Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, EKOLOGIA I EWOLUCJA, II stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, EKOLOGIA I EWOLUCJA, II stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z 2023L
1400-226BME brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Mikroorganizmy eukariotyczne to bardzo duża i zróżnicowana grupa obejmująca niekiedy odległe ewolucyjnie organizmy. Studenci zaznajomią się z mikroorganizmami eukariotycznymi ze wszystkich pięciu super-grup: Opisthokonta, Amoebozoa, Archaeplastida, SAR i Excavata. Przedstawione zostanie ich pochodzenie, budowa i znaczenie, a także najważniejsi przedstawiciele, ich znaczenie ekologiczne, patogeny roślin i zwierząt oraz organizmy modelowe. Przybliżone zostaną również procesy, które doprowadziły do tak ogromnej różnorodności tej grupy. Zajęcia są uzupełnieniem zajęć z mikrobiologii ogólnej, które obejmują głównie mikroorganizmy prokariotyczne, o treści związane z mikroorganizmami eukariotycznymi.

Strona przedmiotu
1400-226BME-en brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Mikroorganizmy eukariotyczne to bardzo duża i zróżnicowana grupa obejmująca niekiedy odległe ewolucyjnie organizmy. Studenci zaznajomią się z mikroorganizmami eukariotycznymi ze wszystkich pięciu super-grup: Opisthokonta, Amoebozoa, Archaeplastida, TSAR i ‘Excavata’. Przedstawione zostanie ich pochodzenie, budowa i znaczenie, a także najważniejsi przedstawiciele, ich znaczenie ekologiczne, patogeny roślin i zwierząt oraz organizmy modelowe. Przybliżone zostaną również procesy, które doprowadziły do tak ogromnej różnorodności tej grupy. Zajęcia są uzupełnieniem zajęć z mikrobiologii ogólnej, które obejmują głównie mikroorganizmy prokariotyczne, o treści związane z mikroorganizmami eukariotycznymi.

Strona przedmiotu
1400-226EECHP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do ekologii pasożytów. Parametry epidemiologiczne. Wodno- i glebopochodne infekcje i inwazje pasożytnicze u ludzi i zwierząt. Żywność i jej udział w inwazjach pasożytniczych u ludzi. Stawonogi pasożytnicze i ich rola w epidemiologii chorób transmisyjnych u ludzi i zwierząt. Ekologia krwiopijnych pasożytów jako wektorów infekcji u ludzi. Koncepcje populacji pasożytów. Czynniki oddziałujące na populacje pasożytów. Zgrupowania pasożytów. Koinfekcje i molekularna różnorodność pasożytów.

Strona przedmiotu
1400-228EKOFRZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu:

• Przedmiot ekofizjologii. Czynniki decydujące o rozmieszczeniu organizmów. Potrzeba integracji ekofizjologii mikroorganizmów, roślin i zwierząt.

• Organizmy w zmiennych warunkach środowiska - adaptacje i aklimatyzacje, stres.

• Ekofizjologiczne adaptacje mikroorganizmów do środowiska wodnego

• Ekofizjologia fotosyntezy.

• Anatomiczne i fizjologiczne podstawy przystosowań roślin do wysokich i niskich temperatur i warunków wodnych

• Wpływ dostępności składników odżywczych i tlenu w podłożu oraz zasolenia gleby na wzrost i występowanie roślin.

• Respiracja i krążenie u zwierząt w różnych warunkach środowiska.

• Zwierzę na lądzie i w środowiskach ekstremalnych.

• Wpływ klimatycznych i antropogenicznych zmian w środowisku na ekofizjologię interakcji roślina – zwierzę - mikroorganizm.

Strona przedmiotu
1400-226EB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia omawiane na wykładzie: Sygnalizacja, behawior i inteligencja roślin. Elementy neurobiologii, endokrynologii i genetyki behawioralnej. Debata nature vs nurture. Sposoby percepcji środowiska przez zwierzęta, komunikacja. Ewolucja kooperacji, altruizm. Ruch: poszukiwanie, nawigacja, migracja, dyspersja, homing. Osobnik i decyzje ekonomiczne, optymalizacja zachowań (w tym pokarmowych). Obrona przed drapieżcami. Dobór płciowy. Konflikt płci. Systemy rozrodcze i opieka nad potomstwem: promiskuityzm i jego konsekwencje, monogamia („zdrady małżeńskie”), poligynia (w tym fakultatywna), poliandria. Alternatywne strategie rozrodcze. Zachowania zwierząt w ogrodach zoologicznych i w niewoli.

Na ćwiczeniach studenci w zespołach realizują równolegle dwa semestralne projekty badawcze, w oparciu o badania terenowe lub laboratoryjne.

Strona przedmiotu
1400-216EKOR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w specjalistyczną problematykę badawczą i warsztat metodyczny ekologii roślinności. Zajęcia są poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu syntaksonomii, ekologii, dynamiki, biogeografii oraz antropogenicznych przekształceń zbiorowisk roślinnych. Kurs prezentuje różne koncepcje i metody badań roślinności, skupiając się na stosowanym w Polsce podejściu fitosocjologicznym i wprowadzając w szerokim zakresie metody ekologii numerycznej. W szczególności uwzględnia metody służące do wyróżniania i rozpoznawania zbiorowisk oraz analizy związków między roślinnością i czynnikami środowiska. Podstawowy materiał do analizy tych zagadnień stanowi roślinność Polski.

