Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wspieranie rozwoju osobowości (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Psychologii)

Jednostka: Wydział Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wspieranie rozwoju osobowości
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
2500-PL-PS-SP309-23 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z coachingiem jako metodą wspierania jednostek i zespołów, w tym przede wszystkim w organizacjach. A zatem pokazanie, jakim celom może służyć coaching w organizacji, jakie są jego uwarunkowania i wyznaczniki jego skuteczności. Wykład dostarcza wiedzę o coachingu, definicjach, podejściach, a także planowaniu i realizowaniu coachingu w organizacji. Wskazuje na kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia coachingu, ale też zwraca uwagę na wyzwania i ograniczenia towarzyszące wykorzystaniu coachingu w rozwoju zasobów ludzkich w organizacjach.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3/9-O6 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są składanką autorskich wykładów prowadzonych przez pracowników Katedry Psychologii Osobowości, Katedry Psychologii Społecznej oraz zapraszanych gości. Celem jest prezentacja współczesnych badań na temat szeroko rozumianych mechanizmów związanych z rozwojem osobwości (np. mechanizmów samoregulacji, samokontroli, procesów związanych z Ja) oraz metod rozwoju osobowości (np. treningów twórczości lub warsztatów kompetencji społecznych).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3/9-O4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówione zostaną różne metody diagnozy (standardowe, swobodne, symulacyjne) i ich zastosowanie do problemów organizacyjnych (rekrutacja, ocena, zapotrzebowanie na wiedzę itp.).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-20 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przedstawienie uczestnikom klasycznych i współczesnych podejść do ludzkiej motywacji ze szczególnym naciskiem na kontekst realizowania celów. Omówione oraz przećwiczone zostaną metody, które wspomagają skuteczne osiąganie celów osobistych i zawodowych. Zaprezentowane zostaną także ich podstawy teoretyczne. Zajęcia będą miały formę zarówno wykładu, jak i dyskusji, pracy w grupach oraz ćwiczeń. Podczas seminarium zostanie przeprowadzony jeden krótki sprawdzian pisemny i jeden dłuższy, podsumowujący zajęcia. Oprócz tego wymagana będzie krótka praca pisemna.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat będzie prowadzony w oparciu o teorię Friedemanna Schulza von Thuna. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami komunikacyjnymi proponowanymi przez F.S. von Thuna tj. kwadrat komunikacyjny, diabelskie koła, model sytuacyjny i wewnętrzna rodzina.

Akcent położony jest na praktyczne zastosowanie w/w narzędzi w rozwiązywaniu nieporozumień i trudności komunikacyjnych między ludźmi oraz na poszerzenie świadomości w obszarze własnych trudności komunikacyjnych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3/9-O2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład omawiający problemy i zjawiska odnoszące się do członków organizacji: kultury organizacyjnej, postawom wobec pracy, motywacji, kierowania i kariery oraz warunkom pracy

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP9-25 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-14 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kiedy możliwa jest kontrola emocji? Co ją utrudnia? Czy można ćwiczyć w sobie umiejętność kontrolowania własnych emocji? Na przykładach fragmentów filmów będziemy wspólnie zastanawiać się nad metodami i możliwościami radzenia sobie z emocjami. Praktyczne ćwiczenia i dyskusje będą oparte także o literaturę z zakresu samokontroli emocjonalnej.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3/9-O1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3/9-O3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą podstaw nieterapeutycznej pracy psychologicznej z grupami. Omawiane będą formy nieterapeutycznej pracy z grupami, proces grupowy, formułowanie celów pracy grupy (w tym szkoleniowych) oraz ewaluacja, rola trenera oraz etyka pracy trenera.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- Zapoznanie się z problemami dzieciństwa i dorastania, ich rozpoznawanie i analiza psychologiczna na tle rozwoju.

- Ugruntowanie wiedzy z psychologii rozwojowej oraz przedstawienie wyzwań i problemów wychowawczych wynikających bezpośrednio ze zmian rozwojowych i realizowania zadań rozwojowych przez dziecko.

- Omówienie specyficznych zaburzeń rozwoju (np. ADHD, problemy w nauce szkolnej, zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania itd.).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP9-27 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiedzy z zakresu planowania warsztatów, treningów i szkoleń: rozpoznawania potrzeb szkoleniowych klienta, określenie celów projektu, przełożenie celów na scenariusz warsztatu, wybór technik i metod oceny rezultatów. Dzięki projektowaniu projektów w małych zespołach oraz pozyskiwaniu informacji zwrotnych na temat wybranych ćwiczeń uczestnicy będą także mieli okazję rozwijać elastyczność w kształtowaniu planu szkolenia we współpracy z innymi osobami oraz wykształcić pozytywną postawę wobec formułowania celów szkolenia i dopasowywania do nich przebiegu szkolenia.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP9-28 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Część praktyczna zajęć wprowadza w wybrane podstawowe rodzaje pracy z grupą. (kolejno: zajęcia integracyjne; trening interpersonalny, warsztaty specyficznych umiejętności, grupy wsparcia i grupy rozwoju osobistego). Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z ogólnymi zasadami i metodami psychologicznej pracy z grupą oraz ze specyfiką prowadzenia wybranych rodzajów grup treningowych. Akcent jest położony na warsztat pracy psychologa (m.in. bardziej lub mniej dyrektywna rola prowadzącego, cel i sposób organizacji zajęć, dobór ćwiczeń, wprowadzanie instrukcji, podsumowania), a nie na specyficzne treści czy scenariusze zajęć każdego rodzaju (których jest ogromna różnorodność i które na tych zajęciach będą przywoływane jedynie tytułem przykładu). Podczas zajęć każdy student musi przygotować w parze z inną osobą i poprowadzić 3-godzinne wybrane zajęcia. Następnie pozostali uczestnicy i trener udzielają informacji zwrotnych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-18 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wskazanie na znaczenie wiedzy o grupie i procesach grupowych dla optymalizacji różnych form pracy z grupą. W trakcie zajęć pogłębiana będzie wiedza na temat specyfiki fenomenu grupy ( w tym efektywnością jej funkcjonowania, spójności, komunikacji wewnątrzgrupowej), zjawisk grupowych (facylitacji społecznej, rozłożenia odpowiedzialności, próżniactwa społecznego, efektów kompensacji, i polaryzacji oraz mechanizmów leżących u ich podstaw) a także międzygrupowych (uprzedzeń stereotypizacji, infrahumanizacji, etnocentryzmu). Celem syntezy jest wskazanie na aktywna i pasywa grupowe w procesie pracy z grupa niezależnie od specyfiki realizowanych zadań.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP9-31 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia polegają na superwizji prezentowanych przypadków pracy z klientem w ramach coachingu; dostarczają możliwości rozumienia procesu coachingu oraz zasad etycznych w coachingu.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP9-32 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest integracja zdobytej wiedzy i praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności. Ćwiczenia nie mają formy regularnego kursu. Na zajęcia składają się:

