Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oceny oddziaływań na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OODS4CW
Kod Erasmus / ISCED: 07.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Oceny oddziaływań na środowisko
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na IV r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GKG
Przedmioty obowiązkowe na IV r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Przedmioty obowiązkowe na IV r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza z zakresu zagospodarowania przestrzennego, geochemii, hydrogeochemii, geologii dynamicznej, geologii inżynierskiej.

Skrócony opis:

Podstawy prawne oraz istota ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie metodyki badań i procedur wymaganych w Polsce; rodzaje dokumentacji sporządzanych w ramach ocen oddziaływania na środowisko. Omówienie oddziaływań na środowisko przykładowych przedsięwzięć: górnictwa, budownictwa wodnego, budownictwa liniowego, składowisk odpadów oraz systemów obserwacyjnych na różnych etapach powstawania przedsięwzięcia, w szczególności w odniesieniu do monitoringu przyrody nieożywionej.

Pełny opis:

1. Idea i podstawy prawne dokonywania ocen oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko, ochrony środowiska.

2. Pozwolenie zintegrowane, raport oceny oddziaływania na środowisko i przegląd ekologiczny – zasady i zakresy ich wykonywania.

3. Oceny oddziaływań na środowisko w planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym terenu.

4. Zasada zrównoważonego rozwoju w ocenach oddziaływań przedsięwzięć na środowisko (udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska, obszary Natura 2000).

5. Procedury ocen oddziaływania na środowisko w procesach inwestycyjnych.

6. Oceny oddziaływań związane z odkształceniami powierzchni terenu:

7. Oddziaływanie gruntów antropogenicznych:

8. Oddziaływanie związane z gospodarowaniem odpadami:

9. Podatność (wrażliwość) skał i gruntów na działanie czynników antropogenicznych.

10. Zagrożenia geologiczne uaktywniane lub wywołane przez człowieka.

11. Wpływ obiektów budownictwa wodnego na środowisko w fazie wykonawstwa i eksploatacji:

12. Wpływ obiektów liniowych na środowisko, głównie geologiczne:

13. Obiekty mogące znacząco oddziaływać na środowisko - procedury, raporty;

14. Wpływ zabudowy na powierzchnie ekologicznie czynne;

15. Zanieczyszczenia chemiczne i bakteriologiczne wód i gruntów;

16. Oddziaływanie, zmieniających się w czasie czynników zewnętrznych, na obiekty zabytkowe i monumentalne – przykłady z Egiptu, Europy i Polski.

17. Ograniczanie wpływu na środowisko terenów zdewastowanych – rekultywacja i zagospodarowanie.

18. Opracowania kartograficzne i środowiskowe.

Literatura:

A. Drągowski, Łuczak-Wilamowska B.– 2005 Uwarunkowania stosowalności iłów jako izolacyjnych barier geologicznych na przykładzie iłów ze złoża w Budach Mszczonowskich. [w:] Przegląd Geologiczny 8/2005 T: 53 str. 687 – 690.

Majer E., Łuczak-Wilamowska B., Wysokiński L., Drągowski A. 2007 - Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych Warszawa

Pawlaczyk-Szpilowa M., 1980 - Mikrobiologia wody i ścieków. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.

Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., 1993 - Energetyka a ochrona środowiska, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Zadroga B., Olańczuk-Neyman K. 2001 – ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego. Aspekty geotechniczno-budowlane. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach

Ustawa z dn. 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozporządzenie Ministra Środowiska o składowaniu odpadów w podziemnych wyrobiskach

Ustawa prawo budowlane

Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu cyklu wykładów student identyfikuje zagrożenia dla środowiska wywołane działalnością człowieka. Potrafi wykonać dokumentacje wymagane przez prawodawstwo z zastosowaniem procedur badawczych i administracyjnych.

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska

K_W03 - zna narzędzia zarządzania ochroną środowiska

K_W05 - przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze;

K_W07 - rozumie miejsce polityki ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno – gospodarczym;

K_W09 - interpretuje międzynarodowy wymiar ochrony środowiska;

K_W10 - zna zasady korzystania z przestrzeni;

K_W11 - rozumie biotransformacje ksenobiotyków w środowisku;

K_W12 - dostrzega ewolucyjne i filozoficzne konteksty zjawisk przyrodniczych;

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo;

K_U03 - stosuje zasady warsztatu pracy naukowej lub projektowej samodzielnie i w zespole;

K_U07 - wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej;

K_U10 - łączy informacje pochodzące z różnych źródeł w celu weryfikacji istniejących poglądów i hipotez;

K_U11 - identyfikuje słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla rozwiązania problemów środowiskowych;

K_U12 - tworzy krytyczne opracowania w zakresie ochrony środowiska stosując poprawną dokumentację;

K_U13 - sporządza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych danych;

K_U14 - ocenia skutki środowiskowe w planach przestrzennego zagospodarowania;

K_K04 - jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z ochroną środowiska;

K_K07 - jest świadomy politycznych i społeczno - ekonomicznych uwarunkowań ochrony środowiska;

K_K09 - rozumie potrzeby poszukiwania nowych technologii;

K_K10 - rozwija świadomość ekologiczną u siebie i w otoczeniu i respektuje zasady bezpieczeństwa ekologicznego;

K_K11 - wskazuje słabe i mocne strony swoich umiejętności, postaw i działań;

K_K12 - wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

a) Obecności na ćwiczeniach obowiązkowe (dopuszczalne 3 nieobecności)

b) Opracowanie Raport oddziaływania na środowisko - 30% oceny

c) Prezentacja raportu i wyników analizy wielokryterialnej - 10% oceny

d) Pisemne zaliczenie ćwiczeń i wykładu – kolokwium - 60% oceny (10 – 12 pytań: 4 – 5 pytań z ćwiczeń i 6 – 7 pytań z wykładu)

Zaliczenie przedmiotu w drugim terminie wymaga spełnienia tych samych warunków co w pierwszym.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Cabalski, Beata Łuczak-Wilamowska, Paweł Rydelek
Prowadzący grup: Krzysztof Cabalski, Beata Łuczak-Wilamowska, Paweł Rydelek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)