Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-1SNJAO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka angielskiego
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru I w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Egzamin z przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Angielskiego obejmuje pięć komponentów:

1.mówienie,

2.słuchanie,

3.czytanie,

4.pisanie oraz

5.korekcję błędów językowych.

Zgodnie z wymogami stopień trudności egzaminu z PNJA na zakończenie semestru drugiego odpowiada poziomowi językowemu B2+ (ESOKJ).

Pełny opis:

Komponent PISANIE

W czasie kursu „Pisanie na poziomie akademickim” student zyskuje wiedzę na temat poprawnego konstruowania akapitu (1 semestr) i eseju (2 semestr) w języku angielskim. W pierwszym semestrze student poznaje poprawną strukturę akapitu oraz uczy się formułować poprawne zdania kluczowe. Omawiane są akapity faktograficzne: narracja, porównanie i kontrast, przyczyna i skutek, opis/analiza procesu, a także wzory przedstawiania: chronologia, uwydatnianie, ilustracja. Zdobywa wiedzę o sposobach pracy nad tekstem oraz uczy się poprawnego zastosowania znaków interpunkcyjnych i tworzenia zdań złożonych z użyciem markerów dyskursu. Jednocześnie w czasie całego semestru student pracuje nad

poprawnością struktur zdaniowych i gramatyki. W drugim semestrze nacisk położony jest na opanowanie i ćwiczenie struktury eseju z wykorzystaniem wiedzy o akapicie pozyskanej przez studentów w pierwszym semestrze. Student dowiaduje się, w jaki sposób należy pisać wstępy i konkluzje esejów a także poznają różne rodzaje esejów opisowych oraz argumentacyjnych. W trakcie całego semestrustudent uczy się poprawnego zastosowania znaków interpunkcyjnych, markerów dyskursu oraz pracuje nad poprawnością struktur zdaniowych i gramatyki.

Semestr 1

- Określenie tezy, zdania kluczowego i pożytku z podziału na akapity

- Zdania kluczowe i informacja pomocnicza

- Akapity faktograficzne: narracja, porównanie i kontrast, przyczyna i skutek, opis / analiza procesu

- Wzory przedstawiania: chronologia, uwydatnianie, ilustracja

- Analiza spekulatywna w opisie obrazka

- Użycie spójników (markerów dyskursu) i interpunkcji

- Praca nad poprawnością struktur zdaniowych i gramatyki

Komponent CZYTANIE:

Główne cele kursu to: dzielić się doświadczeniami czytelniczymi, rozwijać umiejętności krytycznej analizy, przyczynić się do wykreowania analitycznie myślących absolwentów, zachęcić studentów do czytania tekstów na różne tematy zarówno dla przyjemności jak i celów akademickich. Od studentów wymaga się prowadzenia teczki zawierającej notatki, dziennika doświadczeń nabytych w trakcie czytania oraz pracy ze słownikiem w teczce. Do teczki powinna być dołączona lingwistyczna/krytyczna analiza tekstów reklam i artykułów z poważnych gazet brytyjskich. W przeważającej mierze na zajęciach będą wykorzystywane oryginalne materiały. Ćwiczenia mają na celu rozwijanie umiejętności pracy z tekstem w zakresie leksyki (strategie inferencji kontekstowej, praca ze słownikiem jednojęzycznym), struktury akapitu ( zdania tematyczne i wspierające, kolejność zdań w akapicie, ogólny przekaz akapitu) , interpretacja tekstu 'non-fiction' : naukowego i gazetowego ( teza, struktura argumentacji, typy tekstu / artykułów prasowych, tony / style np. ironiczny, neutralny, tropy i żarty językowe).

Osiągnięcie przez studenta zamierzonych efektów kształcenia wymaga nakładu pracy własnej w wysokości około 45 godzin. W ramach pracy własnej student będzie zobowiązany do przygotowania szerokiej gamy zadań domowych związanych rozwijaniem słownictwa na poziomie zaawansowanym oraz krytyczną analizą tekstu.

Zakres kursu obejmuje następujące obszary.

