Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rodzinne i opiekuńcze - warsztaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W117N
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo rodzinne i opiekuńcze - warsztaty
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo cywilne I 2200-1A063
Prawo cywilne II cz. a 2200-1A156
Prawo cywilne II cz. b 2200-1A155

Założenia (lista przedmiotów):

Postępowanie cywilne 2200-1P014
Prawo cywilne I 2200-1A063
Prawo cywilne II cz. a 2200-1A156
Prawo cywilne II cz. b 2200-1A155

Założenia (opisowo):

Założeniem warsztatów w bloku jest przygotowanie studentów do samodzielnego, praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie zajęć o charakterze wykładowym.

Zajęcia łączą w sobie elementy wiedzy o prawie materialnym oraz procedury cywilnej w zakresie niezbędnym do ukazania praktycznego zastosowania tego pierwszego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie warsztatów studenci wykonują podstawowe zadania związane z praktycznym stosowaniem prawa, takie jak np. rozwiązywanie kazusów (w formule maksymalnie zbliżonej do prawdziwych spraw z zakresu prawa rodzinnego), analiza preparowanych akt spraw rodzinnych, przygotowanie projektów pism procesowych, uzasadnianie orzeczeń itp.

Elementem zajęć warsztatowych mogą być np. symulacje posiedzeń sądowych w sprawach rodzinnych lub spotkania z praktykami (sędziami wydziałów rodzinnych sądów powszechnych) itp.

Pełny opis:

W trakcie warsztatów studenci wykonują podstawowe zadania związane z praktycznym stosowaniem prawa, takie jak np. rozwiązywanie kazusów (w formule maksymalnie zbliżonej do prawdziwych spraw z zakresu prawa rodzinnego), analiza preparowanych akt spraw rodzinnych, przygotowanie projektów pism procesowych, uzasadnianie orzeczeń itp.

Podstawowymi elementami ćwiczonymi w trakcie zajęć będą:

1) sprawy małżeńskie (rozwiązywanie kazusów dotyczących ustrojów majątkowych, rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństwa)

2) sprawy ustalenia pochodzenia dziecka (ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa);

3) sprawy alimentacyjne;

4) sprawy o ukształtowanie władzy rodzicielskiej,

5) sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,

6) sprawy o wydanie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej,

7) sprawy o przysposobienie,

8) sprawy o ustanowienie opiekuna lub kuratora.

Elementem zajęć warsztatowych mogą być np. symulacje posiedzeń sądowych w sprawach rodzinnych lub spotkania z praktykami (sędziami wydziałów rodzinnych sądów powszechnych) itp.

Ewentualne symulacje sprawy sądowej będą przygotowywane przez prowadzącego ze studentami w czasie zajęć; mogą one wymagać przygotowania pism, rozpisania i nauki scenariusza itp.

Literatura:

- H. Pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Wolters Kluwer: Warszawa 2021

- D. Jakimiec, Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Zarys metodyki pracy sędziego w postępowaniu wykonawczym w srawach rodzinnych i opiekuńczych, PWN: Warszawa 2016

- H. Haak, A. Haak-Trzuskawska, Pisma procesowe w sprawach rodzinnych, C.H. Beck: Warszawa 2021

- N. Szok, R. Terlecki, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Praktyka, orzecznictwo, kazusy, C.H. Beck: Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

Student w wyniku zajęć będzie lepiej rozumiał przepisy i instytucje polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego. Będzie dobrze przygotowany do rozwijania umiejętności praktycznego stosowania prawa (zwłaszcza w formule aplikacji prawniczych po ukończeniu studiów prawniczych).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie można uzyskać w wyniku pozytywnie ocenionej aktywności studenta na zajęciach, np. w formie udziału w symulacji sprawy, samodzielnego lub zespołowego przygotowania rozwiązania kazusu, przygotowania projektu pisma procesowego lub projektu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Janiszewska, Mateusz Pilich
Prowadzący grup: Mateusz Pilich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)