Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Samotny człowiek w świadectwach kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-SCSK-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samotny człowiek w świadectwach kultury
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Kurs nie ma formalnych wymagań co do zaliczeń wcześniejszych zajęć.

Kurs nie wymaga ukończenia innych zajęć, potrzebne są tylko ogólne umiejętności uważnego obserwowania różnych zjawisk kulturowych.


Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają studentów w problematykę z pogranicza antropologii, socjologii, historii społecznej, pedagogiki, i mają wyrobić umiejętność samodzielnego rozpoznawania, jak motywy samotności, wyobcowania, niedostosowania, odrzucenia, izolacji, marginalności społecznej itp. były przedstawiane w systemach kulturowych: Polityka, Religia, Sztuka, Nauka, Życie codzienne.

Pełny opis:

Samotność człowieka ma wiele przyczyn i przybiera różne formy, na ogół symetrycznie łączące zachowania jednostek z zachowaniami ich środowisk, jest zatem zawsze problemem społecznym.

Zajęcia mają uświadomić studentom obszerny zakres problematyki, obejmującej pogranicza wielu nauk humanistycznych (antropologii, socjologii, historii społecznej, pedagogiki i in.), a przy tym pomóc wyrobić umiejętność samodzielnego rozpoznawania, jak motywy samotności, wyobcowania, niedostosowania, odrzucenia, izolacji, marginalności społecznej itp. były przedstawiane w systemach kulturowych: Polityka, Religia, Sztuka, Nauka, Życie codzienne.

Źródłowe zobrazowania przypadków samotności należy obserwować i odczytywać wg wyżej zarysowanych aspektów, oraz poddać je naukowej interpretacjie w kategoriach antropologii filozoficznej (indywiduacja, podmiotowość) oraz socjologii i historii społecznej (emancypacja jednostki).

Wkład pracy studenta to 2 godziny pracy samodzielnej jako przygotowanie prezentacji lub lektury do dyskusji na seminarium raz w tygodniu, oraz uczestnictwo w dwugodzinnych zajęciach. Razem to 4gt X 15 = 60 g/semestr

Literatura:

Poniżej podane pozycje bibliograficzne służą jedynie lepszemu zrozumieniu programu zajęć, zarysowanemu w niniejszym sylabusie.

Platon – Fedon (umierający Sokrates)

Piotr Domeracki, Topos samotności w filozofii mistycznej [w:] Mistyka jako stan świadomości i typ doświadczenia religijnego. „Filozofia religii” tom 5, 2009.

Janusz Gajda, Samotność i kultura. Warszawa 1987.

Izdebska, Jadwiga, Dziecko osamotnione w rodzinie: kontekst pedagogiczny. Białystok 2014.

Kmiecik-Baran, Krystyna, Człowiek w sytuacjach samotności a poczucie osamotnienia, „Zdrowie Psychiczne” 1992 3-4, 95-107

Teresa Olearczyk, Samotność człowieka jako doświadczenie osobowe. Proba typizacji zjawiska; „Teologia i Moralność”, 17 (2022) nr 2 (32), s. 295-315

Reisman, David, Samotny tłum, tłum. Jan Strzelecki. Krakow 2017.

Stefańska-Klar, Renata, Z psychologii samotności, „Psychologia i Rzeczywistość”, 2002, 2.

Storr, Anthony, Samotność. Powrot do jaźni, tłum. Jerzy Prokopiuk i Przemysław Jan Sieradzan. Warszawa 2010.

Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, red. Piotr Domeracki i Włodzimierz Tyburski, Toruń 2006.

Wymagająca przestudiowania literatura przedmiotu będzie dostosowana do wyników poszukiwań studentów w fazie gromadzenia obserwacji (Laboratorium). Odpowiednio też opracowania monograficzne i teoretyczne będą dostosowane do korpusu badawczego oraz do poziomu studentów (znajomość języków obcych), będą podane w toku zajęć. Znalezienie adekwatnych opracowań będzie zresztą częścią pracy studentów. Wskazówki do poszukiwań źródeł możliwych obserwacji będą udzielane na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent kursu zna i rozumie (K_W01, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09)

- Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i rozumie ich rolę kulturze

- Rozumie zależności pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami w zakresie nauk humanistycznych

- Zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury

- Zna najważniejsze metody badań interdyscyplinarnych

- Zna podstawowe zasady komunikacji naukowej w zakresie nauk humanistycznych

- Zna podstawowe zasady z zakresu prawa autorskiego

Umiejętności: absolwent potrafi (K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U12, K_U13)

- selekcjonować oraz dokonać krytycznej oceny informacji pochodzących z różnych źródeł naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych

- dokonywać analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów źródłowych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych

- sformułować problem badawczy

- uczestniczyć w konferencjach, sympozjach i dyskusjach naukowych

- prezentować wyniki indywidualnej i zespołowej pracy akademickiej we właściwej formie

- przygotować prace pisemne uwzględniające elementarne wymogi stawiane pracom akademickim

- potrafi wykorzystać informacje źródłowe z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej

- wykorzystywać narzędzie cyfrowe w pracy akademickiej

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów (K_K02, K_K03, K_K08, K_K00, K_K10, K_K12)

- do podejmowania pracy zespołowej

- do poznawania nowych metod badawczych

- docenia bogactwo kultury

- do zrozumienia dziedzictwa kulturowego i różnorodności kulturowej

- do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim

- respektuje prawa własności intelektualnej

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się będą osiągane w pięciu krokach, więc bezczynność na pierwszym etapie urudnia sensowny udział w następnych etapach. Dlatego nieobecności nie mogą być skumulowane w krótkim przedziale czasu, zaś powstałe przez to luki w efektach muszą być po nieobecności natychmiast uzupełnione po konsultacji z wykładowcą.

Zaliczenie przedmiotu wynika z pozytywnej oceny pracy studentów w każdej z pięciu 3-tygodniowych faz zajęć (systemy kulturowe).

Laboratoryjny system pracy wymaga, aby każdy uczestnik wykonał swoją część obowiązków, gdyż to cząstkowe obserwacje wchodzą do korpusu badanego przez grupę.

Wkład w gromadzenie obserwacji będzie oceniany pod kątem trafności i kompletności dostarczonego przez studenta opisu obserwowanego zachowania.

Poziom zdobytej wiedzy i umiejętności będzie ustalany zgodnie z oceną poziomu końcowego opracowania przez studentów własnych początkowych obserwacji, po ich konceptualizacji i teoretycznej interpretacji. Wystawiony stopień będzie zaliczał przedmiot. Ocena niedostateczna będzie wymagała pisemnej poprawki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dąbrówka
Prowadzący grup: Andrzej Dąbrówka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)