Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Histologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-215HZW
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Histologia zwierząt
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, BIOLOGIA KOMÓRKI i ORGANIZMU, II stopień
Strona przedmiotu: http://www.biol.uw.edu.pl/cytologia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Biologia komórki 1400-112BK
Biologia komórki M 1400-112BK-M

Założenia (opisowo):

Przedmiot skierowany do studentów kierunku Biologia, Biotechnologia, Biotechnologia Medyczna, i innych. Od uczestników wymagane jest opanowanie programu Biologii Komórki wersja mała lub duża.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład: Histologia ogólna ssaków. Budowa i powstawanie tkanek ssaków. Zaburzenia związane z nieprawidłowym powstawaniem lub funkcjonowaniem tkanek.

Ćwiczenia: Tkanki: nabłonkowa, łączna, mięśniowa i nerwowa. Tkanki w układach i narządach: układ oddechowy, krwionośny, pokarmowy, nerwowy, wydalniczy i rozrodczy.

Pełny opis:

Budowa komórki. Sposoby kontaktu między komórkami oraz między komórkami i macierzą pozakomórkową. Polarność komórek. Przekazywanie informacji między komórkami. Powstawanie (rozwój zarodkowy) i różnicowanie komórek i tkanek. Tkanka nabłonkowa. Klasyfikacja tkanek nabłonkowych. Polarność nabłonka. Błona podstawna. Odnawianie się nabłonków. Twory nabłonka. Nabłonek wydzielniczy. Gruczoły wydzielnicze. Tkanka łączna. Rodzaje tkanki łącznej. Tkanki łączne właściwe i oporowe. Skład macierzy pozakomórkowej w różnego rodzaju tkankach łącznych. Komórki budujące tkankę łączną. Powstawanie chrząstki. Kostnienie. Budowa i funkcje skóry.

Tkanka mięśniowa. Mięśnie gładkie, szkieletowe, mięsień sercowy. Miogeneza. Układ oddechowy. Budowa i funkcje. Rozwój układu oddechowego. Wymiana gazowa. Układ krwionośny. Budowa i funkcje. Rozwój naczyń krwionośnych. Rozwój serca. Układ limfatyczny. Hematopoeza. Krew. Składniki morfotyczne krwi. Szpik kostny. Układ nerwowy. Budowa i funkcje neuronów i nerwów. Glej. Rozwój układu nerwowego. Komórki grzebienia nerwowego. Ośrodkowy układ nerwowy. Centralny układ nerwowy. Budowa mózgu. Przewód pokarmowy. Budowa i funkcje. Rozwój przewodu pokarmowego. Powstawanie oraz czynności wydzielnicze wątroby i trzustki. Układ wydalniczy i rozrodczy. Budowa i funkcje. Powstawanie układu wydalniczego i rozrodczego. Budowa nefronu. Budowa nerki. Żeński i męski układ rozrodczy.

Literatura:

Bielańska-Osuchowska, Kawiak: Struktura funkcjonalna komórek i tkanek. PWN 1991; Bielańska-Osuchowska: Zarys organogenezy. Różnicowanie się komórek w narządach. PWN 2004; Bloom, Fawcett: Histologia. PZWL 1967; Bloom, Fawcett: Concise Histology. Arnold 2002, Jasiński, Kilarski: Atlas ultrastruktury komórek kręgowców. PWN 1981; Karasek, Pawlikowski: Atlas ultrastruktury tkanek i narządów. PZWL 1979; Kawiak i wsp.: Podstawy cytofizjologii. PWN 1997; Kierszenbaum: Histology and Cell Biology. Mosby 2002; Krstic: Human Microscopic Anatomy. Springer-Verlag 1997; Sawicki: Histologia. PZWL 2003; Stevens, Lowe: Histologia człowieka. PZWL, Słotwiński Verlag 2000; Zarzycki: Histologia i anatomia mikroskopowa zwierząt domowych i człowieka. PZWL 1986; Zawistowski: Zarys histologii. PZWL 1984

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna w stopniu pogłębionym budowę morfologiczną, anatomiczną i procesy metaboliczne organizmów eukariotycznych oraz rozumie zasady funkcjonowania organizmu jako całości (S3_W01); Zna specjalistyczne pojęcia z terminologii histologicznej oraz literaturę kierunkową z tego obszaru (S3_W03); Zna i rozumie zasady funkcjonowania urządzeń i systemów technicznych wykorzystywanych w analizie histologicznej organizmów eukariotycznych (S3_W04)

Umiejętności:

Potrafi właściwie dobrać i zastosować techniki i metody badawcze zależnie od potrzeb eksperymentu (S3_U01); Wykazuje umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (S3_U01)

Kompetencje:

Jest gotowy do krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych (S3_K01); Potrafi pracować w zespole, realizując własne badania, współorganizując pracę całego zespołu (S3_K03)

Efekty kształcenia dla programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019:

Zna w stopniu pogłębionym budowę morfologiczną, anatomiczną i procesy metaboliczne organizmów eukariotycznych oraz rozumie zasady funkcjonowania organizmu jako całości.

Zna specjalistyczne pojęcia z terminologii histologicznej oraz literaturę kierunkową z tego obszaru.

Zna i rozumie zasady funkcjonowania urządzeń i systemów technicznych wykorzystywanych w analizie histologicznej organizmów eukariotycznych.

Potrafi właściwie dobrać i zastosować techniki i metody badawcze zależnie do potrzeb eksperymentu.

Wykazuje umiejętność korzystania z różnych dostępnych źródeł informacji.

Jest gotowy do krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych.

Potrafi pracować w zespole, realizując własne badania, współorganizując pracę całego zespołu.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin pisemny, test jednokrotnego wyboru

Ćwiczenia – zaliczenie pisemne, pytania otwarte, rozpoznawanie preparatów histologicznych. Dopuszczenie do zaliczenia ćwiczeń na podstawie obecności (dopuszczalna jest jedna nieobecność) oraz zaliczenia pisemnych „wejściówek” poprzedzających każde ćwiczenia

Zaliczenie ćwiczeń - zaliczenie cotygodniowych „wejściówek” + zaliczenie pisemne ćwiczeń

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Ciemerych-Litwinienko, Julita Nowakowska, Małgorzata Zimowska-Wypych
Prowadzący grup: Maria Ciemerych-Litwinienko, Julita Nowakowska, Małgorzata Zimowska-Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Ciemerych-Litwinienko, Julita Nowakowska, Małgorzata Zimowska-Wypych
Prowadzący grup: Maria Ciemerych-Litwinienko, Julita Nowakowska, Małgorzata Zimowska-Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)