Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, BIOLOGIA KOMÓRKI i ORGANIZMU, II stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, BIOLOGIA KOMÓRKI i ORGANIZMU, II stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
1400-226ZZKMZ-en brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest skierowany do studentów zainteresowanych zagadnieniami embriologii zwierząt oraz możliwościami wykorzystania komórek zarodkowych i hodowanych in vitro zarodkowych komórek macierzystych w badaniach biologicznych. Na program zajęć składają się ćwiczenia praktyczne, pozwalające zapoznać studentów z przykładowymi możliwościami badawczymi, jakie stwarzają takie modele doświadczalne jak oraz oocyty i zarodki myszy (ćwiczenia dotyczące kontroli podziałów komórkowych podczas mejozy, zapłodnienia, regulacji ekspresji genów w zarodku, zdolności regulacyjnych zarodka myszy oraz uzyskiwania pierwotnych hodowli komórek zarodkowych).

Strona przedmiotu
1400-228CM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Budowa cytometrów przepływowych i analizatorów obrazu.

2. Procedury bezpieczeństwa i kontroli jakości.

3. Pobieranie, przygotowanie i przechowywanie i próbek do badań molekularnych i komorkowych.

4. Przegląd metod cytometrii: analiza fenotypowa, analiza ilosci kwasów nukleinowych, badanie funkcji komórek, zastosowania kliniczne.

5. Przetwarzanie i analiza danych.

6. Prezentacja danych.

Strona przedmiotu
1400-228EKOFRZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu:

• Przedmiot ekofizjologii. Czynniki decydujące o rozmieszczeniu organizmów. Potrzeba integracji ekofizjologii mikroorganizmów, roślin i zwierząt.

• Organizmy w zmiennych warunkach środowiska - adaptacje i aklimatyzacje, stres.

• Ekofizjologiczne adaptacje mikroorganizmów do środowiska wodnego

• Ekofizjologia fotosyntezy.

• Anatomiczne i fizjologiczne podstawy przystosowań roślin do wysokich i niskich temperatur i warunków wodnych

• Wpływ dostępności składników odżywczych i tlenu w podłożu oraz zasolenia gleby na wzrost i występowanie roślin.

• Respiracja i krążenie u zwierząt w różnych warunkach środowiska.

• Zwierzę na lądzie i w środowiskach ekstremalnych.

• Wpływ klimatycznych i antropogenicznych zmian w środowisku na ekofizjologię interakcji roślina – zwierzę - mikroorganizm.

Strona przedmiotu
1400-215HZW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład: Histologia ogólna ssaków. Budowa i powstawanie tkanek ssaków. Zaburzenia związane z nieprawidłowym powstawaniem lub funkcjonowaniem tkanek.

Ćwiczenia: Tkanki: nabłonkowa, łączna, mięśniowa i nerwowa. Tkanki w układach i narządach: układ oddechowy, krwionośny, pokarmowy, nerwowy, wydalniczy i rozrodczy.

Strona przedmiotu
1400-215HKZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem laboratoriów jest zapoznanie się z technikami hodowli komórek zwierzęcych. Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

1. Organizacja pracowni, materiały, warunki prowadzenia hodowli komórkowych, sterylizacja

2. Metody mrożenia i rozmrażania komórek

3. Oznaczanie przeżywalności komórek

4. Prowadzenie hodowli linii komórek adherentnych i rosnących w zawiesinie

5. Różnicowanie się komórek w hodowlach in vitro

6. Wyznaczania krzywej wzrostu komórek

7. Wyprowadzanie hodowli pierwotnych

8. Podstawowe barwienia cytochemiczne

9. Immunocytochemia i mikroskopia konfokalna

Strona przedmiotu
1400-225IMMP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zawiera następujące treści: Genetyczne podłoże wrażliwości i oporności. Reakcja obronna w inwazjach pasożytniczych wywołanych przez Protista i Metazoa. Drogi inwazji i lokalizacja form rozwojowych pasożyta a rodzaj wzbudzanej reakcji układu odpornościowego. Immunologiczne uwarunkowania cykli rozwojowych pasożytów. Inwazje ostre a inwazje chroniczne. Wirulencja. Jak pasożyty unikają reakcji obronnej żywiciela? Antygeny pasożytów. Szczepionki przeciw-pasożytnicze.

Podczas ćwiczeń studenci poznają morfologię i cykl rozwojowy

pasożytów myszy; oznaczają aktywację układu odpornościowego na poziomie narządów, odpowiedzi komórkowej, odpowiedzi humoralnej i na poziomie molekularnym. Izolują i identyfikują immunogenne czynniki pochodzenia pasożytniczego; uczą się prezentowania wyników doświadczalnych w formie opisu i prezentacji multimedialnej.