- tekst, rodzaje tekstu, charakterystyka tekstu

akademickiego

- struktura tekstu na poziomie akapitu: główna myśl, ‘topic

sentences’

- czynniki wpływające na zrozumienie tekstu: kod, przekaz

dyskurs, uwarunkowania kulturowe

- elementy krytycznej analizy tekstu: autor, cel, odbiorca,

ukryte i podwójne znaczenia, ironia, żart językowy

- gazety: struktura artykułu informacyjnego

- wzorce retoryczne: ekspozycja, polemika

- artykuły wstępne, felietony

- czasopisma, raporty naukowe

- notatka, podsumowanie, parafrazowanie

- interpretacja tekstu: fakt czy opinia

- wzorce retoryczne: dyskurs naukowy

- struktura eseju

Uwaga: poszczególne zagadnienia mogą być realizowane na kilku zajęciach

Komponent KOMUNIKACJA USTNA:

Na zajęciach z Komunikacji Ustnej studenci rozwijają umiejętności słuchania i mówienia na poziomie C1 w oparciu o podręczniki i materiały dodatkowe. Studenci rozwijają także swoje słownictwo na poziomie C1.

Kurs prowadzony jest w ten sposób, że w trakcie zajęć studenci wykonują ustne mini-zadania bazując na podstawie różnego rodzaju materiałów dydaktycznych. Zadania te angażują studentów w różnego rodzaju interakcje: praca indywidualna, w parach i grupowa, pozwalając im na nabywanie wprawy w języku mówionym.

Zajęcia oparte na sytuacji problemowej zakładają:

A. przygotowanie się do zadania (input/środki dydaktyczne takie jak tekst, nagrania audio/video, etc.),

B. planowanie go,

C. wykonanie zadania (studenci pracują nad wyznaczonym tematem),

D. zrelacjonowanie rezultatów zadania oraz E. omówienie ich.

Literatura:

Komponent PISANIE

Oshima, Alice and Hogue, Ann. Writing Academic English.

New York: Pearson Educational, 1999

Gould, DiYanni and Smith. The Act of Writing. Random

House, 1998

Cory, Hugh. Advanced Writing with English in Use CAE.

Oxford, 1999

Komponent CZYTANIE

Alderson, Ch. 2000. Assessing Reading. Cambridge: Cambridge University Press

Baudoin, M., E. et al. 1977. Reader's Choice. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Bobryk J. 2001. Spadkobiercy Teuta, Ludzie I Media. W-wa: Wydawnictwo UW

Grellet, F. 1981. Developing Reading Skills. CUP.

Nuttal, C. 1982/1999. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Heinemann.

Reading and Thinking in English. Exploring Functions. The British Council. OUP 1979.

Selected essays./The Norton Reader, Dolphin Anthology

Wybrane artykuły prasowe

Komponent KOMUNIKACJA

Jones, L., New Cambridge Advanced English, CUP, Cambridge, 1998.

Rignall, M & Furneaux, C., Speaking, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York, 1997.

Soars, J. & Soars, L., Headway Advanced, OUP, Oxford, 1989.

Ur, P., Discussions that work, CUP, Cambridge, 1996.

Vince, M., Advanced Language Practice, Macmillan Heinemann, Oxford, 1994.

Wellman, G., The Heinemann English Wordbuilder, Macmillan Heinemann, Oxford, 1998.

Stanton, Alan and Susan Morris, Fast Track to CAE, Pearson Education, Harlow, 1999.

Boyd, Elaine, CAE Gold Plus (Exam Maximiser), Pearson Education, Harlow, 2008.

McCarthy Michael and Felicity O’Dell, English Phrasal Verbs in Use (Advanced), CUP, Cambridge, 2007.

McCarthy Michael and Felicity O’Dell, English Academic Vocabulary in Use, CUP, Cambridge, 2008.

BBC Radio / PBS podcasts

Teacher’s own materials

Efekty uczenia się:

K_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, w języku angielskim.

