Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transformacja roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-122TR-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Transformacja roślin
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci poznają metody: (a) otrzymywania roślin modyfikowanych genetycznie (GMO z ang. Geneticaly Modified Organism, zwanymi roślinami transgenicznymi) poprzez proces wprowadzania obcych genów metodami inżynierii genetycznej, (b) wykrywania obecności wprowadzonego genu (zwanego transgenem), (c) zastosowania otrzymanych roślin. Dowiedzą się jakie czynniki wpływają na wydajność procesu transformacji. Poznają przykłady wykorzystania GMO w nauce oraz w różnych gałęziach gospodarki.

Pełny opis:

Blok zajęć w ramach którego prowadzony będzie wykład oraz część praktyczna

Wykład:

Celem wykładu jest przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej genetycznej modyfikacji roślin. Wykład obejmuje szereg zagadnień ogólnych wprowadzających w problematykę otrzymywania i zastosowania roślin genetycznie modyfikowanych, zwanymi też roślinami transgenicznymi. Jest zrozumiały dla osób bez ugruntowanej wiedzy z genetyki czy biotechnologii roślin. Na wykładzie będą omówione następujące zagadnienia:

a) metody stosowane w celu otrzymania roślin transgenicznych (metody transformacji)

b) charakterystyka DNA wprowadzonego do organizmu biorcy

c) czynniki wpływające na wydajność transformacji

d) cel otrzymywania roślin modyfikowanych genetycznie

e) metody potwierdzenia obecności dodatkowego genu w roślinie

Studenci podczas zajęć:

a) zapoznają się z jedną z metod prowadzącą do otrzymywania genetycznie modyfikowanych roślin (zwanymi też roślinami transgenicznymi) tytoniu z wykorzystaniem bakterii Agrobacterium tumefaciens (hodowla bakterii, hodowla roślin na sterylnych pożywkach stałych, regeneracja całych roślin z pojedynczych komórek liścia)

b) wyizolują roślinne DNA

c) przeprowadzą łańcuchową reakcję polimerazy(ang. Polymerase Chain Reaction, PCR) w celu

potwierdzenia czy otrzymane rośliny są genetycznie modyfikowane

d) zinterpretują wyniki reakcji PCR

e) przeprowadzą doświadczenie hodowlane mające ukazać cechą, jaka została nabyta przez rośliny, które zostały uzyskane po procesie transformacji

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- Ma elementarną wiedzę dotyczącą roślin GMO

- Ma wiedzę dotyczącą wykorzystania technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii roślin

- Wykazuje znajomość podstawowych technik i narzędzi w badaniach związanych z otrzymywaniem i analizą roślin genetycznie modyfikowanych, rozumie znaczenie pracy doświadczalnej w biotechnologii roślin oraz potrafi opisać znaczenie analiz molekularnych w badaniach biologicznych

- Wykazuje znajomość podstawowego słownictwa dotyczącego roślin genetycznie modyfikowanych

UMIEJĘTNOŚCI

- Stosuje podstawowe techniki, właściwe dla biotechnologii roślin

KOMPETENCJE

- rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy

- Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o roślinach genetycznie modyfikowanych i potrafi przekazać te informacje w sposób zrozumiały

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest oceną z egzaminu. Egzamin jest w formie pisemnej (odpowiedź opisowa na zadane pytania). Można mieć ze sobą notatki.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest odpowiednia frekwencja na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na jednych zajęciach) oraz oddanie raportu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Antosiewicz, Anna Barabasz
Prowadzący grup: Danuta Antosiewicz, Anna Barabasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Antosiewicz, Anna Barabasz
Prowadzący grup: Danuta Antosiewicz, Anna Barabasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.