Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia roślinności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-216EKOR
Kod Erasmus / ISCED: 07.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekologia roślinności
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów MSOŚ
Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, EKOLOGIA I EWOLUCJA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość gatunków roślin; podstawowa wiedza z zakresu ekologii, gleboznawstwa i nauk o Ziemi; umiejętność posługiwania się programami komputerowymi do analizy danych.

Korzystne wcześniejsze zaliczenie przedmiotów: botanika, gleboznawstwo, statystyka.

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w specjalistyczną problematykę badawczą i warsztat metodyczny ekologii roślinności. Zajęcia są poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu syntaksonomii, ekologii, dynamiki, biogeografii oraz antropogenicznych przekształceń zbiorowisk roślinnych. Kurs prezentuje różne koncepcje i metody badań roślinności, skupiając się na stosowanym w Polsce podejściu fitosocjologicznym i wprowadzając w szerokim zakresie metody ekologii numerycznej. W szczególności uwzględnia metody służące do wyróżniania i rozpoznawania zbiorowisk oraz analizy związków między roślinnością i czynnikami środowiska. Podstawowy materiał do analizy tych zagadnień stanowi roślinność Polski.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują 30 godz. wykładu i 60 godz. ćwiczeń, w tym 45 godz. pracowni oraz 15 godz. wyjazdów terenowych.

Wykład ma za zadanie:

* Przedstawić w uporządkowany sposób współczesny stan wiedzy na temat powstawania, zróżnicowania, ekologii, rozprzestrzenienia i antropogenicznych przekształceń zbiorowisk roślinnych;

* Zapoznać studentów z zasadami stosowanego w Polsce systemu klasyfikacji zbiorowisk roślinnych na tle innych podejść do opisu i systematyki roślinności;

* Naświetlić mechanizmy odpowiedzialne za współwystępowanie gatunków w zbiorowisku i poziom różnorodności gatunkowej;

* Zarysować obraz naturalnego zróżnicowania roślinności Polski w powiązaniu z przebiegiem głównych gradientów klimatycznych i edaficznych;

* Wprowadzić studentów w zagadnienia dynamiki roślinności w różnych skalach czasowych i przestrzennych;

* Nakreślić rolę człowieka we współczesnym obrazie zróżnicowania roślinności i wynikające stąd problemy i zagrożenia.

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami stosowanymi w badaniach zbiorowisk roślinnych.

* Na pracowni komputerowej studenci wykonują samodzielnie indywidualne zadania, obejmujące analizę i interpretację zróżnicowania roślinności wybranych, niewielkich rejonów Polski. W toku realizacji zadań poznają elementy warsztatu metodycznego, a w szczególności: wykorzystanie komputerowych systemów baz danych fitosocjologicznych; zastosowanie metod numerycznych do analizy zbioru zdjęć fitosocjologicznych; zasady identyfikacji wyróżnionych lokalnie typów zbiorowisk z jednostkami systemu klasyfikacji zbiorowisk roślinnych Polski; zastosowanie metod statystycznych do analizy związków między składem i zróżnicowaniem zbiorowisk a czynnikami środowiska.

* Podczas wyjazdów terenowych studenci zapoznają się z metodami zbioru materiałów w terenie i zasadami pobierania reprezentatywnych prób, uczą się wykorzystywania map roślinności oraz rozpoznawania typów zbiorowisk na podstawie przewodników fitosocjologicznych.

Literatura:

* Dzwonko Z. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. (Guidebook to phytosociological studies). Wyd. Sorus. Poznań - Kraków. 2007 i n.

* Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. (A key to plant communities of Poland). PWN Warszawa. 2001 i n.

* Matuszkiewicz J.M. Zespoły leśne Polski (Forest associations of Poland.). PWN Warszawa. 2001 i n.

* Wysocki Cz., Sikorski P. Zarys fitosocjologii stosowanej. (Outline of applied phytosociology) Wydawnictwo SGGW Warszawa. 2000 i n.

* Kaźmierczak E. (red.). Metody numeryczne w badaniach struktury i funkcjonowania szaty roślinnej. (Computer methods in investigation of the structure and functioning of vegetation cover). Wydawnictwa UMK Toruń. 1998.

* Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. Geografia roślin. (Plant geography). PWN Warszawa. 2002.

* Falińska K. Ekologia roślin. (Plant Ecology). PWN Warszawa. 2004.

Szafer W., Zarzycki K. (red.) Szata roślinna Polski. (Plant cover of Poland). PWN Warszawa. 1972 i n.

* Kent M., Coker P. Vegetation description and analysis - a practical approach. Wiley&Sons 1992 i n.

* Dierschke H. Pflanzensoziologie. (Phytosociology). Ulmer Verlag, Stuttgart. 1994 i n.

* Jongman R.H.G., Ter Braak C.J.F., van Tongeren O.F.R. (red.) Data analysis in community and landscape ecology. Cambridge University Press. 1995 i n.

* Maarel E. Van de (ed.). Vegetation Ecology.Blackwell Publ. 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student

- rozumie ogólne zależności warunkujące zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych w przestrzeni i czasie;

- uzyskuje zarys wiedzy na temat roślinności Polski;

- orientuje się w przyjętym w Polsce fitosocjologicznym systemie klasyfikacji zbiorowisk i potrafi się nim poprawnie posługiwać;

- potrafi rozpoznać typ zbiorowiska na podstawie tabel i przewodników fitosocjologicznych;

- zna zasady pobierania prób do analizy zróżnicowania roślinności, a w szczególności potrafi wykonać zdjęcie fitosocjologiczne;

- potrafi przeprowadzić analizę zbioru danych o roślinności i czynnikach środowiska, wykorzystując do tego metody numeryczne;

- poprawnie czyta i interpretuje tabele i diagramy fitosocjologiczne oraz mapy roślinności;

- umie wyszukać i wykorzystać archiwalne informacje o zbiorowiskach roślinnych i sprzężonych z nimi czynnikach środowiska;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie samodzielnie wykonanego projektu i przedstawienia wyników w formie prezentacji na seminarium.

Zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu, z uwzględnieniem oceny z ćwiczeń (50%/50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Kotowski, Paweł Pawlikowski
Prowadzący grup: Iwona Dembicz, Ewa Jabłońska, Wiktor Kotowski, Łukasz Kozub, Paweł Pawlikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)