K_U11 posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzegać i analizować dylematy etyczne; przewidywać skutki konkretnych działań wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych. (B2/B2+)

K_U12 formułować i testować hipotezy w celu dokonania krytycznej analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających zmian w przyszłym działaniu. (B2/B2+)

K_U13 wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi. (B2/B2+)

K_U14 planować tok i program kształcenia językowego dostosowanego do pełnego spektrum odbiorców w otoczeniu społecznym, różnych obszarów dziedzin życia gospodarczego, naukowego i społecznego. (B2/B2+)

K_U15 stosować metody zintegrowanego kształcenia w zakresie języków obcych i przedmiotów niejęzykowych. (B2/B2+)

K_K04 wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, budowania społeczeństwa obywatelskiego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

K_K05 prowadzenia komunikacji interpersonalnej i interkulturowej z zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w kontekście lokalnym i globalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1- czytanie, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 2 - pisanie, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 3 - komunikacja, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stephen Davies
Prowadzący grup: Joanna Fituła, Monika Galbarczyk, Agnieszka Plater-Zyberk, Dominik Rudkowski, Anna Żarnotal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1- czytanie - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - pisanie - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - komunikacja - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin z przedmiotu Nauka Języka Angielskiego obejmuje pięć komponentów:

1.mówienie,

2.słuchanie,

3.czytanie,

4.pisanie oraz

Zgodnie z wymogami stopień trudności egzaminu z NJA na zakończenie

Pełny opis:

Komponent PISANIE

W czasie kursu „Pisanie na poziomie akademickim” student zyskuje wiedzę na temat poprawnego konstruowania akapitu (1 semestr) i eseju (2 semestr) w języku angielskim. W pierwszym semestrze student poznaje poprawną strukturę akapitu oraz uczy się formułować poprawne zdania kluczowe. Omawiane są akapity faktograficzne: narracja, porównanie i kontrast, przyczyna i skutek, opis/analiza procesu, a także wzory przedstawiania: chronologia, uwydatnianie, ilustracja. Zdobywa wiedzę o sposobach pracy nad tekstem oraz uczy się poprawnego zastosowania znaków interpunkcyjnych i tworzenia zdań złożonych z użyciem markerów dyskursu. Jednocześnie w czasie całego semestru student pracuje nad

poprawnością struktur zdaniowych i gramatyki. W drugim semestrze nacisk położony jest na opanowanie i ćwiczenie struktury eseju z wykorzystaniem wiedzy o akapicie pozyskanej przez studentów w pierwszym semestrze. Student dowiaduje się, w jaki sposób należy pisać wstępy i konkluzje esejów a także poznają różne rodzaje esejów opisowych oraz argumentacyjnych. W trakcie całego semestrustudent uczy się poprawnego zastosowania znaków interpunkcyjnych, markerów dyskursu oraz pracuje nad poprawnością struktur zdaniowych i gramatyki.

Semestr 2

- Główne części struktury eseju, wstęp i konkluzja

- Esej opisowy: porównanie i kontrast, przyczyna i skutek, argumenty za i przeciw

- Przedstawienie opisowe a precyzyjne użycie przymiotników i przysłówków

- Użycie spójników (markerów dyskursu) i interpunkcji

- Praca nad poprawnością struktur zdaniowych i gramatyki

Komponent CZYTANIE:

Główne cele kursu to: dzielić się doświadczeniami czytelniczymi, rozwijać umiejętności krytycznej analizy, przyczynić się do wykreowania analitycznie myślących absolwentów, zachęcić studentów do czytania tekstów na różne tematy zarówno dla przyjemności jak i celów akademickich. Od studentów wymaga się prowadzenia teczki zawierającej notatki, dziennika doświadczeń nabytych w trakcie czytania oraz pracy ze słownikiem w teczce. Do teczki powinna być dołączona lingwistyczna/krytyczna analiza tekstów reklam i artykułów z poważnych gazet brytyjskich. W przeważającej mierze na zajęciach będą wykorzystywane oryginalne materiały. Ćwiczenia mają na celu rozwijanie umiejętności pracy z tekstem w zakresie leksyki (strategie inferencji kontekstowej, praca ze słownikiem jednojęzycznym), struktury akapitu ( zdania tematyczne i wspierające, kolejność zdań w akapicie, ogólny przekaz akapitu) , interpretacja tekstu 'non-fiction' : naukowego i gazetowego ( teza, struktura argumentacji, typy tekstu / artykułów prasowych, tony / style np. ironiczny, neutralny, tropy i żarty językowe).

Osiągnięcie przez studenta zamierzonych efektów kształcenia wymaga nakładu pracy własnej w wysokości około 45 godzin. W ramach pracy własnej student będzie zobowiązany do przygotowania szerokiej gamy zadań domowych związanych rozwijaniem słownictwa na poziomie zaawansowanym oraz krytyczną analizą tekstu.

