Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dziedzinowe - społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-SEMSPO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dziedzinowe - społeczne
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów II stopnia 2022/23
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Seminaria i przedmioty obowiązkowe dla II stopnia Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Jedno z dwóch obowiązkowych dla wybranej ścieżki kształcenia seminariów dziedzinowych.

W czasie zajęć studenci zapoznają się z terminologią nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych. Poprzez analizy różnorodnych materiałów oraz dzięki samodzielnym wystąpieniom studenci poznają zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz przyjęte w nich zasady komunikacji naukowej. Seminarium kształci umiejętności samodzielnego doboru i zastosowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy dzieł kultury i tekstów naukowych. Tryb pracy przewiduje zarówno działania samodzielne jak i zespołowe. Dzięki uczestnictwu w Seminarium student będzie umiał sformułować problem badawczy i wybrać do jego rozwiązania najwłaściwsze metody

Efekty uczenia się:

K_W01 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych w kulturze

K_W02 zna i stosuje terminologię nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

K_W03 zna i rozumie zależności pomiędzy dyscyplinami nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

K_W05 ma wiedzę o najnowszych metodach badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

K_W07 zna zasady komunikacji naukowej w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

K_U01 potrafi samodzielnie selekcjonować informacje pochodzące z różnych źródeł naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych oraz dokonać ich krytycznej oceny

K_U02 potrafi samodzielnie dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia badawcze do analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów wizualnych

K_U03 potrafi samodzielnie opracować (z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej) i zaprezentować wyniki swojej pracy naukowej i badawczej

K_U04 potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

K_U08 potrafi samodzielnie zanalizować tekst naukowy z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych w języku polskim oraz w wybranym języku obcym

K_U10 potrafi przygotować wystąpienie ustne, uwzględniając potrzeby odbiorców

K_U11 rozumie i stosuje reguły pracy zespołowej

K_K01 jest gotów do kształcenia ustawicznego (lifelong learning)

K_K02 jest gotów do dynamicznego rozwoju naukowego w obrębie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz śledzi nowe metody i paradygmaty badawcze

K_K03 ma kompetencje w zakresie wyboru najwłaściwszych środków służących do realizacji samodzielnie podjętych zadań

K_K08 świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym i społeczeństwie obywatelskim

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 90 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kulas
Prowadzący grup: Michał Kopczyński, Przemysław Kordos, Piotr Kulas, Mikołaj Lewicki, Andrzej Waśkiewicz, Kamil Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Grupa seminarium społecznego - "Katastrofy społeczne"

Każda katastrofa ma swoje społeczne reperkusje, ale –nie zawsze społeczne źródła. Dlatego też określenie „społeczne” odwołuje się tu tylko do ich jednego aspektu.Celem seminarium jest dostarczenie studentom wiedzy oraz narzędzi do rozumienia zjawisk, które łączą się z zakłóceniem lub unicestwieniem istniejącego porządku społecznego. Zdając sobie sprawę z ambiwalencji terminu „porządek społeczny”, będziemy dyskutować o węzłowych problemach, w których diagnoza załamania porządku społecznego jest kluczowa. Chodzi tu o takie zjawiska jak wojna, rewolucja, stan anomii i anarchii, klęski naturalne, kryzysy instytucji czy systemów wiedzy (nauki). Program zajęć jest zorganizowany w bloki tematyczne, które łączą w sobie zasadniczo trzy perspektywy badawcze: historii, historii myśli społecznej oraz antropologii i socjologii.

Pełny opis:

Grupa seminarium społecznego - "Katastrofy społeczne"

Kryzys jest stanem społeczeństwa, w którym myśl polityczna sięga często swoich szczytów. „Państwo” Platona i „Lewiatan” Hobbesa powstały właśnie w czasach kompletnego załamania się porządku publicznego, podobnie niepokoje społeczne towarzyszyły wykluwaniu się myśli Machiavellego i innych autorów uważanych dziś za klasyków gatunku. Kataklizmem szczególnym była dla myśli społecznej i politycznej wielka rewolucja, która wybuchła w osiemnastowiecznej Francji; w istocie to ona dokonała jej ideologizacji i podziału na nurt konserwatywny (reakcyjny), liberalny i progresywny, który przy wszystkich rekonfiguracjach występuje do dziś. Autorzy omawianych tekstów, o czym nie można zapominać, stawiają nie tylko diagnozę danego kryzysu, ale też proponują jego rozwiązanie, projekty te nie będą jednak przedmiotem obecnych zajęć.

Socjologię zrodziło doświadczenie kryzysu – rozpadu więzi. Durkheimowskie studium tego, co wpływa na odsetek samobójstw jest tego najlepszą ilustracją. To co ludzi łączy jest poniekąd arbitralne, więc z jednej strony – kruche, z drugiej – przynoszące niezwykły potencjał zmiany. To w studiach nad kryzysem miały się ujawniać z całą mocą te mechanizmy, które odpowiadały za integrację, selekcję czy rozpad więzi między ludźmi. Wybrane zjawiska mają umożliwić rozbudowanie w uczestnikach wyobraźni socjologicznej oraz dostarczenie podstawowych narzędzi, którymi socjologia opisuje mechanizmy integracji i dezintegracji społecznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kulas, Andrzej Waśkiewicz
Prowadzący grup: Michał Kopczyński, Przemysław Kordos, Piotr Kulas, Andrzej Waśkiewicz, Kamil Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)