Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D4SM22
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności BSS
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności DW
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności MPH
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności SRG
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Projektowanie i realizacja zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Przygotowanie pracy magisterskiej. Praca nad projektem - z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Pełny opis:

Projektowanie i realizacja zadania badawczego podjętego w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej. Przygotowanie pracy magisterskiej. Praca nad projektem - z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Literatura:

Umberto ECO, Jak napisac pracę dyplomową, 2007

Zielińki Jarosław, Metodologia pracy naukowej, 2012

Efekty uczenia się:

Student:

Wiedza

zna zasady pisania prac dyplomowych na kierunku stosunki międzynarodowe;

zna kryteria oceniania pracy magisterskiej

zna cechy charakteryzujące tekst naukowy oraz potrafi go odróżnić od innych tekstów;

jest przygotowany do napisania pracy magisterskiej w ramach seminarium magisterskiego

Umiejętności

potrafi określić obszar interesującej go tematyki badawczej;

potrafi formułować problem badawczy, dobrać metodę realizacji wybranego zadania badawczego

potrafi wyszukać źródła bibliograficzne adekwatne do wybranego obszaru badań, ocenić ich przydatność, odnaleźć w nich potrzebne informacje i cytować je;

posiada umiejętność przetwarzania zbiorów danych

Kompetencje:

jest świadomy kwestii etycznych, wynikających z prowadzenia badań naukowych

K_U02, K_U01, K_U05, K_K01

S1_U02, S1_U04, S1_U07, S1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zal na podstawie napisania 1-2 rozdziałów pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wróbel
Prowadzący grup: Sylwester Gardocki, Marcin Gawrycki, Marian Haliżak, Dorota Heidrich, Katarzyna Kołodziejczyk, Barbara Kratiuk, Robert Kupiecki, Roman Kuźniar, Wiesław Lizak, Marek Madej, Karina Marczuk, Anita Oberda-Monkiewicz, Dariusz Popławski, Kamila Pronińska, Anna Solarz, Joanna Starzyk-Sulejewska, Andrzej Szeptycki, Rafał Ulatowski, Iwona Wyciechowska, Jakub Zajączkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)