Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komórki macierzyste

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-237KM Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Komórki macierzyste
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, BIOLOGIA KOMÓRKI i ORGANIZMU, II stopień
Przedmioty specjalizacyjne, BIOTECHNOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Biologia komórki 1400-112BK
Biologia komórki M 1400-112BK-M

Założenia (lista przedmiotów):

Hodowla komórek zwierzęcych 1400-215HKZ
Kultury tkankowe zwierząt in vitro dla biotechnologów 1400-216KTKZ
Podstawy hodowli komórek zwierzęcych dla biotechnologów 1400-216PHKz

Założenia (opisowo):

1. Warunki przyjęcia na zajęcia:

Wymagane jest zaliczenie Biologii Komórki w wersji małej lub dużej.


2. Realizacja zajęć:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładu (30 godz.) oraz ćwiczeń praktycznych (60 godz).

Wykład prowadzony jest przez cały semestr.

Zajęcia praktyczne realizowane są w drugiej połowie semestru zimowego przez 2 kolejne dni w tygodniu.

Każde ćwiczenia trwają 4 godziny lekcyjne.


Uprzejmie prosimy o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z zajęć. Nieobecność na pierwszych ćwiczeniach oznacza rezygnację z uczestniczenia w zajęciach. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy koordynator przedmiotu zostanie wcześniej, tzn. przed rozpoczęciem pierwszych ćwiczeń, poinformowany o nieobecności Studenta.


Osoby spóźnione więcej niż 15 minut nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach. W czasie trwania zajęć praktycznych konieczne i obowiązkowe jest przychodzenie na dyżury w godzinach ustalonych z prowadzącym.


3. Zaliczenie zajęć:

Wykład - egzamin pisemny.

Ćwiczenia - kolokwium ustne.


Wykład:

Do egzaminu mogą przystąpić jedynie studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia. Kryterium zaliczenia jest wykazanie, że opanowana została wiedza przekazywana na wykładzie.


Ćwiczenia:

Kolokwium ustne polega na odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień omawianych na zajęciach. Kryterium zaliczenia jest wykazanie, że opanowana została wiedza przekazywana podczas zajęć. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest zaliczenie części praktycznej ćwiczeń. Ćwiczenie jest zaliczone jeśli student był na nim obecny oraz wykonał należycie wszystkie wymagane zadania. Decyzje o zaliczeniu ćwiczeń podejmuje prowadzący.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest skierowany do Studentów zainteresowanych tematyką komórek macierzystych, w tym możliwościami ich wykorzystania w badaniach naukowych i w medycynie. Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia praktyczne.

Podczas wykładów przedstawiona zostanie współczesna wiedza na temat różnych rodzajów komórek macierzystych: historia ich uzyskania, charakterystyka, a także przykłady wykorzystania komórek macierzystych w biologii i medycynie.

Ćwiczenia praktyczne umożliwiają Studentom zapoznanie się

z wybranymi metodami uzyskiwania, hodowli i analizy różnych rodzajów komórek macierzystych.

Proponowany przedmiot może być uzupełnieniem i kontynuacją ćwiczeń "Hodowla komórek zwierzęcych" oraz "Podstawy hodowli komórek zwierzęcych dla biotechnologów".

Pełny opis:

Przedmiot jest skierowany do Studentów zainteresowanych tematyką komórek macierzystych, w tym możliwościami ich wykorzystania w badaniach naukowych i w medycynie. Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia praktyczne.

Wykład ma na celu zaprezentowanie współczesnej wiedzy na temat różnych rodzajów komórek macierzystych, począwszy od pluripotencjalnych komórek macierzystych (komórki ES i iPS), a skończywszy na specyficznych tkankowo komórkach macierzystych oraz komórkach macierzystych nowotworów. Podczas wykładów przedstawiana jest historia uzyskania różnych rodzajów komórek macierzystych, ich charakterystyka, współczesne sposoby ich analiz oraz przykłady wykorzystania komórek macierzystych w biologii i medycynie. Prezentowane i omawiane są także przełomowe odkrycia w badaniach nad komórkami macierzystymi.

