Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Immunologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-216IMM
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Immunologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty KIERUNKOWE, BIOLOGIA, I stopień
Przedmioty KIERUNKOWE, BIOTECHNOLOGIA, I stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Podstawy immunologii 1400-114PIMM

Założenia (opisowo):

Słuchacze powinni wykazywać znajomość podstaw funkcjonowania układu odpornościowego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia w ramach fakultetu Immunologia składają się z dwóch części: wykładu (30 godzin) i ćwiczeń laboratoryjnych (60 godzin). Wykład dotyczy mechanizmów regulacji układu odpornościowego ssaków związanych z jego rozwojem i podstawowymi funkcjami biologicznymi - obroną, nadzorem i utrzymywaniem homeostazy. Omawiane są mechanizmy regulacji odpowiedzi komórek obronnych na antygeny obce i własne. Wyjaśniane są mechanizmy odpowiedzialne za nadmierną lub nieprawidłową aktywność układu odpornościowego.

Ćwiczenia stanowią praktyczne uzupełnienie wykładów o charakterze podstawowym. Studenci zapoznają się szczegółowo z budową układu limfatycznego i morfologią leukocytów. Uczą się izolowania różnych form leukocytów z krwi obwodowej, narządów i tkanek limfoidalnych. Wykonują wybrane testy stosowane do określania aktywności biologicznej komórek odporności wrodzonej i nabytej. Zapoznają się w zakresie podstawowym z zasadami obsługi i wykorzystania techniki cytometrii przepływowej.

Pełny opis:

Wykład stanowi kontynuację i rozszerzenie tematyczne zagadnień omawianych w ramach wykładu „Podstawy immunologii”. Dwa pierwsze wykłady poświęcone są podstawom funkcjonowania układu odpornościowego, kolejne – nowym zagadnieniom lub omawianym wcześniej lecz rozszerzonym o najnowsze osiągnięcia z dziedziny immunologii z uwzględnieniem immunologii klinicznej.

1. Wprowadzenie cz. 1: mechanizmy odporności wrodzonej

2. Wprowadzenie cz.2: mechanizmy odporności nabytej

3. Genetyczne podłoże odporności

4. Rola komórek prezentujących antygen, antygenów i przeciwciał w regulacji odporności

5. Mechanizmy tolerancji immunologicznej

6. Interakcje układu odpornościowego z układem nerwowym i endokrynowym

7.Mechanizmy obrony przed patogenami oraz interakcje układ odpornościowy/patogen

8. Mechanizmy nieprawidłowej i nadmiernej aktywności układu odpornościowego : nadwrażliwość, choroby autoimmunizacyjne

9. Niedobory odporności: ich rodzaje i przyczyny ich powstawania

10. Odpowiedź immunologiczna na alloantygeny

11. Odpowiedź immunologiczna w przebiegu ciąży, interakcje płód/matka

12. Mechanizmy odporności przeciwnowotworowej

13. Immunomodulacja: mechanizmy działania związków immunosupresyjnych, terapia genowa, stosowanie komórek odpornościowych w terapii i do produkcji szczepionek, metody wzmożenia aktywności układu odpornościowego

14. Funkcjonowanie układu odpornościowego niezależne od kontaktu z antygenem w warunkach normalnych i sterylnych

15. Problemy współczesnej immunologii (największe odkrycia minionego roku)

Ćwiczenia są częścią fakultetu i składają się z krótkiego wprowadzenia teoretycznego i zasadniczej części praktycznej. W trakcie ćwiczeń studenci poznają budowę anatomiczną i podstawowe funkcje układu odpornościowego, modele doświadczalne oraz techniki stosowane w badaniach odporności.

Tematyka ćwiczeń jest następująca:

1. Budowa układu limfatycznego/układu odpornościowego ssaków

2. Komórki odporności wrodzonej i nabytej: morfologia i podstawowe funkcje

3. Metody izolowania różnych form morfotycznych leukocytów (część 1)

4. Metody izolowania różnych form morfotycznych leukocytów: (część 2)

5. Sposoby identyfikacji leukocytów: analiza fenotypowa techniką cytometrii przepływowej

6. Aktywacja i funkcje efektorowe komórek odporności wrodzonej. Badanie aktywności żernej makrofagów.

7. Aktywacja i funkcje efektorowe komórek odporności nabytej. I. Badanie proliferacji limfocytów

8. Aktywacja i funkcje efektorowe komórek odporności nabytej. II. Produkcja przeciwciał przez limfocyty B i sposoby ich wykrywania

9. Aktywacja i funkcje efektorowe komórek odporności nabytej. III. Synteza cytokin i metody ich wykrywania

10. Reakcje serologiczne i ich zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej

11. Modele zwierzęce w badaniach odporności. Badania z wykorzystaniem ustalonych linii komórkowych.

12. Przegląd technik stosowanych w badaniach odporności ssaków.

Ocena z ćwiczeń stanowi średnią ocen z testu przeprowadzanego po ich odbyciu i z opisów poszczególnych ćwiczeń.