Zakres kursu obejmuje następujące obszary.

- tekst, rodzaje tekstu, charakterystyka tekstu

akademickiego

- struktura tekstu na poziomie akapitu: główna myśl, ‘topic

sentences’

- czynniki wpływające na zrozumienie tekstu: kod, przekaz

dyskurs, uwarunkowania kulturowe

- elementy krytycznej analizy tekstu: autor, cel, odbiorca,

ukryte i podwójne znaczenia, ironia, żart językowy

- gazety: struktura artykułu informacyjnego

- wzorce retoryczne: ekspozycja, polemika

- artykuły wstępne, felietony

- czasopisma, raporty naukowe

- notatka, podsumowanie, parafrazowanie

- interpretacja tekstu: fakt czy opinia

- wzorce retoryczne: dyskurs naukowy

- struktura eseju

Uwaga: poszczególne zagadnienia mogą być realizowane na kilku zajęciach

Komponent KOMUNIKACJA USTNA:

Na zajęciach z Komunikacji Ustnej studenci rozwijają umiejętności słuchania i mówienia na poziomie C1 w oparciu o podręczniki i materiały dodatkowe. Studenci rozwijają także swoje słownictwo na poziomie C1.

Kurs prowadzony jest w ten sposób, że w trakcie zajęć studenci wykonują ustne mini-zadania bazując na podstawie różnego rodzaju materiałów dydaktycznych. Zadania te angażują studentów w różnego rodzaju interakcje: praca indywidualna, w parach i grupowa, pozwalając im na nabywanie wprawy w języku mówionym.

Zajęcia oparte na sytuacji problemowej zakładają:

A. przygotowanie się do zadania (input/środki dydaktyczne takie jak tekst, nagrania audio/video, etc.),

B. planowanie go,

C. wykonanie zadania (studenci pracują nad wyznaczonym tematem),

D. zrelacjonowanie rezultatów zadania oraz E. omówienie ich.

Semestr 2

- Opis wyglądu zewnętrznego, uczuć i cech charakterystycznych

- Zdrowie i medycyna

- Zmieniające się role w życiu rodzinnym i w społeczeństwie

- Powody i skutki problemów społecznych

- Oświata i uczenie się ustawiczne

- Rozmowy w sprawie zatrudnienia i spotkania biznesowe

- Opis procesów przemysłowych i naukowych

- Język wykresów i badań statystycznych

Literatura:

Komponent PISANIE

Oshima, Alice and Hogue, Ann. Writing Academic English.

New York: Pearson Educational, 1999

Gould, DiYanni and Smith. The Act of Writing. Random

House, 1998

Cory, Hugh. Advanced Writing with English in Use CAE.

Oxford, 1999

Komponent CZYTANIE

Alderson, Ch. 2000. Assessing Reading. Cambridge: Cambridge University Press

Baudoin, M., E. et al. 1977. Reader's Choice. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Bobryk J. 2001. Spadkobiercy Teuta, Ludzie I Media. W-wa: Wydawnictwo UW

Grellet, F. 1981. Developing Reading Skills. CUP.

Nuttal, C. 1982/1999. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Heinemann.

Reading and Thinking in English. Exploring Functions. The British Council. OUP 1979.

Selected essays./The Norton Reader, Dolphin Anthology

Wybrane artykuły prasowe

Komponent KOMUNIKACJA

Jones, L., New Cambridge Advanced English, CUP, Cambridge, 1998.

Rignall, M & Furneaux, C., Speaking, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York, 1997.

Soars, J. & Soars, L., Headway Advanced, OUP, Oxford, 1989.

Ur, P., Discussions that work, CUP, Cambridge, 1996.

Vince, M., Advanced Language Practice, Macmillan Heinemann, Oxford, 1994.

Wellman, G., The Heinemann English Wordbuilder, Macmillan Heinemann, Oxford, 1998.

Stanton, Alan and Susan Morris, Fast Track to CAE, Pearson Education, Harlow, 1999.

Boyd, Elaine, CAE Gold Plus (Exam Maximiser), Pearson Education, Harlow, 2008.

McCarthy Michael and Felicity O’Dell, English Phrasal Verbs in Use (Advanced), CUP, Cambridge, 2007.

