Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hiszpania wielokulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-HW-SEM-MGR
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Hiszpania wielokulturowa
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności hiszpańskojęzycznych 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności latnoamerykańskiej 1 rok 2 stopnia
Seminaria magisterskie dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność hiszpańska
Seminaria magisterskie dla 2 roku studiów 2 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć podstawową orientację w historii i kulturze Hiszpanii.

Student powinien posługiwać się językiem hiszpańskim w stopniu zaawansowanym oraz angielskim w takim stopniu, który umożliwia lekturę tekstów naukowych.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest zbadanie problemów związanych z wielokulturowym charakterem Hiszpanii, przy czym "wielokulturowość" jest tu rozumiana bardzo szeroko, a zakres tematów zależy od indywidualnych zainteresowań uczestników seminarium. Niemniej jednak, ze względu na wagę problematyki w hiszpańskim kontekście historyczno-kultutrowym, sugeruje się tematy oscylujące wokół sytuacji kobiet i osób o innej niż heterosekcualna orientacji (LGTBQ+), nacjonalizmów peryferyjnych (Katalonia, Galicja, Kraj Basków), Nowych Ruchów Społecznych i zmarginalizowanych klas społecznych (prekariat), ale również wszelkich innych mniejszości i grup dyskryminowanych podkreślających nieoczywistość centralistycznej, hegemonicznej wizji Hiszpanii i, szerzej, świata w ogóle.

Pełny opis:

Celem seminarium jest zbadanie problematyki wielokulturowości Hiszpanii rozumianej bardzo szeroko. W ramach seminarium mogą pojawić się tematy związane z sytuacją kobiet w historii i kulturze Hiszpanii oraz osób o innej niż heteroseksualna orientacji (LGTBQ+), tworzeniem się regionalizmów i narodowości peryferyjnych w ramach państwa hiszpańskiego, tendencji antysystemowych i populistycznych na hiszpańskiej scenie politycznej, pojawienie się Nowych Ruchów Społecznych, problemy zmarginalizowanych klas społecznych manifestujących się po kryzysie 2008 roku, jak również wszelkich innych manifestacji historycznych lub kulturowych, które kwestionują monolityczną, centralistyczną i hegemoniczną wizję Hiszpanii.

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi teoriami krytycznymi podważającymi dominujące w przestrzeni publicznej dyskursy i nauczą się wynikających z nich metod analizy potrzebnych do przeprowadzenia własnych badań. Następnie dokonają wyboru tematu i dostosują do niego odpowiednią metodologię. Tematy mogą obejmować zarówno tematykę historyczno-kulturową, jak i literaturoznwaczą czy translatologiczną, pod warunkiem uwzględnienia narzuconej perspektywy. Ostatecznie, studenci nauczą się przyjętego dla seminarium systemu zapisu bibliograficznego i udoskonalą technikę pisania pracy naukowej. W rezultacie przeprowadzą samodzielne badania i zredagują na ich podstawie pracę magisterską.

Literatura:

"MLA Handbook. Eight Edition", MLA, New York, 2016 / https://style.mla.org/

W zależności od wybranych przez uczestników seminarium tematów i zagadnień, lista lektur może zostać wzbogacona o nowe pozycje. Poniższa bibliografia ma więc charakter orientacyjny. Wszystkie wymienione pozycje mogą być udostępnione studentom przez prowadzącą seminarium.

Ahmed, Sara, "The Promise of Happiness", Duke University Press, 2010 (fragmenty)

Augé, Marc, "Los “no lugares”. Espacios del anonimato. Una antropología de la Sobremodernidad". Gedisa, 2000 (fragmenty)

Blanco, Carmen "El contradiscurso de mujeres", Nigra, Vigo, s.f. (fragmenty)

Berger, John "Modos de ver", Gustavo Gili, Barcelona, 2016 (fragmenty).

Bornay, Erika "Arte se escribe con M de mujer", Sd edicions, Barcelona, 2009 (fragmenty).

Chomsky, Noam "Razones para la anarquía", Malpaso, Barcelona, 2014 (fragmenty).

