Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka wobec tego, co publiczne. Przestrzenie troski i praktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-SWP-qZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka wobec tego, co publiczne. Przestrzenie troski i praktyki
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Zwierzęta i środowisko" - I stopień Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawowe umiejętności analizy i interpretacji tekstu

naukowego, w tym naukowej literatury anglojęzycznej. .

Student rozumie podstawowe pojęcia z zakresu nauk o kulturze oraz teorii sztuki.

Student potrafi dokonać samodzielnej interpretacji dzieła sztuki w

oparciu o różne konteksty teoretyczne.

Skrócony opis:

Podczas zajęć przyjrzymy się zmieniającej się roli artystów i twórców kultury w sferze publicznej. Omówimy projekty artystycznych ingerencji

w przestrzeń wspólną oraz przykłady działań społecznych i ekologicznych, które podejmowane są zarówno we współpracy z instytucjami, jak i poza nimi.

Postaramy się także sproblematyzować rolę artysty w debacie publicznej, odwołując się do takich pojęć jak troska, odpowiedzialność,

solidarność i sprawiedliwość społeczna czy praktyki opiekuńcze.

Obszary tematyczne, które obejmuje kurs: sztuka publiczna, sztukaspołeczna, przestrzenie troski, praktyki opiekuńcze, community arts

Pełny opis:

Celem kursu jest spojrzenie na współczesną przestrzeń publiczną i jej problemy poprzez działania artystyczne. Podczas zajęć analizować będziemy projekty zrealizowane w ostatnich kilku latach w Polsce i za granicą. Uczestnicy zajęć przyjrzą się różnym rolom, które przyjmowali artyści oraz efektom ich pracy. Zastanowimy się nad tym, jak i do jakiego stopnia, sztuka może stać się medium i przestrzenią dyskusji na temat istotnych problemów współczesności w wymiarze nie tylko politycznym, ale także bezpośrednich relacji. Przedyskutujemy zasięg i pole oddziaływania określonych projektów sztuki w przestrzeni publicznej,

ich dalsze życie i nowe konteksty.

Zajęcia podążać będą za przyłożonym do domeny sztuki mottem, które towarzyszyło jednemu z wydarzeń organizowanych przez Forum Przyszłości Kultury w 2022 roku, cyt.: “Permanentny kryzys polityczny, globalny oraz kryzysy lokalne (migracyjny, uchodźczy i klimatyczny) to rzeczy, z którymi instytucje kultury [sztuki] mierzą się już od dłuższego czasu. Coraz częściej angażują się politycznie lub stają się centrami pomocy, które udostępniają swoją infrastrukturę aktywistom,

wolontariuszom lub potrzebującym. (...) W jaki sposób (...) balansować między całkowitym zaangażowaniem się w bieżące tematy a utrzymaniem i realizacją założeń (...) związanych z działalnością kulturalną [artystyczną]? Czy jest to sytuacja przejściowa, czy właśnie jesteśmy świadkami przedefiniowania roli [kultury / sztuki]?”. Warto wspomnieć też, że ostatnie Forum w 2021 odbyło się pod hasłem “Solidarność i troska”.

Zajęcia będą miały formę debat nad konkretnymi przykładami prac, podczas których uczestnicy zajmować będą różne pozycje wyjściowe.

Tłem teoretycznym dla spotkań będą teksty Claire Bishop, Nicolasa Bourriaud i Chantal Mouffe.

Student będzie potrzebował ok. 10 h poza zajęciami na zapoznanie się z tekstami źródłowymi oraz 5 h na przygotowanie prezentacji.

Literatura:

Literatura ogólna:

● K. Izdebska, Sztuka publiczna.Od obiektów do praktyk postartystycznych, wyd. Scholar, Warszawa 2021.

● K. Niziołek, Sztuka społeczna. Koncepcje - dyskursy - praktyki, wyd. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.

● J.Wójcik, I. Stokfiszewski i inni, Sztuka ze społecznością, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2019.

Teksty omawiane na zajęciach (wybrane fragmenty):

● N. Bourriaud, Estetyka relacyjna, wyd. MOCAK, Kraków 2012.

● N. Bourriaud, The Radicant, wyd. Sternberg Press, 2009.

● C. Bishop, Antagonism and Relational Aesthetics, “October”, nr 110(2004), s. 51-79.

● C. Bishop, Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, wyd. Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015.

● Ch. Mouffe, Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

● Ch. Mouffe, W obronie lewicowego populizmu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2008.

● Ch. Mouffe, Polityczność, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2008.

● Lekkie rozczarowanie. Rozmowa Iwo Zmyślonego z Claire Bishop, “Dwutygodnik”, nr 06/2016. https://www.dwutygodnik.com/artykul/6460-lekkie-rozczarowanie.html

● I.Lorenc, Relacjonalny model estetyki Nicolasa Bourriaud, “Sztuka i Dokumentacja”, nr 19(2018), s. 161-167.

Efekty uczenia się:

Student wie i rozumie czym jest sztuka publiczna, sztuka społeczna oraz sztuka partycypacyjna.

Potrafi krytycznie spojrzeć na obecność artystów w przestrzeni publicznej oraz osadzić ją w różnych kontekstach teoretycznych.

Student rozumie rolę instytucji i aktorów społecznych w tworzeniu pola sztuki oraz zwrotnie, rolę artystów we współtworzeniu sfery społecznej.

Student zna i potrafi przeanalizować przykłady projektów sztuki publicznej z ostatnich lat oraz ocenić ich wpływ na otaczająca rzeczywistość.

Student potrafi także spojrzeć na analizowane prace w perspektywie interdyscyplinarnej, sytuując je w relacji do nauk socjologicznych i humanistycznych.

K_W04 rozumie zależności pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych

K_W07 zna najważniejsze metody badań interdyscyplinarnych

K_U01 potrafi selekcjonować oraz dokonać krytycznej oceny informacji pochodzących z różnych źródeł naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych

K_U02 potrafi dokonywać analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów źródłowych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych

K_U06 potrafi prezentować wyniki indywidualnej i zespołowej pracy akademickiej we właściwej formie

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

- aktywny udział w zajęciach: merytoryczny udział w debatach oraz znajomość tekstów źródłowych (50%)

- wykonanie prezentacji (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Krzosek-Hołody
Prowadzący grup: Magdalena Krzosek-Hołody
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)