Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty KIERUNKOWE, BIOLOGIA, I stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty KIERUNKOWE, BIOLOGIA, I stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
1400-216BWGR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Specyfika warunków siedliskowych i różnorodność strategii przystosowawczych u roślin występujących w obrębie wybranych formacji roślinności zonalnej (wilgotne lasy równikowe, pustynie, stepy, roślinność twardolistna, lasy strefy umiarkowanej, tajga, tundra). Różnorodność anatomiczno-morfologiczna roślin i ich przystosowania do specyficznych warunków środowiskowych. Różnorodność fizjologiczna i biochemiczna roślin z różnych stref klimatycznych.

Fotosynteza typu C3, C4, CAM. Odpowiedź roślin na stresy środowiskowe. Adaptacje roślin do różnych warunków środowiska.

Strona przedmiotu
1400-216CHROBI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do rytmów biologicznych. Lokalizacja molekularnego zegara biologicznego i mechanizmy jego funkcjonowania u bakterii, grzybów, roślin i zwierząt. Anatomia funkcjonalna systemu zegarowego. Neurohormonalna regulacja procesów rytmicznych kręgowców. Rytmy dobowe w rozwoju i metamorfozie różnych organizmów. Rytmy biologiczne, a działalność człowieka - chronomedycyna, chronofarmakologia, chronoterapia.

Strona przedmiotu
1400-236EPŻ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem ćwiczeń jest przeprowadzenie uczestników kursu przez pełen proces badawczy, od pobrania próbki materiału kopalnego z terenu, aż do jego graficznego i tekstowego opracowania w postaci eseju. Równolegle studenci zapoznają się z różnorodnymi metodami badania kopalnych szczątków, od skamieniałości śladowych do szkieletów. Poszczególne ćwiczenia są poświęcone różnym metodom badań materiału kopalnego i jego interpretacji. Szczególnie w kontekście rekonstrukcji biologii organizmów, ich filogenezy oraz odtwarzania lokalnych i globalnych warunków środowiska w którym żyły.

Wykład poświęcony jest ewolucji biosfery od czasów dzisiejszych po początki życia w kontekście zmian środowiskowych na naszej planecie.

Strona przedmiotu
1400-114EKOT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

2 x 45 h ćw. (2x6 dni) w dowolnie wybranych dwóch z trzech niżej wymienionych Zakładów. Zajęcia w całości prowadzone są w terenie

1. Zakład Ekologii. Zajęcia odbywają się w Urwitałcie (Mazury). Studenci otrzymują do wykonania określone zadania badawcze (tzw. projekty). Projekty dotyczą zagadnień z zakresu ekologii populacji i zgrupowań wielogatunkowych. Obiektem badań są ptaki, ssaki, płazy i wybrane bezkręgowce.

2. Zakład Hydrobiologii. Zajęcia odbywają nad jez. Roś (Mazury). Tematyka zajęć dotyczy sposobu funkcjonowania organizmów (makrofitów, planktonu, bentosu i ryb) w środowiskach słodkowodnych - ich rozmieszczenia oraz relacji z abiotycznymi i biotycznymi elementami ekosystemów.

3. Białowieska Stacja Geobotaniczna. Zajęcia odbywają się na terenie Puszczy Białowieskiej i poświęcone są analizie bogactwa gatunkowego, struktury i dynamiki zbiorowisk leśnych pierwotnego pochodzenia, ich związków z siedliskiem i miejsca w krajobrazie.

Strona przedmiotu
1400-125ENZT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładach zostanie przedstawiona podstawowa wiedza odnośnie różnorodności budowy, specyficzności i działania enzymów. Zostaną omówione, poparte przykładami, teorie dotyczące mechanizmów katalizy i kinetyki enzymów. Zostaną także pokazane zastosowania układów enzymatycznych w procesach biotechnologicznych. Zadania te będą realizowane poprzez szczegółowe omówienie: właściwości katalitycznych i kinetycznych poszczególnych klas enzymów. Przedstawiona zostanie złożoność kompleksów i układów bioenergetycznych.

Strona przedmiotu
1400-225GENC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe prawa dziedziczenia w odniesieniu do genetyki człowieka. Choroby genetyczne - klasyfikacja i przykłady. Molekularne podłoże chorób ludzkich. Choroby mitochondrialne. Choroby neurodegeneracyjne i choroby wieloczynnikowe. Dziedziczenie wielogenowe. Mapowanie genów ludzkich przez analizę sprzężeń i badania asocjacyjne. Piętno genomowe. Organizmy modelowe i ewolucja gatunku ludzkiego.

Nowotwory i starzenie. Diagnostyka. Bioetyka.

Strona przedmiotu
1400-215GEBM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia praktyczne ze wstępem teoretycznym dotyczącym stosowanych metod molekularnych.

I. Zagadnienia z komputerowej analizy kwasów nukleinowych.

II. Technika PCR i analiza wybranych sekwencji DNA.

III. Konstrukcja kasety do ekspresji ludzkiego białka w komórkach E. coli (system pET). Zajęcia obejmują techniki inżynierii genetycznej takie jak: PCR, elektroforeza fragmentów DNA, klonowanie produktu PCR, elektroporacja i transformacja bakterii chemokompetentnych, izolacja plazmidowego DNA, mapy restrykcyjne, sekwencjonowanie DNA, ukierunkowana mutageneza.

IV. Konstrukcja szczepów drożdży zawierających w genomach sekwencje kodujące wybrane białka jako fuzje ze znacznikiem TAP: uzyskanie kasety do rekombinacji in vivo (PCR), transformacja drożdży, analiza transformantów (PCR, analiza western).

