Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badania ultrastruktury komórek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-225USTR
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badania ultrastruktury komórek
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, BIOLOGIA KOMÓRKI i ORGANIZMU, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład: Ultrastruktura komórek eukariotycznych i prokariotycznych oraz wirusów. Rodzaje mikroskopów elektronowych. Metody i techniki stosowane w analizie ultrastruktury.

Ćwiczenia: Procedura przygotowania preparatu do analizy w skaningowym i transmisyjnym mikroskopie elektronowym, analiza preparatów oraz opracowanie wyników.

Pełny opis:

Rys historyczny powstawania i rozwoju mikroskopii elektronowej w badaniach biologicznych. Ultrastruktura komórki zwierzęcej, roślinnej, grzybowej, bakteryjnej oraz wybranych przedstawicieli Protista. Ultrastruktura wirusów i bakteriofagów. Organella komórkowe. Ultrastruktura komórek z wybranych tkanej zwierzęcych (tkanka mięśniowa, nabłonkowa, nerwowa, łączna i elementy morfotyczne krwi); ultrastruktura komórek z wybranych tkanek roślinnych (m.in. tkanki merystematyczne, epiderma, miękisz, zwarcica, twardzica, łyko, drewno). Rodzaje mikroskopów elektronowych, zasady ich działania oraz możliwości wykorzystania do badań biologicznych. Metody i techniki przygotowania preparatów biologicznych do analizy w mikroskopie elektronowym: rodzaje utrwalaczy i metody utrwalania materiału, substancje odwadniające, żywice zatapiające i sposoby zatapiania materiału biologicznego. Wybrane techniki przygotowywania materiału do transmisyjnego mikroskopu elektronowego (barwienie negatywowe, cieniowanie i napylanie metalami, techniki replik, techniki mrożenia i łamania) oraz skaningowego mikroskopu elektronowego (m.in. suszenie w punkcie krytycznym). Przygotowanie preparatu do analizy w skaningowym i transmisyjnym mikroskopie elektronowym.Technika utrwalania imersyjnego, odwadnianie i zatopienie wybranej tkanki zwierzęcej w żywicy syntetycznej, przygotowanie bloczków, wykonanie noży szklanych, krojenie na ultramikrotomie skrawków ultracienkich i przygotowanie preparatu do analizy w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Procedura kontrastowania preparatów i ich analiza w transmisyjnym mikroskopie elektronowym oraz wykonanie elektronogramów. Przygotowanie preparatu do skaningowego mikroskopu elektronowego i ich analiza oraz wykonanie elektronogramów. Zestawienie wyników analiz ultrastrukturalnych.

Literatura:

1.Barbacki A., Czajka R., Jóźwiak K., Kachlicki T., Mikroskopia elektronowa, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Poznań, 2005;*

2.Bielańska - Osuchowska Z., Kawiak J. (red), Struktura funkcjonalna komórek i tkanek, PWN, 1991 (także wydania późniejsze);

3.Bloom W., Fawcet D.W., Histologia, PZWL, 1967 (lepsza wersja angielska: Textbook of histology, Sauders W.B. (ed.) 2006;

4.Cieciura J. (red) Techniki stosowane w mikroskopii elektronowej, PWN, 1989;

5.Czubaj A., Sobolewska M., Ultrastruktura komórki - metody i techniki mikroskoppii elektronowej, skrypt Prac. Mikr. Elektronowej, 2005;

6.Czub P., Bończa - Tomaszewski Z., Penczek P., Pielichowski J., Chemia i technologia żywic epoksydowych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1960, 2002;

7.Jasiński A., Kilarski W., Atlas ultrastruktury komórek kręgowców, PWN, 1981;

8.Jasiński A., Kilarski W., Ultrastruktura komórki, WSiP, 1984;

9.Krzywy T., Ślopek S., Morfologia i ultrastruktura bakteriofagów Shigella i Klebsiella, PZWL:, 1974;

10.Ostrowski K., (red.). Histologia, PZWL, 1988;

11.Pawlikowski M., Kryształy w organizmie człowieka, Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Kraków, 1993;

12.Sawicki W., Histologia, PZWL, 1993,1997;

13.Sobotta., Histologia. Kolorowy atlas cytologii i histologii człowieka. Urban i Partner., 1998;

14.Sobotta, Atlas histologii, (Welsch U. ed.)Urban & Partner., 2002;

15.Stevens A., Lowe J. Histologia, WDSV (ed), 1994;

16.Stevens A., Lowe J. Histologia człowieka, PZWL, SV (ed), 2002;

17.Wróbel B., Zienkiewicz K., Smoliński J. D., Niedojadło J., Świdziński M., Podstawy Mikroskopii Elektronowej; Wyd. UMK, Toruń, 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna w stopniu pogłębionym zróżnicowanie ultrastrukturalne, strukturalne i funkcjonalne organizmów żywych (S3_W01); Zana zasady właściwego planowania badań ultrastruktury i wykorzystania poszczególnych technik do rozwiązywania postawionych zadań (S3_W03); Zana różnorodne techniki i zaawansowane narzędzia badawcze stosowane w badaniach ultrastruktury organizmów pro- i eukariotycznych (S3_W04)

Umiejętności:

Potrafi właściwie dobrać i zastosować techniki i metody badawcze zależnie od potrzeb eksperymentu (S3_U01); Potrafi dokonać krytycznej oceny otrzymanych wyników na podstawie posiadanej i zdobywanej na bieżąco wiedzy (S3_U01); Tworzy pod kierunkiem opiekuna i samodzielnie właściwe udokumentowane opracowania (S3_U02)

Kompetencje:

Wykazuje odpowiedzialność za zagrożenia wynikające ze stosowanych technik badawczych (S3_K01); Potrafi pracować w zespole, realizując własne badania, współorganizując pracę całego zespołu (S3_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny, pytania otwarte

Ćwiczenia - zaliczenie pisemne (praca zaliczeniowa).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Nowakowska
Prowadzący grup: Julita Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Nowakowska
Prowadzący grup: Julita Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)