Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rośliny w religii i sztuce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-236RRS-OG
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rośliny w religii i sztuce
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Rośliny jako podmiot i przedmiot kultu religijnego. Pochodzenie i rozwój wybranych zjawisk kulturowych związanych z roślinami.

Pełny opis:

Rośliny jako podmiot i przedmiot kultu religijnego. Koncepcja drzewa kosmicznego w wierzeniach różnych ludów. Przedchrześcijański kult drzew w Europie Środkowej. Motywy roślinne w polskiej tradycji ludowej. Błogosławione i przeklęte - mandragora, kawa, herbata i kakao. Jawne i ukryte treści zawarte w malarstwie niderlandzkim i drzeworycie chińskim. Mity tłumaczące pochodzenie zjawisk przyrodniczych a współczesna wiedza biologiczna. Pochodzenie i rozwój wybranych zjawisk kulturowych związanych z roślinami. Wielkie pomyłki - problemy identyfikacji gatunków na podstawie podobizn lub opisów zawartych w dawnych dziełach. Roślinne archetypy funkcjonujące w zbiorowej świadomości współczesnego społeczeństwa.

Literatura:

A. Ogólne opracowania pisane przez przyrodników

Podbielkowski Z., Sudnik-Wójcikowska B. 2003. Słownik roślin użytkowych. PWRiL, Warszawa.

Kraush H.-D. 2003. Kaiserkron und Päonien rot... Entdeckung und Einführung unserer Gartenblumen. Dölling und Garlitz Verlag, München, Hamburg.

Krausch H.-D. 1993. Amerikanische Nutzpflanzen in der Niederlausitz. Biologische Studien (Luckau) 22: 26-40.

Pieniążek J., Pieniążek S.A. 1981. Owoce krain dalekich. PWRiL, Warszawa.

Whittle T. 1976. Łowcy roślin. Wiedza Powszechna, Warszawa.

B. Ogólne opracowania pisane przez humanistów (częste błędy w nazwach roślin!)

Roberts J. 2004. Powab jabłka. Świat książki, Warszawa.

Kopaliński W. 1987. Słownik mitów i tradycji kultury. PIW, Warszawa.

Kopaliński W. 1990. Słownik symboli. PIW, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Kopaliński W. 1994. Opowieści o rzeczach powszednich. Wiedza Powszechna, Warszawa.

Forstner D. 2001. Świat symboliki chrześcijańskiej. Inst. Wydaw. PAX, Warszawa.

Szafrańska M. 1998. Ogród. Forma - symbol - marzenie. Zamek Królewski, Warszawa.

Haig E. 1913. The floral symbolism of the great masters. Kegan P., Trench, Trübner, London

C. Literatura uzupełniająca do poszczególnych wykładów

patrz: www.zeos.uw.edu.pl

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student analizuje pochodzenie i rozwój wybranych zjawisk kulturalnych związanych z roślinami

2. Potrafi wykazać związek pomiędzy biologią i ekologią wybranych gatunków roślin a ich znaczeniem symbolicznym

3. Wykorzystuje współczesną wiedzę biologiczną do analizy mitów tłumaczących pochodzenie zjawisk przyrodniczych

4. Prezentuje problemy związane z identyfikacją roślin przedstawianych w dawnych dziełach sztuki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Student odczuwa potrzebę ogólnego rozwoju intelektualnego

2. Krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu i w literaturze fachowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie egzaminu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Galera
Prowadzący grup: Halina Galera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)