Podczas wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

- powstawanie komórek macierzystych podczas rozwoju zarodkowego,

- podstawy regulacji cyklu komórkowego oraz mechanizmy regulujące funkcje komórek macierzystych,

- historia uzyskania zarodkowych komórek macierzystych oraz indukowanych komórek pluripotencjalnych,

- charakterystyka i przykłady wykorzystania wybranych rodzajów komórek macierzystych w biologii i medycynie, m.in. hematopoetycznych komórek macierzystych, mezenchymalnych komórek macierzystych, komórek satelitowych,

- rola niszy w regulacji funkcji komórek macierzystych,

- historia, sposoby identyfikacji i charakterystyka komórek macierzystych nowotworów.

Ćwiczenia praktyczne pozwolą Studentom na zapoznanie się z wybranymi metodami uzyskiwania, hodowli i analizy różnych rodzajów komórek macierzystych. Studenci będą pracować w zespołach, korzystając z instrukcji i wskazówek osób prowadzących. Program ćwiczeń obejmuje:

- zapoznanie się z zasadami pracy sterylnej, przygotowanie roztworów i pożywek do hodowli komórek,

- hodowlę pluripotencjalnych komórek macierzystych (zarodkowych komórek macierzystych oraz indukowanych komórek pluripotencjalnych),

- uzyskanie komórek macierzystych z tkanek dorosłych osobników (komórek macierzystych szpiku kostnego i mięśni szkieletowych),

- uzyskanie mysich zarodkowych fibroblastów,

- wykonanie wybranych analiz komórek macierzystych – ocena przeżywalności komórek, analiza kariotypu, barwienia cytologiczne, immunolokalizacja białek, mikroskopia konfokalna, analiza skrawków histologicznych uzyskanych z potworniaków.

Proponowany przedmiot może być uzupełnieniem i kontynuacją ćwiczeń "Hodowla komórek zwierzęcych" oraz "Podstawy hodowli komórek zwierzęcych dla biotechnologów".

Literatura:

• Postępy Biologii Komórki 37, Nr 1, 2010, red. M.A. Ciemerych i J. Dulak, zeszyt monograficzny poświęcony komórkom macierzystym

• Postępy Biologii Komórki 59, Nr 2, 2013, red. M.A. Ciemerych, zeszyt monograficzny poświęcony komórkom macierzystym

• Essentials Of Stem Cell Biology, red. Robert Lanza, Elsevier, 2009

• Hodowla komórek i tkanek, red. S. Stokłosowa, PWN (2006)

• Molecular Biology Of The Cell, J. Alberts, R. Lewis, W. Roberts, Garland Science 2008 i kolejne wydania

Efekty uczenia się:

Biologia:

Ma pogłębioną wiedzę w wybranych obszarach biologii zwierząt, medycznej oraz inżynierii komórkowej.

Wykazuje znajomość zasad planowania badań, nowoczesnych technik zbierania danych oraz stosowania różnych narzędzi badawczych.

Potrafi zaplanować doświadczenie wybierając właściwe procedury laboratoryjne stosowane w biologii komórki.

Potrafi ocenić informacje dotyczące zagadnień dotyczących komórek macierzystych.

Ma nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów.

Aktywnie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i jej zastosowania praktyczne.

Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy.

Wdraża i rozwija zasady etyki zawodowej.

Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o nowych osiągnięciach biologiii i ich znaczeniu oraz potrafi przekazać te informacje w sposób zrozumiały.

Biotechnologia

Wykazuje znajomość aktualnego stanu wiedzy i terminologii przyrodniczej w zakresie biotechnologii komórki w języku polskim i angielskim, a także ma wiedzę dotyczącą najnowszych badań, odkryć i ich zastosowań w biotechnologii i medycynie.

Ma pogłębioną wiedzę w wybranych obszarach biotechnologii zwierząt, medycznej oraz inżynierii komórkowej.

Wykazuje znajomość zasad planowania badań, nowoczesnych technik zbierania danych oraz stosowania różnych narzędzi badawczych.