Literatura:

1. Kuby Immunology. Kindt T.J., Goldsby R.A., Osborne B.A., W.H.Freeman and Company, New York 2007.

2. Janeway’s Immunobiology. Murphy K., Travers P., Walport M.Garland Science, New York 2008.

3. Immunologia Kliniczna, Chapel H., Haeney M., Misbah S., Snowden N., Wyd. CZELEJ, Lublin 2009.

4. Immunology. Luttmann W., Bratke K., Kupper M., Myrtek D. Elsevier 2006.

5. Immunologia, Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. PWN Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Opanowanie przez studenta materiału objętego wykładem i ćwiczeniami skutkuje wyszczególnionymi poniżej efektami kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

WIEDZA

1. Ma szeroką wiedzę w zakresie mechanizmów odporności wrodzonej i nabytej ssaków oraz roli układu odpornościowego w utrzymaniu homeostazy organizmu. (K_W05)

2. Zna szeroki zakres pojęć terminologicznych i definicji stosowanych do opisywania funkcji i roli układu odpornościowego oraz najnowszą literaturę z immunologii. (K_W06)

3. Dostrzega rozwój badań w dziedzinie immunologii i rozróżnia rangę poszczególnych odkryć w zakresie teoretycznym i aplikacyjnym. (K_W18)

4. Wykazuje znajomość zaawansowanych technik stosowanych w badaniach odporności. (K_W12)

5. Wykazuje znajomość zasad planowania badań, wykorzystania nowoczesnych technik oraz analizy uzyskanych wyników doświadczeń. (K_W10)

6. Ma wiedzę dotyczącą znaczenia pracy doświadczalnej z wykorzystaniem ustalonych linii komórkowych i zwierząt laboratoryjnych w badaniu odporności. (K_W13)

UMIEJĘTNOŚCI

1. Wykazuje umiejętność posługiwania się językiem nowożytnym (j. polski lub j. angielski) w stopniu umożliwiającym korzystanie z publikacji ze źródeł elektronicznych i literatury naukowej w dziedzinie immunologii oraz potrafi dokonywać selekcji informacji. (K_U03, K_U04)

2. Potrafi samodzielnie opracować problem naukowy na podstawie wyselekcjonowanej literatury naukowej. (K_U08)

3. Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany (K_U13)

4. Wykorzystuje zaawansowane techniki badawcze właściwe w badaniach odporności ssaków. (K_U01)

5. Wykazuje umiejętność poprawnego planowania badań, wnioskowania i krytycznego interpretowania uzyskanych wyników pod nadzorem opiekuna naukowego. (K_U07)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Rozumie konieczność aktualizowania wiedzy i krytycznego analizowania informacji pochodzących ze źródeł naukowych. (K_K07)

2. Rozumie potrzebę przekazywania informacji o nowych osiągnięciach w zakresie immunologii ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla odporności człowieka. (K_K02)

3. Potrafi przekonać innych ludzi w społeczeństwie o konieczności rozwoju badań z zakresu immunologii i korzyści z nich wynikających dla rozwoju nauki i zdrowia człowieka. (K_K03)

4. Wykazuje odpowiedzialność za badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych i jednocześnie rozumie konieczność ich przeprowadzania. (K_K06)

5. Wykazuje odpowiedzialność za powierzony zakres prac badawczych w zespole oraz docenia wkład pracy pozostałych członków grupy. (K_K04)

6. Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy. (K_K08)

Efekty kształcenia dla programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019:

Ma szeroką wiedzę w zakresie mechanizmów odporności wrodzonej i nabytej ssaków oraz

roli układu odpornościowego w utrzymaniu homeostazy organizmu.

Zna szeroki zakres pojęć terminologicznych i definicji stosowanych do opisywania funkcji i roli układu odpornościowego oraz najnowszą literaturę z immunologii.

Dostrzega rozwój badań w dziedzinie immunologii i rozróżnia rangę poszczególnych odkryć w zakresie teoretycznym i aplikacyjny.

Wykazuje umiejętność posługiwania się językiem nowożytnym (j. polski lub j. angielski) w stopniu umożliwiającym korzystanie z publikacji ze źródeł elektronicznych i literatury naukowej w dziedzinie immunologii oraz potrafi dokonywać selekcji informacji.

Potrafi samodzielnie opracować problem naukowy na podstawie wyselekcjonowanej literatury naukowej.

Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany.

Rozumie konieczność aktualizowania wiedzy i krytycznego analizowania informacji pochodzących ze źródeł naukowych.

Rozumie potrzebę przekazywania informacji o nowych osiągnięciach w zakresie immunologii ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla odporności człowieka.

Potrafi przekonać innych ludzi w społeczeństwie o konieczności rozwoju badań z zakresu immunologii i korzyści z nich wynikających dla rozwoju nauki i zdrowia człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest oceną z egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bocian, Nadzieja Drela, Grażyna Korczak-Kowalska
Prowadzący grup: Katarzyna Bocian, Nadzieja Drela, Ewelina Kiernozek-Kalińska, Grażyna Korczak-Kowalska, Ewa Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Link do formularza GOOGLE: https://forms.gle/pEFdJ9JZ91nsgmSs8

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-b0f1269b6 (2022-09-28)