Davis, Ben "9,5 Theses on Art and Class", Haymarket Books, Chicago, 2013 (fragmenty).

Fernández García, J. M. et al. (red.) "Textos de Mulher/Muller/Mujer", Universidad de Extremadura, Cáceres, 2004 (fragmenty).

Harvey, David. Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Bęc Zmiana, 2012.

Illouz, Eva. Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo. Katz Ediciones, 2007 (fragmenty)

Múñoz López, Pilar "Mujeres españolas en las artes plásticas", Síntesis, Madrid, 2003 (fragmenty).

Reimóndez, María, “Pasados diversos, futuros prometedores”. Itinerarios, 20, 2014, pp. 13-24.

Standing, Guy, "Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa". PWN, 2014.

Lektura uzupełniająca:

BOGUSZEWICZ, Maria (2014) “Droga do autonomii: Katalonia, Kraj Basków i Galicja jako przykład emancypacji kultur mniejszościowych” en: A. W. Brzezińska y J. Schmidt (ed.) Regiony i regionalizmy w Europie: Badania – Kreacje – Popularyzacje. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze: 101-113.

BOGUSZEWICZ, Maria y GARRIDO GONZÁLEZ, Ana, ed. (2014) “Identidade, memoria e xénero: un achegamento panorámico aos Estudos Galegos” (dossier). Itinerarios (Universidad de Varsovia). Vol.20: 8-121.

BOGUSZEWICZ, Maria (2016) “Amor de tango de María Xosé Queizán y los discursos feministas de la Transición desde una perspectiva sociocrítica”. Sociocriticism.(Universidad de Granada).

Efekty uczenia się:

WIEDZA [student zna i rozumie]

K_W01: specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla kierunku iberystyka, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu iberystyki, zwłaszcza w wymiarze społecznym, politycznym i kulturowym, na poziomie rozszerzonym

K_W02: powiązania kierunku iberystyka z dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych o charakterze niehegemonicznym i antysystemowym

K_W03: podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

K_W04: zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i Hiszpanii, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu historii i kultury Hiszpanii z innymi dyskursami humanistycznymi

K_W05: terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii i kultury Hiszpanii, właściwych dla studiów iberystycznych

K_W06: współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące nauki o kulturze, właściwych dla studiów iberystycznych

UMIEJĘTNOŚCI [student potrafi]

K_U01: wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych Hiszpanii, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie nauk o kulturze, właściwych dla studiów iberystycznych

K_U02: samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie iberystyki i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową

K_U03: wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej

K_U05: posługiwać się językiem hiszpańskim na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE [student jest gotów do]

K_K01: krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności i rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju

K_K02: rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu

K_K04: śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w kulturze, polityce i społeczeństwie Hiszpanii

Metody i kryteria oceniania:

Na zakończenie pierwszego roku konieczne będzie przedstawienie planu pracy, wstępnej bibliografii oraz fragmentu napisanej pracy (np pierwszy rozdział), a na zakończenie drugiego ukończonej pracy magisterskiej. Przy czym niezbędny w tym celu będzie regularny kontakt z promotorem (np. mailowy, na dyżurach, itd.). Obecność na zajęciach dotyczących metod i narzędzi pracy jest obowiązkowa dla wszystkich, natomiast pozostałe zajęcia będą miały charakter konsultacji, na które studenci zapisują się indywidualnie. Minimalna ilość konsultacji do odbycia dla każdego studenta w ciągu roku akademickiego to cztery. Będzie również istniała możliwość wygłoszenia referatu przed grupą na temat swoich badań (opcja dla chętnych). Zajęcia dotyczące teorii (metodologia i warsztat pracy badacza) będą miały formę dyskusji i warsztatów, podczas których studenci będą mieli okazję do aktywnego uczestnictwa. Na zajęcia teoretyczne konieczne będzie przeczytanie zaproponowanych przez prowadzącą lub studentów tekstów, których znajomość będzie weryfikowana aktywnością lub krótkim testem pisemnym (do wyboru przez studenta).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Boguszewicz
Prowadzący grup: Maria Boguszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Boguszewicz
Prowadzący grup: Maria Boguszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)