Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikty bliskowschodnie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z4KOBL-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Konflikty bliskowschodnie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi wydarzeniami i procesami społecznymi i politycznymi, które miały miejsce na przełomie XX i XXI w. na Bliskim Wschodzie. Zwrócona zostanie uwaga na specyfikę faktów, zdarzeń i procesów, na ich źródła, przebieg i następstwa. Przedmiotem analizy będą konflikty o przełomowym znaczeniu dla dziejów świata we wskazanym okresie. Ze szczególną uwagą potraktowane zostaną konflikty zbrojne, wojny i rewolucje, które zapoczątkowały nowe lub zmienione formy ustrojowe w regionie. Analizie zostaną poddane procesy społeczno-polityczne, w wyniku których potęgowały się sprzeczności.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest analiza procesów społecznych i politycznych w świecie na przełomie XX i XXI w. Tematyka zajęć będzie się koncentrować na jednym z najbardziej konfliktogennych regionów świata. Konflikty, które mają tam miejsce, od kilkudziesięciu lat czynią z tego regionu jeden z najbardziej zapalnych punktów na Ziemi. Na przestrzeni ostatniego ponad półwiecza w różnych miejscach Bliskiego Wschodu dochodziło do krwawych buntów, rebelii i działań zbrojnych. W tym kursie akcent kładziony jest na wybrane spory i konflikty tylko wewnątrz głównych państw muzułmańskich regionu i między nimi, świadomie tylko sygnalizuje się problematykę relacji świata muzułmańskiego i Izraela, stanowi ona bowiem odrębne i obszerne zagadnienie, kolejny niezwykle zapalny konflikt na Bliskim Wschodzie. Zrozumienie źródeł współczesnych konfliktów zbrojnych w tym regionie nie jest możliwe bez odwołania się do historii w ogóle, a dziejów religii i procesów kształtowania się tożsamości arabskiej w szczególności. Z tych powodów problematyka kursu dotyczy zarówno aktualnych wydarzeń w Syrii i w tzw. Państwie Islamskim, jak również wcześniejszych zwanych Arabską Wiosną, ponadto uwzględnia interesy małych i wielkich graczy z poziomu regionalnego i globalnego, wskazuje też na niezwykle ważną rolę religii. Wszystko to bowiem w różnym wymiarze warunkuje stan bezpieczeństwa lub jego brak w omawianym regionie. Spróbujmy zatem wspólnie wniknąć w ten labirynt sprzecznych interesów, by pogłębić wiedzę na temat nie tyle źródeł, co możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie wiedzy:

- rozpoznaje kluczowe postacie i objaśnia ich rolę w kryzysach i konfliktach na Bliskim Wschodzie na przełomie XX i XXI w. (W02)

- opisuje polityczne i społeczno-gospodarcze determinanty współczesnych kryzysów i konfliktów w świecie muzułmańskim Bliskiego Wschodu (W04)

- identyfikuje wartości, normy i reguły rządzące strukturami międzynarodowymi w dobie ładu późnowestfalskiego (W06)

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie umiejętności:

- analizuje współzależności między wybranymi współczesnymi kryzysami bliskowschodnimi (U01)

- uwzględniając determinanty przeobrażeń społecznych, politycznych i gospodarczych współczesnego świata ocenia rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym państwie i świecie w rozwiązywaniu konfliktów na Bliskim Wschodzie (U02)

- odwołując się do różnych koncepcji polityk, w tym teorii rozwiązywania konfliktów ocenia ich przydatność i efektywność w rozstrzyganiu kryzysów w świecie muzułmańskim na Bliskim Wschodzie (U06)

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie kompetencji:

- jest chętny do brania udziału w życiu publicznym i międzynarodowych zespołach monitorujących rozwiązywanie kryzysów i konfliktów politycznych (K01)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się zsumowane:

• prace domowe/prace kontrolne - 15 pkt. / 60,0%

• test/quiz – 10 pkt. / 40,0%

Oceny wystawiane są według algorytmu:

2 - poniżej lub 30%

3 - powyżej 30%, ale nie więcej niż 60%

3,5 - powyżej 60%, ale nie więcej niż 70%

4 - powyżej 70%, ale nie więcej niż 80%

4,5 - powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%

5 - powyżej 90%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nadolski
Prowadzący grup: Marek Nadolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.