Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej. Prawo oświatowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-N1A2PR
Kod Erasmus / ISCED: 05.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej. Prawo oświatowe
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji "nauczycielskiej" (II rok studiów) - filologia polska, stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podręczniki i programy. Zagadnienia:


Szkoła podstawowa (klasy 4-8) po najnowszej reformie jako II etap edukacji:

 Sylwetka ucznia szkoły podstawowej

 Podstawa programowa: zadania, cele, treści nauczania dla II etapu edukacji

 Prezentacja wybranych programów i podręczników dla II etapu edukacji

 Porównanie treści programowych z języka polskiego dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej


Elementy prawa oświatowego. Zagadnienia:


1. Główne zasady prawa oświatowego:

- obowiązek szkolny;

- prawo do nauki;

- etyka nauczyciela.

2. Karta Nauczyciela jako podstawowy dokument prawa oświatowego:

- organa szkoły i ich kompetencje;

- kwalifikacje nauczycieli;

- nawiązanie stosunku pracy;

- obowiązki nauczycieli;

- awans zawodowy;

- warunki pracy i wynagrodzenie;

- odpowiedzialność dyscyplinarna.

3. Dokumenty określające funkcjonowanie szkoły lub innej placówki wychowawczo-edukacyjnej:

- statut szkoły;

- regulamin szkoły;

- wewnątrzszkolny system oceniania.

4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych:

- programy nauczania a poszczególne typy szkół;

- egzaminy kończące poszczególne etapy edukacyjne.

5. Prawa i obowiązki ucznia.

6. Organizacja procesu dydaktycznego i pedagogicznego w warunkach reformy; nowości – zmiany – kontrowersje.

7. Test zaliczeniowy.Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Kurs składa się z dwóch części: pierwsze cztery spotkania dotyczą programów nauczania oraz podręczników polonistycznych przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej po ostatniej reformie, kolejne trzy zajęcia poświęcone są podstawom prawa oświatowego, które powinien znać nauczyciel zatrudniony we współczesnej szkole.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i studentek z zatwierdzonymi przez MEN programami i podręcznikami polonistycznymi dla nowej szkoły podstawowej, a także najważniejszymi elementami aktualnego prawa oświatowego. Istotną część zajęć stanowi przegląd wybranych programów i podręczników dla II etapu edukacji uzupełniony praktycznymi ćwiczeniami dotyczącymi realizacji programu nauczania oraz pracy z podręcznikiem w sytuacji lekcyjnej.

Pełny opis:

1. Analiza i ocena programów nauczania języka polskiego dla szkoły podstawowej

 Ewaluacja programu - istota i zadania ewaluacji;

 Realizacja treści z podstawy programowej w wybranych programach (porównanie);

 Analiza treści programowych w wybranych programach a realizacja nowych wymogów: kształcenie zintegrowane, wykorzystanie nowych mediów, potrzeby uczniów z dysfunkcjami, potrzeby uczniów szczególnie uzdolnionych

 Układanie fragmentu programu do wybranej treści programowej (np. oficjalne i nieoficjalne sytuacje mówienia)

2. Analiza i ocena podręczników do języka polskiego dla szkoły podstawowej

 Funkcje podręcznika: dla kogo przeznaczony jest podręcznik, jakie są kryteria wyboru?

 Szacowanie wartości podręcznika (wady, zalety podręczników do gimnazjum) na podstawie wybranych przykładów

 Dialogowość podręczników szkolnych: funkcje odbiorcy i nadawcy w podręczniku szkolnym

 Analiza treści pod względem: powiązania z podstawą programową i programem nauczania, aktualności i zasadności treści, potrzeb i zainteresowań uczniów

 Kształcenie językowe w szkole podstawowej - jakie sprawności powinien kształcić podręcznik?

 Kształcenie literacko-kulturowe w szkole podstawowej; sposób ujęcia w podręczniku

3. Realizacja programu i wykorzystanie podręcznika na lekcji i w samokształceniu

 Podręcznik a realizacja programu

 Różnorodność metod nauczania

 Różnorodność zadań i ćwiczeń zawartych w podręczniku

 Pomiędzy teorią a praktyką: język i przydatność warstwy teoretycznej

 Roczne rozkłady materiału

 Wykorzystanie podręcznika w samokształceniu

Literatura:

_ Magdalena Trysińska, Katarzyna Maciejak (red.) Kompetencje nauczyciela polonisty w nowoczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością, Warszawa 2019.