- spotkanie organizacyjne (początek semestru) i spotkanie superwizyjne (koniec semestru)

- indywidualne konsultacje z prowadzącym (superwizja opracowanych scenariuszy)

- poprowadzenie warsztatów poza Wydziałem Psychologii (3 dni szkoleniowe, gdzie 1 dzień szkoleniowy obejmuje min. 6 godz. dydaktycznych).

Terminy i miejsca stażowe ustalane są na spotkaniu organizacyjnym.

UWAGA! Kurs odbywa się w semestrze letnim, ale osoby zainteresowane realizacją zajęć w semestrze zimowym proszone są o zgłaszanie się e-mailowo do prowadzącego (najpóźniej do połowy września).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-04
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach w pracy z grupą. Główną część kursu stanowią symulacje wybranych sytuacji (każdy uczestnik ma za zadanie poprowadzenie zajęć w danej "trudnej" grupie) oraz informacje zwrotne dotyczące skuteczności zastosowanych strategii.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-09 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter praktyczny. W ich trakcie określimy, jakie zachowania uznawane są za asertywne oraz postaramy się nauczyć różnego rodzaju takich zachowań (od asertywnego przyjmowania ocen innych, poprzez odmawianie, proszenie o przysługę, aż po reagowanie na krytykę i atak). Umiejętności praktyczne będą poprzedzane niezbędną teorią.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-17
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Autorefleksja jest ważnym, a w dodatku najbardziej dostępnym, narzędziem rozwoju, zarówno osobistego, jak i zawodowego. Uważny wgląd w siebie wydaje się niezbędną podstawą świadomych wyborów i każdego rodzaju kontaktu z drugim człowiekiem. Jest ważnym elementem rozwijania wielu kompetencji niezbędnych w zawodzie psychologa. Dlatego trening adresowany jest do studentów specjalizacji Wspieranie Rozwoju Osobowości, jako ważne uzupełnienie kompetencji związanych z prowadzeniem treningów, szkoleń i sesji coachingowych.

Dzięki różnorodnym technikom stosowanym w czasie treningu studenci będą mogli rozwijać umiejętność świadomego wglądu w siebie. Celem treningu jest budowanie i wzmacnianie samoświadomości w różnych obszarach życia, wzmacnianie nawyku uważnej i świadomej obserwacji siebie, oraz rozwijanie empatii, życzliwości i autentycznego zrozumienia dla siebie i innych ludzi.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-03 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Trening interpersonalny służy pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie. W trakcie warsztatu studenci będą mieli szansę przećwiczyć nowe, bardziej konstruktywne zachowania, które sprzyjają budowaniu relacji interpersonalnych. . Przez osobiste uczestnictwo w procesie grupowym studenci będą nie tylko poznawać, ale doświadczać procesu grupowego.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP9-23 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z podejściem psychologii pozytywnej w ujęciu Seligmana i Petersona, świadome korzystanie z mocnych stron charakteru przynosi szereg korzyści w życiu zawodowym, osobistym i emocjonalnym, a także zdrowotnym. Podstawą do tych korzyści jest uświadomienie sobie własnych zalet osobistych oraz rozwinięcie umiejętności ich świadomego stosowania w różnych sytuacjach.

W trakcie zajęć studenci będą mieli okazję zidentyfikować własne mocne strony charakteru, w tym zalety sygnaturowe, rozwinąć umiejętność świadomego stosowania swoich zalet i wspierania zalet u innych osób, w oparciu o koncepcję Seligmana i Petersona i o zweryfikowane empirycznie metody interwencji.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-24 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą rozwijania zdolności rozumienia własnych stanów wewnętrznych. Wgląd we własne procesy psychiczne i umiejętność ich modelowania mogą być pomocne nie tylko we własnym rozwoju osobistym ale także w relacjach z innymi osobami, podczas pomocy czy wspomagania ich rozwoju.

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy.

Pierwsza część dotyczyć będzie problemu samowiedzy i samoświadomości, druga poznawania własnych subosobowości czyli względnie niezależnych częściami naszej psychiki.

Zajęcia są zblokowane, obejmują trzy całodniowe spotkania w piątek, sobotę i niedzielę.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3-O5 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3/9-O5 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)