwalają na rozpoznawanie, opisywanie i analizowanie struktur tektonicznych oraz odtwarzanie naprężeń odpowiedzialnych za ich powstanie. Stanowi przygotowanie do Kartowania Geologicznego, po którym studenci są w stanie podjąć samodzielną pracę w terenie.

Strona przedmiotu
1300-OGS2ZW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geologię strukturalną można określić jako naukę o strukturach deformacyjnych, ich geometrii i procesach ich powstawania. Umiejętności nabyte w ramach przedmiotu pozwalają na rozpoznawanie, opisywanie i analizowanie struktur tektonicznych oraz odtwarzanie naprężeń odpowiedzialnych za ich powstanie. Stanowi przygotowanie do Kartowania Geologicznego, po którym studenci są w stanie podjąć samodzielną pracę w terenie.

Strona przedmiotu
1300-OGQ2LC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl ćwiczeniowy jest skorelowany z kolejnymi wykładami i stanowi uzupełnienie praktyczne wiedzy teoretycznej.

Strona przedmiotu
1300-OGQ2LW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia podstawowe pojęcia współczesnej geologii i geomorfologii, w szczególny sposób wyeksponowane są zagadnienia dotyczące związku krajobrazu i budowy geologicznej Polski.

Strona przedmiotu
1300-OGR2CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gruntoznawstwo zajmuje się badaniami właściwości gruntów i analizą zmian tych właściwości pod wpływem różnorodnych czynników, między innymi: składu granulometrycznego i mineralnego, chemizmu wód porowych, rodzaju gazów uwięzionych w przestrzeni porowe, własności fizykochemicznych, magnetycznych, elektrycznych, cieplnych, kapilarnych oraz struktury i tekstury.

Przedmiot traktuje o teoretycznych podstawach zjawisk fizykochemicznych zachodzących na powierzchni szkieletu gruntowego. Zjawiska te mają zasadniczy wpływ na zmienność właściwości fizycznych i mechanicznych różnych pod względem genetycznym, litologicznym oraz przemian postsedymentacyjnych typów gruntów.

Strona przedmiotu
1300-OHH2C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia obejmują:

wykonanie obliczeń, wizualizacji graficznej w postaci wykresów i map wysokości opadu atmosferycznego różnymi metodami, ocena wielkości zasilania infiltracyjnego na obszarze zlewni, wykonanie obliczeń przepływów charakterystycznych w rzece, w oparciu o analizę hydrogramu wyznaczenie wielkości przepływu nienaruszalnego i odpływu podziemnego, rozpoznawanie reżimu przepływu według kryterium Reynoldsa, laboratoryjne wyznaczanie wartości liczby Reynoldsa, rozwiązywanie zadań i konkretnych przykładów z hydromechaniki, przeliczanie jednostek.

Strona przedmiotu
1300-OHH2W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-OKRT201 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje podstawy kartografii geologicznej ze szczególnym uwzględnieniem metodyki sporządzania map geologicznych na podstawie prac terenowych. Omawiane są metody lokalizacji i dokumentacji zjawisk geologicznych, oraz ich graficznego przedstawiania. Szczegółowo omawiane są metody i techniki powierzchniowego kartowania geologicznego, podstawy geologicznej interpretacji zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych i radarowych a także elementy geologicznej kartografii wgłębnej.

Strona przedmiotu
1300-OKKG2L1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 108 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje praktyczną naukę wykonywania zdjęcia geologicznego oraz opracowywania na jego podstawie powierzchniowej mapy geologicznej. Uczestnicy kursu pracują w dwuosobowych zespołach tworzących 8-osobowe grupy, z których każda jest prowadzona przez asystenta. Zaliczenie kursu odbywa się w terenie i ma formę obrony zdjęcia geologicznego wykonanego przez zespół dwuosobowy.

Strona przedmiotu
1300-OKGH2L brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

5-dniowe zajęcia terenowe odbywają się we wschodniej części Gór Świętokrzyskich; prezentowany jest rozwój facjalny, problemy stratygrafii i sedymentacji starszego paleozoiku synkliny Barda, kambru antyklinorium klimontowskiego i pasma głównego, dewonu synkliny bodzentyńskiej, mezozoiku płn.-wsch. obrzeżenia G. Świętokrzyskich oraz neogenu płn. części zapadliska przedkarpackiego.

Strona przedmiotu
1300-OKMQ2L1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka geomorfologii i geologii czwartorzędu Polski środkowej i wschodniej na podstawie prezentacji stanowisk geologicznych, geomorfologicznych i antropogenicznych. Omówienie i demonstracja sposobów występowania osadów czwartorzędowych i ich związku z formą rzeźby terenu.

Strona przedmiotu
1300-OMW2LCW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Statyka: aksjomaty statyki, wektory i skalary, płaski zbieżny układ sił, dowolny układ sił, moment siły względem punktu, para sił, wielobok sznurowy oraz zamykająca.

Geometria pól: moment statyczny pola względem prostej, środek ciężkości, moment bezwładności i dewiacji, główne osi i główne momenty bezwładności oraz wskaźnik wytrzymałości na zginanie.

Belki statycznie wyznaczalne. Projektowanie przekroju belki. Linia ugięcia. Belki statycznie niewyznaczalne. Belki ciągłe wieloprzęsłowe.

Stan naprężenia i odkształcenia. Prawo Hooke’a. Naprężenie dopuszczalne. Proste przypadki wytrzymałościowe: ściskanie, rozciąganie, skręcanie i zginanie.

Strona przedmiotu
1300-OIMI2CW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują zagadnienia z krystalografii i mineralogii oraz optyki kryształów. Studenci zapoznają się z podstawowymi prawami krystalograficznymi, typami sieci przestrzennej kryształów i układami krystalograficznymi. Omówione są przykładowe klasy krystalograficzne z podaniem niektórych substancji, krystalizujących w tych klasach. W ramach problematyki mineralogicznej omawiane jest miejsce mineralogii wśród nauk przyrodniczych, jej powiązania z naukami technicznymi, cechy minerałów i wybrane sposoby ich opisu. Przedstawiane są zasady systematyki minerałów wraz ze środowiskami występowania i zastosowaniami w innych dziedzinach. Studenci poznają wygląd kryształów pod mikroskopem w specjalnych preparatach i zasady identyfikacji mikroskopowej kryształów. Zajęcia wiążą się z petrografią, chemią i technologią chemiczną, krystalochemią, materiałami budowlanymi, surowcami ceramicznymi i metalurgicznymi, ochroną środowiska, gleboznawstwem, archeologią, muzealnictwem.

Strona przedmiotu
1300-OPST2CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicje prawdopodobieństwa i jego własności. Zmienne losowe, parametry rozkładów. Rozkłady zmiennych losowych: dwumianowy, Poissona, normalny, chi - kwadrat, Studenta. Zmienne losowe n - wymiarowe. Podstawowe pojęcia statystyki, metody pobierania prób. Szeregi statystyczne jednocechowe i ich opracowanie: szereg rozdzielczy, diagram, histogram, parametry rozkładu. Estymacja punktowa. Przedziały ufności dla wartości przeciętnej i wariancji. Weryfikacja hipotez statystycznych; testy istotności. Populacje dwuwymiarowe: prosta regresji, współczynnik korelacji liniowej (metoda najmniejszych kwadratów), korelacja krzywoliniowa.

Strona przedmiotu
1300-OWGFW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z 2 godz./tydz. wykładu. W ramach wykładów omawiane są wybrane metody geofizyczne w zakresie:

- ich teorii

- zastosowana

- przygotowania projektów badawczych

- opracowania wyników

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)