McCarthy Michael and Felicity O’Dell, English Academic Vocabulary in Use, CUP, Cambridge, 2008.

BBC Radio / PBS podcasts

Teacher’s own materials

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 1- czytanie, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 2 - pisanie, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia 3 - komunikacja, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stephen Davies
Prowadzący grup: Joanna Fituła, Monika Galbarczyk, Agnieszka Plater-Zyberk, Dominik Rudkowski, Anna Żarnotal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 1- czytanie - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 2 - pisanie - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - komunikacja - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin z przedmiotu Nauka Języka Angielskiego obejmuje pięć komponentów:

1.mówienie,

2.słuchanie,

3.czytanie,

4.pisanie oraz

Zgodnie z wymogami stopień trudności egzaminu z NJA na zakończenie

Pełny opis:

Komponent PISANIE

W czasie kursu „Pisanie na poziomie akademickim” student zyskuje wiedzę na temat poprawnego konstruowania akapitu (1 semestr) i eseju (2 semestr) w języku angielskim. W pierwszym semestrze student poznaje poprawną strukturę akapitu oraz uczy się formułować poprawne zdania kluczowe. Omawiane są akapity faktograficzne: narracja, porównanie i kontrast, przyczyna i skutek, opis/analiza procesu, a także wzory przedstawiania: chronologia, uwydatnianie, ilustracja. Zdobywa wiedzę o sposobach pracy nad tekstem oraz uczy się poprawnego zastosowania znaków interpunkcyjnych i tworzenia zdań złożonych z użyciem markerów dyskursu. Jednocześnie w czasie całego semestru student pracuje nad

poprawnością struktur zdaniowych i gramatyki. W drugim semestrze nacisk położony jest na opanowanie i ćwiczenie struktury eseju z wykorzystaniem wiedzy o akapicie pozyskanej przez studentów w pierwszym semestrze. Student dowiaduje się, w jaki sposób należy pisać wstępy i konkluzje esejów a także poznają różne rodzaje esejów opisowych oraz argumentacyjnych. W trakcie całego semestrustudent uczy się poprawnego zastosowania znaków interpunkcyjnych, markerów dyskursu oraz pracuje nad poprawnością struktur zdaniowych i gramatyki.

Semestr 2

- Główne części struktury eseju, wstęp i konkluzja

- Esej opisowy: porównanie i kontrast, przyczyna i skutek, argumenty za i przeciw

- Przedstawienie opisowe a precyzyjne użycie przymiotników i przysłówków

- Użycie spójników (markerów dyskursu) i interpunkcji

- Praca nad poprawnością struktur zdaniowych i gramatyki

Komponent CZYTANIE:

Główne cele kursu to: dzielić się doświadczeniami czytelniczymi, rozwijać umiejętności krytycznej analizy, przyczynić się do wykreowania analitycznie myślących absolwentów, zachęcić studentów do czytania tekstów na różne tematy zarówno dla przyjemności jak i celów akademickich. Od studentów wymaga się prowadzenia teczki zawierającej notatki, dziennika doświadczeń nabytych w trakcie czytania oraz pracy ze słownikiem w teczce. Do teczki powinna być dołączona lingwistyczna/krytyczna analiza tekstów reklam i artykułów z poważnych gazet brytyjskich. W przeważającej mierze na zajęciach będą wykorzystywane oryginalne materiały. Ćwiczenia mają na celu rozwijanie umiejętności pracy z tekstem w zakresie leksyki (strategie inferencji kontekstowej, praca ze słownikiem jednojęzycznym), struktury akapitu ( zdania tematyczne i wspierające, kolejność zdań w akapicie, ogólny przekaz akapitu) , interpretacja tekstu 'non-fiction' : naukowego i gazetowego ( teza, struktura argumentacji, typy tekstu / artykułów prasowych, tony / style np. ironiczny, neutralny, tropy i żarty językowe).

Osiągnięcie przez studenta zamierzonych efektów kształcenia wymaga nakładu pracy własnej w wysokości około 45 godzin. W ramach pracy własnej student będzie zobowiązany do przygotowania szerokiej gamy zadań domowych związanych rozwijaniem słownictwa na poziomie zaawansowanym oraz krytyczną analizą tekstu.

Zakres kursu obejmuje następujące obszary.

