Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Shakespeare teatralny i filmowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-STF-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Shakespeare teatralny i filmowy
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Do realizacji opisywanego przedmiotu nie jest konieczne wcześniejsze zaliczenie innych przedmiotów.

Jedynym założeniem wstępnym jest znajomość przez studenta języka angielskiego, jako że wiele fragmentów filmowych prezentowanych w ramach zajęć nie będzie posiadać polskiego tłumaczenia.


Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter interdyscyplinarnego warsztatu, w ramach którego dwóch prowadzących – filmoznawca i teatrolog – zaproponują studentom spotkanie z wybranymi dziełami Williama Shakespeare’a poprzez ich wybrane adaptacje teatralne i filmowe.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzenie studenta w zagadnienia związane z interpretacją tekstów szekspirowskich poprzez ich wybrane teatralne i filmowe adaptacje. Prowadzący skupią się na kilku wybranych dramatach Szekspira, a następnie poddadzą wybrane z nich sceny procesowi uważnej wspólnej lektury ze studentami (tzw. close reading), po czym przejdą do części omawiającej wybrane przykłady adaptacji teatralnych i filmowych. Częścią zajęć będzie także powracające ćwiczenie polegające na zadaniu studentom napisania mini-scenariusza (czasami w grupie) adaptacji wybranej sceny z Szekspira, a zadaniem końcowym będzie z kolei szczegółowe rozpisanie wyobrażonej adaptacji szekspirowskiej w wybranej przez siebie konwencji, z dołączonym uzasadnieniem.

Lista tematów i sztuk będzie kształtowana wespół ze studentami, zaś wstępne propozycje prowadzących wyglądają następująco:

-- zagadnienie inscenizacji filmowej i teatralnej

-- tradycja teatru szekspirowskiego i filmu szekspirowskiego

-- najważniejsi interpretatorzy Szekspira w kinie i teatrze XX wieku

-- różnice w adaptowaniu komedii, tragedii i kronik historycznych

-- Hamlet: inscenizacja wątpienia

-- Romeo i Julia: inscenizacja miłości

-- Jak wam się podoba: inscenizacja utopii

-- postać Falstaffa jako bohatera szekspirowskiego w adaptacjach

-- Makbet

-- Ryszard III i Henryk V w kontekście politycznym

Forma zajęć wybrana przez prowadzących to wykład z elementami konwersatorium. Wykład będzie bogato ilustrowany przykładami filmowym i teatralnymi, które będą stanowić punkt wyjścia do dyskusji ze studentami.

Od studenta będzie się oczekiwać poświęcenia dodatkowej liczby godzin dla obejrzenia kilku filmów zadanych jako „lektury obowiązkowe”.

Literatura:

Literatura zalecana:

Peter Brook, Wywołując (i zapominając) Szekspira, Wrocław 2006

Alicja Helman, Twórcza zdrada: Filmowe adaptacje literatury, Poznań 1998.

Olga Katafiasz, Próby wrażliwości. Szekspirowskie ekranizacje Laurence'a Oliviera i Kennetha Branagha, Kraków 2005

Olga Katafiasz, Shakespeare I kino. Strategie adaptacyjne I ich konteksty społeczno-kulturowe, Kraków 2012.

Russell Jackson (red.), The Cambridge Companion to Shakespeare on film, Cambridge 2010.

Daniel Rosenthal, 100 Shakespeare Films, London 2007.

James Shapiro (red.), Shakespeare in America. An Anthology from the Revolution To Now, New York 2014.

Małgorzata Sugiera, Wariacje Szekspirowskie w powojennym dramacie europejskim, Kraków 1997

Shakespeare po polsku, red: M.Zelent, Ł.Jaroń, M.Pilas, Gdańsk 2016

Piotr Gruszczyński, Szekspir i uzurpator. Z Krzysztofem Warlikowskim rozmawia Piotr Gruszczyński, Warszawa 2007

Ślady Szekspira. Jego dzieło w literaturze i teatrze, Kraków 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA (K_W04, K_W05)

-zna różne metody interpretacji dzieł multimedialnych oraz ich analizy ikonograficznej i stylistycznej

-zna metody analizy kulturoznawczej, historycznej, społecznej i filozoficznej w perspektywie historycznej

-rozumie wszystkie istotne związki pomiędzy działaniami kulturowymi i przemianami w życiu społecznym

Umiejętności: (K_U01, K_U02, K_U05)

-potrafi selekcjonować oraz interpretować informacje pochodzące z różnych źródeł tekstowych, ikonograficznych, elektronicznych

-potrafi dokonywać analizy dzieła sztuk wizualnych, multimedialnych, performatywnych w kontekście estetycznym i społecznym

-posiada umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych w analizie zjawisk kultury współczesnej

Kompetencje: (K_K06, K_K09)

-rozumie swoją odpowiedzialność za ochronę dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

-czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym, wyzyskując wszelkie formy medialne, artystyczne i naukowe

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium będzie ocena przyswojenia sobie przez studenta podstawowych informacji z zakresu historii inscenizacji teatralnej i filmowej, a także kluczowych nazwisk wybitnych inscenizatorów Szekspira, wraz z umiejętnością przypisania ich do konkretnego okresu historycznego.

Zaliczenie na ocenę (praca pisemna),

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mizera, Michał Oleszczyk
Prowadzący grup: Michał Mizera, Michał Oleszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)