V. Analiza RNA z mutantów drożdży związanych z dojrzewaniem RNA: izolacja RNA, rozdział RNA w żelach, znakowanie kwasów nukleinowych, technika northern.

IV. RT-PCR, ilościowy PCR.

Strona przedmiotu
1400-114HYD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres hydrobiologii. Chemiczne i fizyczne właściwości środowiska wodnego, dynamika mas wodnych, stratyfikacja. Organizmy żyjące w wodach i ich ekologiczna charakterystyka. Zespoły organizmów wodnych: bentos, plankton i nekton (status troficzny, rozmieszczenie przestrzenne, sezonowość występowania, migracje). Produkcja i destrukcja, czynniki limitujące, krążenie pierwiastków. Przegląd różnych typów wód (oceany, jeziora, stawy, rzeki itd.). Eutrofizacja i zanieczyszczenie wód - przyczyny, skutki, symptomy. Ekologiczne podstawy rekultywacji zbiorników wodnych, biomanipulacja.

Strona przedmiotu
1400-216IMM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w ramach fakultetu Immunologia składają się z dwóch części: wykładu (30 godzin) i ćwiczeń laboratoryjnych (60 godzin). Wykład dotyczy mechanizmów regulacji układu odpornościowego ssaków związanych z jego rozwojem i podstawowymi funkcjami biologicznymi - obroną, nadzorem i utrzymywaniem homeostazy. Omawiane są mechanizmy regulacji odpowiedzi komórek obronnych na antygeny obce i własne. Wyjaśniane są mechanizmy odpowiedzialne za nadmierną lub nieprawidłową aktywność układu odpornościowego.

Ćwiczenia stanowią praktyczne uzupełnienie wykładów o charakterze podstawowym. Studenci zapoznają się szczegółowo z budową układu limfatycznego i morfologią leukocytów. Uczą się izolowania różnych form leukocytów z krwi obwodowej, narządów i tkanek limfoidalnych. Wykonują wybrane testy stosowane do określania aktywności biologicznej komórek odporności wrodzonej i nabytej. Zapoznają się w zakresie podstawowym z zasadami obsługi i wykorzystania techniki cytometrii przepływowej.

Strona przedmiotu
1400-125KiD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konkurencja i drapieżnictwo to dwie z antagonistycznych zależności międzygatunkowych. Obydwie dotyczą organizmów ze wszystkich głównych gałęzi drzewa życia. Przyjrzymy się, w jaki sposób kształtują rzeczywistość biologiczną, od poziomu osobników biorących udział w tych interakcjach po funkcjonowanie ekosystemów, których są częścią. Zaczynamy od drapieżnictwa starając się odpowiedzieć na parę pytań. Jak drapieżcy zwiększają swoje szanse spotkania ofiary i zakończonego sukcesem ataku? Jak wybierają swoje ofiary? Jak ofiary unikają spotkania z drapieżcą i jak bronią się, gdy do niego dojdzie? Czy drapieżcy wywierają większy wpływ na populacje swoich ofiar przez ich konsumpcję czy przez efekty strachu? Kiedy dochodzi do wyścigu zbrojeń? Czy człowiek jest superdrapieżcą? Przyjrzymy się też drapieżnictwu wewnątrzgatunkowemu, kanibalizmowi, którym czasem przejawia się konkurencja wewnątrzgatunkowa.

Strona przedmiotu
1400-125MiP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ewolucja i filogenetyka pasożytniczych Eukaryota w świecie zwierząt. Różnorodność pasożytniczych jednokomórkowych Protista i wielokomórkowych Metazoa . Ekologia pasożytów: od osobników do zgrupowania pasożytów. Pasożytnictwo w różnych ekosystemach.

Mutualizm jako zjawisko rozpowszechnione na każdym poziomie organizacji życia

Endosymbioza jako proces warunkujący powstanie Eukariontów oraz zachodzący obecnie

Ewolucja interakcji międzygatunkowych w kierunku mutualizmu

Mutualizm wewnątrzkomórkowy układy bakterie-owady oraz grzyby-bakterie

Mutualizm pokarmowy (w tym mykoryzy, wspólnoty porostowe, układy pierwotniaków ze zwierzętami)

Mutualizm rozrodczy

Wpływ czynników środowiskowych na związek

Model mutualizmu

Kooperacja w świecie ludzi - tłumaczenie w kategoriach darwinowskich i matematycznej teorii gier

Strona przedmiotu
1400-215OCHRP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest pomyślany jako wprowadzenie do problematyki ochrony przyrody i przygotowanie do realizacji późniejszych przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych. Studenci zapoznają się z naukowymi podstawami ochrony przyrody, jej relacjami z innymi dziedzinami wiedzy i gospodarki, różnymi koncepcjami działań ochronnych i podstawowymi metodami stosowanymi w ochronie gatunków i ekosystemów. W zarysie przedstawiane są najbardziej aktualne problemy ochrony przyrody, jak np. ochrona zasobów genetycznych, zmiany klimatu, restytucja zdegradowanych ekosystemów, zapobieganie wymieraniu gatunków, a także organizacyjne i prawne aspekty ochrony przyrody w skali krajowej, europejskiej i międzynarodowej.

Strona przedmiotu
1400-215PARAZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Biologia pasożytniczych Eukaryota. Różnorodność biologiczna pasożytów uwarunkowana filogenetyczne i przez czynniki środowiskowe na poziomie molekularnym, osobniczym i populacyjnym. Systematyka, morfologia, cykl życiowy i fizjologia. Patogeniczność pasożytniczych inwazji i epidemiologia chorób wywołanych przez pasożyty. Zróżnicowanie i ewolucja i oddziaływania w układzie pasożyt-żywiciel.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)