Potrafi zaplanować doświadczenie wybierając właściwe procedury laboratoryjne stosowane w biotechnologii.

Potrafi ocenić informacje dotyczące zagadnień dotyczących komórek macierzystych.

Ma nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów.

Aktywnie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i jej zastosowania praktyczne.

Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy.

Wdraża i rozwija zasady etyki zawodowej.

Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o nowych osiągnięciach biotechnologii i ich znaczeniu oraz potrafi przekazać te informacje w sposób zrozumiały.

Efekty kształcenia dla programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019:

Ma pogłębioną wiedzę w wybranych obszarach biotechnologii zwierząt, medycznej oraz inżynierii komórkowej.

Wykazuje znajomość zasad planowania badań, nowoczesnych technik zbierania danych oraz stosowania różnych narzędzi badawczych.

Potrafi zaplanować doświadczenie wybierając właściwe procedury laboratoryjne stosowane w biologii komórki.

Potrafi ocenić informacje dotyczące zagadnień dotyczących komórek macierzystych.

Ma nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów.

Aktywnie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i jej zastosowania praktyczne.

Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy.

Wdraża i rozwija zasady etyki zawodowej.

Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o nowych osiągnięciach biotechnologii i ich znaczeniu oraz potrafi przekazać te informacje w sposób zrozumiały.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny.

Ćwiczenia - kolokwium ustne.

Wykład:

Do egzaminu mogą przystąpić jedynie studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia. Kryterium zaliczenia jest wykazanie, że opanowana została wiedza przekazywana na wykładzie.

Ćwiczenia:

Kolokwium ustne polega na odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień omawianych na zajęciach. Kryterium zaliczenia jest wykazanie, że opanowana została wiedza przekazywana podczas zajęć. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest zaliczenie części praktycznej ćwiczeń. Ćwiczenie jest zaliczone jeśli student był na nim obecny oraz wykonał należycie wszystkie wymagane zadania. Decyzje o zaliczeniu ćwiczeń podejmuje prowadzący.

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Archacka, Maria Ciemerych-Litwinienko
Prowadzący grup: Karolina Archacka, Edyta Brzóska-Wójtowicz, Maria Ciemerych-Litwinienko, Areta Czerwińska, Iwona Grabowska-Kowalik, Małgorzata Zimowska-Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2020/2021 ćwiczenia z przedmiotu Komórki macierzyste będą prowadzone hybrydowo, tj. w sali lub zdalnie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych i obowiązujących na UW.

Wszystkie ćwiczenia będą się odbywać w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem zamieszczonym w USOS, tj. w I połowie semestru zimowego:

grupa 1 - poniedziałki i wtorki, w godz. 15.15-18.15,

grupa 2 - środy i czwartki, w godz. 15.30-18.30.

Dalsze informacje znajdują się w planie zajęć, a także będą sukcesywnie zamieszczane na Tablicy ogłoszeń oraz w modułach dotyczących kolejnych spotkań. Uruchomione zostanie także forum, na którym będą Państwo mogli zadawać pytania.

Zaliczenie odbędzie się 24 listopada 2020 (grupa 1) oraz 26 listopada 2020 (grupa 2) w godzinach zajęć - w formie ustnej i zdalnej. Zaliczenie będzie nagrywane.

Wykłady z przedmiotu Komórki macierzyste będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych i obowiązujących na UW.

Wykłady odbywać się będą w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem zamieszczonym w USOS, tj. w semestrze zimowym, w piątki, w godz. 14.45-16.15. Wykłady będą nagrywane.

Egzamin odbędzie się 5 lutego 2021 w godzinach wykładów - w formie pisemnej i zdalnej.

Z wyrazami szacunku,

Karolina Archacka, koordynatorka zajęć

kczaja@biol.uw.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Archacka, Maria Ciemerych-Litwinienko
Prowadzący grup: Karolina Archacka, Edyta Brzóska-Wójtowicz, Maria Ciemerych-Litwinienko, Areta Czerwińska, Iwona Grabowska-Kowalik, Małgorzata Zimowska-Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.