Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dziedzinowe - społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-SEMSPO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dziedzinowe - społeczne
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów II stopnia r. akad.2024/25 semestr zimowy
Przedmioty dla studentów studiów II stopnia r.akad. 2023/24 semestr zimowy
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych.

W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów naukowych. Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody

Pełny opis:

zob. w cyklu

Literatura:

Dla każdej z grup seminarium społecznego literaturę wprowadzono w cyklu

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć:

W zakresie wiedzy student/ka zna i rozumie (K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W07)

- ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych w kulturze

- terminologię nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

- zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

- ma wiedzę o najnowszych metodach badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

- zasady komunikacji naukowej w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

W zakresie umiejętności, student/ka potrafi (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U08, K_U10, K_U11)

- samodzielnie selekcjonować informacje pochodzące z różnych źródeł naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych oraz dokonać ich krytycznej oceny

- potrafi samodzielnie dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia badawcze do analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów wizualnych

- potrafi samodzielnie opracować (z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej) i zaprezentować wyniki swojej pracy naukowej i badawczej

- potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

- potrafi samodzielnie zanalizować tekst naukowy z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych w języku polskim oraz w wybranym języku obcym

- potrafi przygotować wystąpienie ustne, uwzględniając potrzeby odbiorców

- rozumie i stosuje reguły pracy zespołowej

W zakresie kompetencji społecznych, Student/ka jest gotów/a do (K_K01, K_K02, K_K03, K_K08):

- kształcenia ustawicznego (lifelong learning)

- dynamicznego rozwoju naukowego w obrębie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze

- ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do realizacji samodzielnie podjętych zadań

- świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim

Metody i kryteria oceniania:

zob. w cyklu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kulas
Prowadzący grup: Przemysław Kordos, Piotr Kulas, Grzegorz Sokół, Andrzej Waśkiewicz, Kamil Wielecki, Marcin Zaremba, Elżbieta Zechenter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kulas, Andrzej Waśkiewicz
Prowadzący grup: Przemysław Kordos, Piotr Kulas, Grzegorz Sokół, Andrzej Waśkiewicz, Kamil Wielecki, Marcin Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)