- tekst, rodzaje tekstu, charakterystyka tekstu

akademickiego

- struktura tekstu na poziomie akapitu: główna myśl, ‘topic

sentences’

- czynniki wpływające na zrozumienie tekstu: kod, przekaz

dyskurs, uwarunkowania kulturowe

- elementy krytycznej analizy tekstu: autor, cel, odbiorca,

ukryte i podwójne znaczenia, ironia, żart językowy

- gazety: struktura artykułu informacyjnego

- wzorce retoryczne: ekspozycja, polemika

- artykuły wstępne, felietony

- czasopisma, raporty naukowe

- notatka, podsumowanie, parafrazowanie

- interpretacja tekstu: fakt czy opinia

- wzorce retoryczne: dyskurs naukowy

- struktura eseju

Uwaga: poszczególne zagadnienia mogą być realizowane na kilku zajęciach

Komponent KOMUNIKACJA USTNA:

Na zajęciach z Komunikacji Ustnej studenci rozwijają umiejętności słuchania i mówienia na poziomie C1 w oparciu o podręczniki i materiały dodatkowe. Studenci rozwijają także swoje słownictwo na poziomie C1.

Kurs prowadzony jest w ten sposób, że w trakcie zajęć studenci wykonują ustne mini-zadania bazując na podstawie różnego rodzaju materiałów dydaktycznych. Zadania te angażują studentów w różnego rodzaju interakcje: praca indywidualna, w parach i grupowa, pozwalając im na nabywanie wprawy w języku mówionym.

Zajęcia oparte na sytuacji problemowej zakładają:

A. przygotowanie się do zadania (input/środki dydaktyczne takie jak tekst, nagrania audio/video, etc.),

B. planowanie go,

C. wykonanie zadania (studenci pracują nad wyznaczonym tematem),

D. zrelacjonowanie rezultatów zadania oraz E. omówienie ich.

Semestr 2

- Opis wyglądu zewnętrznego, uczuć i cech charakterystycznych

- Zdrowie i medycyna

- Zmieniające się role w życiu rodzinnym i w społeczeństwie

- Powody i skutki problemów społecznych

- Oświata i uczenie się ustawiczne

- Rozmowy w sprawie zatrudnienia i spotkania biznesowe

- Opis procesów przemysłowych i naukowych

- Język wykresów i badań statystycznych

Literatura:

Komponent PISANIE

Oshima, Alice and Hogue, Ann. Writing Academic English.

New York: Pearson Educational, 1999

Gould, DiYanni and Smith. The Act of Writing. Random

House, 1998

Cory, Hugh. Advanced Writing with English in Use CAE.

Oxford, 1999

Komponent CZYTANIE

Alderson, Ch. 2000. Assessing Reading. Cambridge: Cambridge University Press

Baudoin, M., E. et al. 1977. Reader's Choice. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Bobryk J. 2001. Spadkobiercy Teuta, Ludzie I Media. W-wa: Wydawnictwo UW

Grellet, F. 1981. Developing Reading Skills. CUP.

Nuttal, C. 1982/1999. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Heinemann.

Reading and Thinking in English. Exploring Functions. The British Council. OUP 1979.

Selected essays./The Norton Reader, Dolphin Anthology

Wybrane artykuły prasowe

Komponent KOMUNIKACJA

Jones, L., New Cambridge Advanced English, CUP, Cambridge, 1998.

Rignall, M & Furneaux, C., Speaking, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York, 1997.

Soars, J. & Soars, L., Headway Advanced, OUP, Oxford, 1989.

Ur, P., Discussions that work, CUP, Cambridge, 1996.

Vince, M., Advanced Language Practice, Macmillan Heinemann, Oxford, 1994.

Wellman, G., The Heinemann English Wordbuilder, Macmillan Heinemann, Oxford, 1998.

Stanton, Alan and Susan Morris, Fast Track to CAE, Pearson Education, Harlow, 1999.

Boyd, Elaine, CAE Gold Plus (Exam Maximiser), Pearson Education, Harlow, 2008.

McCarthy Michael and Felicity O’Dell, English Phrasal Verbs in Use (Advanced), CUP, Cambridge, 2007.

McCarthy Michael and Felicity O’Dell, English Academic Vocabulary in Use, CUP, Cambridge, 2008.

BBC Radio / PBS podcasts

Teacher’s own materials

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)