_ Agnieszka Mikołajczuk, Edyta Bańkowska (red.) Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, Warszawa 2006.

 C. Omstein, F. P. Hunkins Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, Warszawa 1998; rozdział 10. - Ocena Programu, s. 313-345.

 Agnieszka Mikołajczuk, Elżbieta Sękowska Analiza i ocena wybranych programów nauczania języka polskiego w gimnazjum (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu kształcenia językowego), „Poradnik Językowy" 2000, nr 5.

 Anna Rękawek Jak wybrać program nauczania?, [w:] Gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 1999, s. 12-18.

 Roman Starz Dla kogo podręcznik?, [w:] Podręcznik jako narzędzie kształcenia polonistycznego w gimnazjum; red. H. Kosetka,

Z. Uryga, Kraków 2002, s. 185-190.

 Jolanta Nocoń, Dialogowość podręczników szkolnych, [w:] Kształcenie porozumiewania się, red. S. Gajda, J. Nocoń, Opole 1994, s. 179-183.

 Urszula Żydek-Bednarczuk Koncepcja kształcenia językowego w gimnazjum [w:] Podręcznik jako narzędzie kształcenia polonistycznego w gimnazjum; red. H. Kosętka, Z. Uryga, Kraków 2002, s. 133-144.

Efekty uczenia się:

Studenci i studentki:

- znają podstawę programową nauczania języka polskiego w szkole podstawowej po najnowszej reformie (klasy 4-8)

- orientują się w sytuacji współczesnych podręczników polonistycznych do szkoły podstawowej na rynku wydawniczym

- potrafią dokonać analizy oraz oceny programu i podręcznika pod kątem potrzeb ucznia danego poziomu nauczania, uwzględniając własne założenia metodyczne

- znają najważniejsze polskie akty prawne dotyczące szkoły, ucznia i nauczyciela (Ustawa Prawo Oświatowe, Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela)

- potrafią poszukiwać konsultacji i pomocy prawnej w sprawach związanych z pracą nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa zaliczenia:

- frekwencja (jedna dopuszczalna nieobecność w semestrze)

- aktywność podczas zajęć

- praca pisemna - do wyboru: scenariusz lekcji polonistycznej w szkole podstawowej z wykorzystaniem wybranego, współczesnego podręcznika lub recenzja podręcznika

Praktyki zawodowe:

Brak praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kowalczuk, Katarzyna Maciejak
Prowadzący grup: Tomasz Kowalczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników i uczestniczek z aktualnymi programami nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (klasy 4-8) oraz podręcznikami do nauki przedmiotu.

Istotne uzupełnienie zajęć stanowią elementy prawa oświatowego - omówione zostaną najważniejsze akty prawne regulujące funkcjonowanie szkoły jako instytucji oraz jako społeczności.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym.

Pełny opis:

Podręczniki i programy:

Najważniejsze cele zajęć to zapoznanie studentów i studentek z Podstawą programową kształcenia ogólnego (język polski w klasach 4-8), aktualnymi programami nauczania oraz podręcznikami do nauki języka polskiego w szkole podstawowej po najnowszej reformie edukacji.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, wymagana jest interakcja uczestników i uczestniczek z prowadzącym/ą oraz rozwiązywanie zadań.

Prawo oświatowe:

Zaprezentowane zostaną najważniejsze dokumenty regulujące prawo oświatowe w Polsce: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa Prawo Oświatowe, Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela. Zajęcia mają charakter częściowo wykładowy, częściowo interaktywny.

W roku akademickim 2020/2021, ze względu na zagrożenie epidemiczno-sanitarne, zajęcia odbywają się w wariancie on-line, z wykorzystaniem narzędzi Google Meet oraz Google Classroom.

Literatura:

_ Magdalena Trysińska, Katarzyna Maciejak (red.) Kompetencje nauczyciela polonisty w nowoczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością, Warszawa 2019.

