Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza porównawcza tekstów literackich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-P1A2AP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza porównawcza tekstów literackich
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
Przedmioty obowiązkowe dla II roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

1) podstawowa znajomość pojęć z zakresu poetyki opisowej,

2) podstawowa wiedza z historii literatury polskiej i obcej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone są analizie dwudziestowiecznych i współczesnych tekstów literackich oraz tekstów kultury w ujęciu porównawczym. Przybliżają przydatne w takiej analizie pojęcia, kategorie i narzędzia metodologiczne. Proponują spojrzenie na interesujące i ważne fragmenty historii (głównie) polskiej literatury XX i XXI wieku z perspektywy komparatystycznej.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są analizie i interpretacji porównawczej dwudziestowiecznych i współczesnych tekstów literackich oraz tekstów kultury, które reprezentują różne rodzaje oraz gatunki, obejmując poezję i prozę, zarówno fikcjonalną, jak i niefikcjonalną. Przybliżają podstawowe pojęcia, kategorie i narzędzia metodologiczne komparatystyki.

Analizy tekstów klasyków (głównie) literatury polskiej traktowane są szeroko, nie tylko jako próby ukazania ich twórczości w różnorodnych kontekstach, w relacjach z innymi tekstami literackimi i tekstami kultury, lecz także jako kolejne próby zrozumienia wybranych aspektów ich pisarstwa. Ćwiczenia proponują spojrzenie na interesujące i ważne fragmenty historii literatury XX i XXI wieku z perspektywy komparatystycznej.

Literatura:

Literatura przedmiotowa (wybór):

1. Kłosiński K., Poezja żalu, Katowice 2001 (fragmenty).

2. Konończuk E., Mapa w interdyscyplinarnym dialogu geografii, historii i literatury, „Teksty Drugie” 2011, nr 5.

3. Legeżyńska A., Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 1999 (fragmenty).

4. Lutto-Kamińska A., Kolęda dawniej i dziś. Z zagadnień semantyki terminów gatunkowych, „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 3.

5. Markiewicz H., Interpretacja semantyczna dzieł literackich, [w:] tenże, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1996.

6. Nawarecki A., Mikrologia, genologia, miniatura, [w:] Miniatura i mikrologia literacka, red. A. Nawarecki, Katowice 2000.

7. Skórczewski D., Dlaczego Paweł Huelle napisał „Castorpa”?, „Teksty Drugie” 2006, nr 3.

8. Witosz B., Ekfraza w tekście użytkowym – w perspektywie genologicznej i dyskursywnej, „Teksty Drugie” 2009, nr 1-2.

UWAGA: tytuły i adresy bibliograficzne proponowanych tekstów literackich zostaną podane na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Student uzyskuje i rozwija umiejętność analizy tekstów literackich oraz tekstów kultury w ujęciu porównawczym. Zna podstawowe pojęcia, kategorie i narzędzia metodologiczne z zakresu komparatystyki i poetyki porównawczej. Uczy się nimi posługiwać w analizie tekstów literackich oraz tekstów kultury. Pogłębia umiejętność samodzielnego kształtowania metadyskursu naukowego. Uczy się rozróżniać metodologię komparatystyczną od metodologii właściwych innym dziedzinom humanistyki naukowej. Nabywa umiejętności myślenia w kategoriach komparatystycznych: postrzegania, rozumienia i objaśniania zjawisk literatury oraz kultury w kategoriach ich wzajemnych relacji i oddziaływań.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest systematyczna obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności) i pozytywna ocena z pracy semestralnej. Najważniejsze kryterium oceny to stopień przygotowania do zajęć potwierdzony aktywnością.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leszczyński, Anna Tenczyńska
Prowadzący grup: Anna Tenczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leszczyński, Anna Tenczyńska
Prowadzący grup: Anna Tenczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)