Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z grupą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP3/9-O3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z grupą
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia organizacji i pracy
Wspieranie rozwoju osobowości
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Zajęcia obowiązkowe dla 4 roku specjalizacji Wspieranie rozwoju osobowości oraz Psychologia organizacji i pracy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą podstaw nieterapeutycznej pracy psychologicznej z grupami. Omawiane będą formy nieterapeutycznej pracy z grupami, proces grupowy, formułowanie celów pracy grupy (w tym szkoleniowych) oraz ewaluacja, rola trenera oraz etyka pracy trenera.

Efekty uczenia się:

Student:

- potrafi wymienić i scharakteryzować wybrane metody pracy z grupy

- potrafi wymienić i scharakteryzować główne etapy procesu grupowego, ważne w pracy z grupami

- potrafi wymienić i zdefiniować główne mechanizmy pracy grupowej i rozumie ich implikacje dla prowadzenia grupy

- rozumie rolę i zna wybrane metody rozpoznania i analizy potrzeb poprzedzającej pracę z grupą

- rozumie podstawowe klasyfikacje formułowania celów

- rozumie rolę ewaluacji pracy z grupą i zna wybrane sposoby jej przeprowadzenia

- rozumie podstawowe mechanizmy decydujące o skuteczności uczenia: rolę dotychczasowej wiedzy i doświadczeń oraz doświadczeń tu i teraz, zna cztery etapy cyklu Kolba, wie czym jest uczenie biograficzne; potrafili wymienić czynniki sprzyjające transferowi uczenia się

- potrafi wymienić i scharakteryzować główne etapy procesu edukacyjnego w warsztacie umiejętności psychospołecznych, rozumie ich związek z etapami rozwoju procesu grupowego

- rozumie zasady doboru ćwiczeń / technik do poszczególnych etapów procesu grupowego i edukacyjnego

- potrafi wymienić klasyfikacje technik pracy z grupą

- potrafi zidentyfikować 4 elementy poprawnie skonstruowanego ćwiczenia

- potrafi wymienić kompetencje i umiejętności potrzebne trenerowi,

- rozumie rolę trenera w różnych „szkołach” i na różnych etapach procesu grupowego

- potrafi wymienić i scharakteryzować wybrane typy trenerów i strategie prowadzenia

- Zna zalety i ograniczenia oraz zasady współpracy trenerów

- potrafi wskazać źródła wytycznych dotyczących etyki trenerskiej i podstawowe zasady etyczne obowiązujące psychologa-trenera

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Czarnota-Bojarska
Prowadzący grup: Małgorzata Styśko-Kunkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

"Cel zajęć:

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z planowaniem, prowadzeniem i ewaluacją różnych form nieterapeutycznej psychologicznej pracy z grupami, w tym szkoleń, warsztatów, treningów, grup wsparcia, warsztatów wymagań."

Literatura:

"Laguna, M. (2004). Szkolenia. Gdansk: GWP.

Proces grupowy

Kozak., A. (2014). Proces grupowy. One Press.

Torój M. (2016). Praca z grupą szkoleniową. Rozdz. 1 i rozdz. 2.3. Gdańsk: GWP.

Treningi I warsztaty umiejętności psychospołecznych

Król-Fijewska, M. (1993). Trening asertywności. Rozdz. 1-3. Warszawa: PTP

Styśko-Kunkowska M., Grzesiak-Feldman M. (w druku). Warsztaty umiejętności psychospołecznych. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red), Psychoterapia. Pogranicza. Warszawa: Eneteia.

Trening interpersonalny

Jedliński, K, Golińska, L., Karczewska-Kott, M., Łabędź, D., Ossowska, T. i Szczepańska, H (2008). Trening interpersonalny (wyd. 2). Warszawa: WAB. rozdziały 2, 4, 6,7

Zaborowski, Z. (1997). Trening interpersonalny. Część III i IV. Warszawa: Scholar.

Grupa wsparcia

Rylke, H. (1993). W zgodzie z soba i z uczniem. Rozdz. IV. 5 Wsparcie psychologiczne. Warszawa: WSIP.

Wywiady grupowe

Chirkowska-Smolak, T. (2017). Wykorzystanie zogniskowanych wywiadów grupowych (badań fokusowych) do pomiaru postaw pracowników. In A. Chirkowska-Smolak, Teresa, Hauziński (Ed.), w Zarządzanie oparte na dowodach. Teoria i praktyka (pp. 411–54). Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner.

Warsztaty wymagań

Gottesdiener, E. (2008). Warsztaty wymagań, czyli narzędzie zespołowego precyzowania wymagań. Rozdział 1 i rozdział 9. Warszawa: MT&DC.

Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych, cele, mechanizmy

Rae, L. (2004). Planowanie i projektowanie szkoleń. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. rozdz. 1 Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych (RAPS). s. 13-68.

Brown, N. W. (2004). Psychoeducationalgroups. Process and practice(wyd. 2). Nowy York: Bruner-Routledge Taylor & Francis Group. S. 56-65

Ocen efektywności pracy grupowej

Kirkpatrick, J.D., D., Kirkpatrick, W. K. (2016). Fourlevels of trainingevaluation. ATD Press.

Grzesiak-Feldman M. i Stysko M. (2006). Warsztat umiejetnościpsychospolecznych jako metoda prowadzaca do zmiany w jednostce: analiza empiryczna. Psychologia. Edukacja i spoleczenstwo, 3, s. 231-244.

Rola trenera, współpraca między trenerami

Brown, N. W. (2004). Psychoeducationalgroups. Process and practice(wyd. 2). Nowy York: Bruner-Routledge Taylor & Francis Group. S. 47-56

Szymczak W. F. i Wański, T. (2011). Duet trenerski – nowe możliwości. W W. F. Szymczak i T. Wański (red.), Profesjonalni trenerzy: czyli jak planować i osiągać długofalowe rezultaty (s. 142–163). Sopot: GWP.

Etyka

Polskie Towarzystwo Psychologiczne (2005). Deklaracja Profesjonalnej Odpowiedzialnosci Trenera, uzyskany 5 maja 2006 z: http://www.ptp.org.pl/teksty/odp_trenera.doc

Kossowska, M., Jarmuż, S., & Witkowski, T. (2008). Psychologia dla trenerów. Kraków: ABC a Wolters Kluwer business. Rozdz. 9 Etyka w pracy trenera i Dodatek:Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Karbownik, I. (2011). Etyka trenera. W W. F. Szymczak i T. Wański (red.), Profesjonalni trenerzy: czyli jak planować i osiągać długofalowe rezultaty (s. 142–163). Sopot: GWP."

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)