_ Agnieszka Mikołajczuk, Edyta Bańkowska (red.) Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, Warszawa 2006.

 C. Omstein, F. P. Hunkins Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, Warszawa 1998; rozdział 10. - Ocena Programu, s. 313-345.

 Agnieszka Mikołajczuk, Elżbieta Sękowska Analiza i ocena wybranych programów nauczania języka polskiego w gimnazjum (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu kształcenia językowego), „Poradnik Językowy" 2000, nr 5.

 Roman Starz Dla kogo podręcznik?, w: Podręcznik jako narzędzie kształcenia polonistycznego w gimnazjum; red. H. Kosetka,

Z. Uryga, Kraków 2002, s. 185-190.

 Jolanta Nocoń Dialogowość podręczników szkolnych, w: Kształcenie porozumiewania się, red. S. Gajda, J. Nocoń, Opole 1994, s. 179-183.

Uwagi:

Warunki zaliczenia:

- frekwencja na zajęciach (jedna dopuszczalna nieobecność w semestrze);

obowiązkowo uruchomione mikrofon i kamerka internetowa

- aktywność podczas zajęć

- praca pisemna nadesłana drogą mailową - do wyboru: scenariusz lekcji polonistycznej w szkole podstawowej z wykorzystaniem wybranego, współczesnego podręcznika lub recenzja podręcznika

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Balcerek, Katarzyna Maciejak
Prowadzący grup: Helena Balcerek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników i uczestniczek z aktualnymi programami nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (klasy 4-8) oraz podręcznikami do nauki przedmiotu.

Istotne uzupełnienie zajęć stanowią elementy prawa oświatowego - omówione zostaną najważniejsze akty prawne regulujące funkcjonowanie szkoły jako instytucji oraz jako społeczności.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym.

Pełny opis:

Podręczniki i programy:

Najważniejsze cele zajęć to zapoznanie studentów i studentek z Podstawą programową kształcenia ogólnego (język polski w klasach 4-8), aktualnymi programami nauczania oraz podręcznikami do nauki języka polskiego w szkole podstawowej po najnowszej reformie edukacji.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, wymagana jest interakcja uczestników i uczestniczek z prowadzącym/ą oraz rozwiązywanie zadań.

Prawo oświatowe:

Zaprezentowane zostaną najważniejsze dokumenty regulujące prawo oświatowe w Polsce: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa Prawo Oświatowe, Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela. Zajęcia mają charakter częściowo wykładowy, częściowo interaktywny.

W roku akademickim 2020/2021, ze względu na zagrożenie epidemiczno-sanitarne, zajęcia odbywają się w wariancie on-line, z wykorzystaniem narzędzi Google Meet oraz Google Classroom.

Literatura:

_ Magdalena Trysińska, Katarzyna Maciejak (red.) Kompetencje nauczyciela polonisty w nowoczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością, Warszawa 2019.

_ Agnieszka Mikołajczuk, Edyta Bańkowska (red.) Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, Warszawa 2006.

 C. Omstein, F. P. Hunkins Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, Warszawa 1998; rozdział 10. - Ocena Programu, s. 313-345.

 Agnieszka Mikołajczuk, Elżbieta Sękowska Analiza i ocena wybranych programów nauczania języka polskiego w gimnazjum (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu kształcenia językowego), „Poradnik Językowy" 2000, nr 5.

 Roman Starz Dla kogo podręcznik?, w: Podręcznik jako narzędzie kształcenia polonistycznego w gimnazjum; red. H. Kosetka,

Z. Uryga, Kraków 2002, s. 185-190.

 Jolanta Nocoń Dialogowość podręczników szkolnych, w: Kształcenie porozumiewania się, red. S. Gajda, J. Nocoń, Opole 1994, s. 179-183.

Uwagi:

Warunki zaliczenia:

- frekwencja na zajęciach (jedna dopuszczalna nieobecność w semestrze);

obowiązkowo uruchomione mikrofon i kamerka internetowa

- aktywność podczas zajęć

- praca pisemna nadesłana drogą mailową - do wyboru: scenariusz lekcji polonistycznej w szkole podstawowej z wykorzystaniem wybranego, współczesnego podręcznika lub recenzja podręcznika

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)