Strona przedmiotu
1400-228ENTO-en
Entomology (od 2023-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy o biologii i ekologii owadów, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej fauny, a w niej grup mogących mieć znaczenie w praktyce ochrony przyrody i środowiska. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia ogólne, dotyczące m. in. taksonomii, filogenezy, ontogenezy, ekofizjologii, ekologii, biogeografii i zróżnicowania. Część praktyczna dotyczy znajomości źródeł, umiejętności wyszukiwania przydatnych informacji, rozpoznawania i klasyfikacji, metod konserwacji i preparatyki, a także dokumentacji okazów i obserwacji, w tym z użyciem współczesnych narzędzi rejestracji danych. Zajęcia mają charakter wyjazdu z częścią terenową, podczas której gromadzony jest materiał dydaktyczny uzupełniający zakonserwowane okazy niezbędne do poznania różnorodności owadów. Miejce prowadzenia zajęć będzie potwierdzone przed rozpoczęciem zapisów.

Strona przedmiotu
1400-225MT-en
Field mycology (od 2023-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs terenowy - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z biologią i ekologią grzybów oraz metodami ich identyfikacji. Szczególny nacisk zostanie położony na uwarunkowania środowiskowe występowania konkretnych taksonów. Przedmiot o charakterze terenowym będzie się składał z wycieczek do różnych typów siedlisk i poznawania ich mykocenoz. Każde wyjście terenowe będzie kontynuowane w laboratorium pracami warsztatowymi związanymi z dokumentacją i identyfikacją znalezionych grzybów. Głównym celem zajęć jest nauczenie rozpoznawania kilkudziesięciu gatunków grzybów, ich preferencji siedliskowych i statusu ochronnego oraz metod dokumentacji i prowadzenia mykologicznych badań terenowych.

Podczas zajęć studenci zdobędą wiedzę wystarczającą do podejścia do egzaminu na klasyfikatora grzybów świeżych

Strona przedmiotu
1400-226KRPP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dostarczają wiedzy na temat szaty roślinnej (roślinności i flory) północnej Polski na tle uwarunkowań geomorfologicznych, siedliskowych, klimatycznych i związanych z rolą zwierząt i grzybów.

Do najważniejszych poruszanych zagadnień należą: 1) roślinność i flora a zróżnicowanie geomorfologiczne, klimatyczne i siedliskowe; 2) kształtowanie się szaty roślinnej i polodowcowa historia flory; 3) zróżnicowanie naturalnych zbiorowisk leśnych, torfowiskowych, wodnych, wydmowych i nadmorskich północnej Polski oraz ich skład gatunkowy; 4) procesy sukcesji w ekosystemach leśnych, torfowiskowych, jeziornych i wydmowych; 5) regionalizacja geobotaniczna północnej Polski; 6) rola czynników biotycznych (np. roślinożerców) w kształtowaniu się ekosystemów .

Strona przedmiotu
1400-226KRPP-en brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dostarczają wiedzy na temat szaty roślinnej (roślinności i flory) północnej Polski na tle uwarunkowań geomorfologicznych, siedliskowych, klimatycznych i biotycznych (w tym związanych z rolą zwierząt i grzybów).

Do najważniejszych poruszanych zagadnień należą: 1) roślinność i flora a zróżnicowanie geomorfologiczne, klimatyczne i siedliskowe; 2) kształtowanie się szaty roślinnej i polodowcowa historia flory; 3) zróżnicowanie naturalnych zbiorowisk leśnych, torfowiskowych, wodnych i innych naturalnych ekosystemów nieleśnych oraz ich skład gatunkowy; 4) procesy sukcesji w ekosystemach leśnych, torfowiskowych, jeziornych i wydmowych; 5) regionalizacja geobotaniczna północnej Polski; 6) rola czynników biotycznych (np. wpływu roślinożerców) w kształtowaniu się zbiorowisk roślinnych.

Strona przedmiotu
1400-235MMEE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

We współczesnej biologii ewolucyjnej i ekologii powszechnie wykorzystywane są metody molekularne. Ze względu na specyfikę pracy z gatunkami niemodelowymi i próbami terenowymi, techniki te różnią się klasycznych metod genetyki molekularnej.

Na zajęciach omówione zostaną następujące zagadnienia: specyficzne techniki laboratoryjne, genetyczne markery molekularne, techniki NGS (sekwencjonowania wielkoskalowego) w ekologii molekularnej, podstawy genetyki populacyjnej, podstawy genetyki konserwatorskiej, analiza działania doboru.

Strona przedmiotu
1400-225MT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs terenowy - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs terenowy - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z biologią i ekologią grzybów oraz metodami ich identyfikacji. Szczególny nacisk zostanie położony na uwarunkowania środowiskowe występowania konkretnych taksonów. Przedmiot o charakterze terenowym będzie się składał z wycieczek do różnych typów siedlisk i poznawania ich mykocenoz. Każde wyjście terenowe będzie kontynuowane w laboratorium pracami warsztatowymi związanymi z dokumentacją i identyfikacją znalezionych grzybów. Głównym celem zajęć jest nauczenie rozpoznawania kilkudziesięciu gatunków grzybów, ich preferencji siedliskowych i statusu ochronnego oraz metod dokumentacji przyrodniczej.

Podczas zajęć studenci zdobędą wiedzę wystarczającą do podejścia do egzaminu na klasyfikatora grzybów świeżych.

Strona przedmiotu
1400-228ORNI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia z ornitologii. Daje szerokie podstawy teoretyczne dotyczące adaptacji ptaków do środowiska i trybu życia oraz wielu aspektów ich biologii, ekologii, zagrożeń i sposobów ochrony. Celem zajęć jest również umożliwienie zdobycia umiejętności rozpoznawania w terenie szeregu gatunków ptaków i ich głosów, a także stosowania wybranych metod w badaniach ornitologicznych.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)