Strona przedmiotu
1400-237KM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest skierowany do studentów i studentek zainteresowanych tematyką komórek macierzystych, w tym możliwościami ich wykorzystania w badaniach naukowych i w medycynie. Zajęcia obejmują wykład oraz laboratorium.

Podczas wykładów przedstawiona zostanie współczesna wiedza na temat różnych rodzajów komórek macierzystych: historia ich uzyskania, charakterystyka, a także przykłady wykorzystania w biologii i medycynie.

Laboratorium umożliwia studentom i studentkom zapoznanie się z wybranymi metodami uzyskiwania, hodowli i analizy różnych rodzajów komórek macierzystych.

Proponowany przedmiot może być uzupełnieniem i kontynuacją ćwiczeń "Hodowla komórek zwierzęcych" oraz "Podstawy hodowli komórek zwierzęcych dla biotechnologów".

Strona przedmiotu
1400-215KTKR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przekazuje podstawowe wiadomości z zakresu roślinnych kultur w warunkach in vitro: charakterystyki, rodzajów i zastosowań tych kultur w badaniach podstawowych i działaniach aplikacyjnych.

Zajęcia odbywają się w II połowie semestru zimowego.

Strona przedmiotu
1400-225USTR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład: Ultrastruktura komórek eukariotycznych i prokariotycznych oraz wirusów. Rodzaje mikroskopów elektronowych. Metody i techniki stosowane w analizie ultrastruktury.

Ćwiczenia: Procedura przygotowania preparatu do analizy w skaningowym i transmisyjnym mikroskopie elektronowym, analiza preparatów oraz opracowanie wyników.

Strona przedmiotu
1400-226NBIOL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia: 1. Podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania układu nerwowego. 2. Budowa i funkcje synaps. 3. Rodzaje, mechanizmy działania i funkcje neuroprzekaźników w układzie nerwowym. 4. Rozwój układu nerwowego bezkręgowców na przykładzie owadów. 5. Rozwój ośrodkowego układu nerwowego kręgowców. 6. Smak i powonienie. 7. Układ słuchowy od ślimaka z młoteczkiem do kory słuchowej. 8. Układ wzrokowy od siatkówki do kory wzrokowej. 9. Neurobiologiczne podstawy snu i czuwania.10. „Płeć mózgu”. 11. Neurobiologiczne podstawy uczenia się. 12. Neurobiologiczne podstawy pamięci.13.Neurobiologiczne podstawy bólu (nocycepcji).

Strona przedmiotu
1400-227RMZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

PRZEDMIOT JEST ODPOWIEDNIKIEM PROWADZONEGO W POPRZEDNICH LATACH PRZEDMIOTU "REGULACJA METABOLIZMU".

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za regulację metabolizmu ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem:

- kontroli zawartości i aktywności enzymów w komórce,

- działania hormonów i innych cząsteczek sygnałowych,

- neuro-hormonalnej integracji metabolizmu,

- roli reaktywnych form tlenu (ROS),

- specjalizacji metabolicznej na poziomie komórki i organizmu,

- transportu przez błony biologiczne

Strona przedmiotu
1400-225TMBR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia składają się z części teoretycznej - wykładu z seminariami oraz ćwiczeń.

Zajęcia prezentują kilka wybranych metod mikroskopowych, stosowanych współcześnie w biologii komórki roślinnej. Metody te łączą techniki biologii molekularnej z mikroskopią epifluorescencyjną i konfokalną, mikroskopią kontrastowo-fazową i konwencjonalną mikroskopią świetlną.

Wspólną cechą wybranych metod jest uzyskanie wyników in situ. Metody te służą do: identyfikacji organelli komórkowych i tworzenia ich trójwymiarowych modeli, lokalizacji wybranych związków w komórce, detekcji programowanej śmierci komórki (PCD).

Strona przedmiotu
1400-226ZZKMZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest skierowany do studentów zainteresowanych zagadnieniami embriologii zwierząt oraz możliwościami wykorzystania komórek zarodkowych i hodowanych in vitro zarodkowych komórek macierzystych w badaniach biologicznych. Na program zajęć składają się ćwiczenia praktyczne, pozwalające zapoznać studentów z przykładowymi możliwościami badawczymi, jakie stwarzają takie modele doświadczalne jak oraz oocyty i zarodki myszy (ćwiczenia dotyczące kontroli podziałów komórkowych podczas mejozy, zapłodnienia, regulacji ekspresji genów w zarodku, zdolności regulacyjnych zarodka myszy oraz uzyskiwania pierwotnych hodowli komórek zarodkowych).

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)